1. Защо ЕС създаде изискванията за наблюдение и проследяване на тютюневите изделия?

Системата за наблюдение и проследяване съгласно ДТИ има за цел да се бори с незаконната търговия в Европейския съюз. Незаконната търговия засилва негативните ефекти, като дава възможност хората да купуват по-евтино нелегални тютюневи изделия. Незаконните тютюневи изделия е по-малко вероятно да отговарят на изискванията на ЕС, като например на задължението да съдържат комбинирани здравни предупреждения на опаковките. Както е пояснено в АИ, системата за наблюдение и проследяване се въвежда също и в изпълнение на Член 8 на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на контрол на тютюна на Световната здравна организация, която е ратифицирана от Европейския съюз. За да се справи с незаконната търговия, член 15 от ДТИ изисква въвеждането на система за наблюдение и проследяване в целия ЕС, приложима за законната верига на доставки на тютюневи изделия. Системата за наблюдение и проследяване се допълва със система от защитни елементи, които ще спомагат за установяване на фалшиви изделия според член 16. Наблюдението и проследяването на тютюневите изделия на ниво потребителска опаковка от производителя до последния икономически оператор преди първия търговски обект за продажба на дребно, ще позволи на съответните власти да следват маршрута и мястото на производство на оригиналното тютюнево изделие.

2. Кои лица се считат за икономически оператори „преди първия търговски обект за продажба на дребно“?

„Първият търговски обект за продажба на дребно“ е определен според АИ като обекта, където тютюневите изделия се продават на дребно на пазара (т.е. са предоставени на разположение на потребителите в ЕС) за първи път). Ето защо, икономическите оператори преди първия търговски обект за продажба на дребно включват всички преки и непреки участници във веригата на доставки на тютюневи изделия, като дистрибутори, търговци на едро, кеш енд кери, ключови клиенти с централни складове, складове, ванове, транспортни компании и вносители, участващи в търговията с тютюневи изделия.

3. Какви са основните стъпки за установяването на система за наблюдение и проследяване?

Има две основни стъпки:

(1) Назначаване на издател на идентификатори

Всяка държава членка трябва да назначи независим издател на идентификатори, на който са възложени две основни задачи.

Първо, избраният издател на идентификатори трябва да издава УИ, съставени от числа и/или букви, за потребителски опаковки, както и за големи опаковки, когато това е изисквано от икономическите оператори. Тези УИ могат да се използват (да бъдат поставени върху потребителската опаковка) в рамките на шест месеца.

Второ, издателите на идентификатори са отговорни също и за издаване на „идентификационни кодове“ за всички съответни икономически оператори, обекти и машини, за да бъдат иденифицирани лесно в системата. Тези идентификационни кодове са необходими за подаване на искане за издаване УИ. Тези идентификационни кодове са необходими също и при изпращане на логистична, както и информация за сделки към системата от хранилища на данни.

(2) Създаване на системата от хранилища на данни

Междувременно, всеки производител и вносител на тютюневи изделия трябва да сключи договор с доставчик на услуги за съхранение на данни, който да съхранява данните на този производител и неговите тютюневи продукти в системата за наблюдение и проследяване (наречен „първично хранилище на данни“). Европейската комисия (ЕК) ще прегледа всеки проектодоговор с тези доставчици, както и доколко те са подходящи за извършване на тази дейност, особено по отношение на независимост и технически капацитет, и съобразно с това ще ги одобри или отхвърли. В случай че няма отговор от страна на ЕК в рамките на три месеца, договорът и доставчикът ще се считат за одобрени.

След избиране и одобряване на доставчиците на първично хранилище на данни, ЕК следва да избире доставчик на т. нар. „вторично“ хранилище на данни. Вторичното хранилище ще съхранява всички данни от системата за наблюдение и проследяване (включително и онези, съхранявани в различните първични хранилища) и ще гарантира, че властите в държавите-членки имат достъп до единен набор от данни. Системата от хранилища на данни ще осигури на властите преглед на всички движения на тютюневите изделия.

След завършване на тези стъпки, системата за наблюдение и проследяване ще започне реално да функционира. Съответните тютюневи изделия ще бъдат маркирани с УИ и движенията им във веригата за доставки ще бъдат сканирани и записвани в системата считано от 20 май 2019 г.

4. Какви промени ще има на опаковката според новите изисквания?

Всички опаковки ще бъдат маркирани с УИ (код за наблюдение и проследяване). В зависимост от производителя, УИ може да се намира в обособена черна зона в долната част на опаковката. Възможно е да има и незначителни приспособявания на други характеристики на опаковката с цел да се приспособи тази черна зона.

5. За какво се използва УИ?

УИ, който се поставя на опаковката по време на производството, съдържа наред с друга информация, и следните данни:

 • Дата и място на производство,
 • Данни за производството (използвана машина, смяна или час на производство)
 • Описание на продукта
 • Планиран пазар за продажба на дребно
 • Intended shipment route

УИ позволява на властите да проследяват всяка стъпка във веригата на доставки, от фабриката до първия търговски обект за продажба на дребно.

6. Как да се интегрира проследяването на продукта в работна среда?

Всеки участник във веригата на доставки на тютюневи изделия трябва да се подготви и да оцени начина, по който ДТИ и АИ ще повлияят на неговите бизнес процеси. Моля, вижте по-долу информацията, която трябва да се вземе под внимание:

 1. Процесът на записване на всички движения на тютюневите изделия (напр. получаване на изделия, създаване на нови йерархични нива на изпращане, изпращане на изделия на следващия икономически оператор) трябва да бъде оценен и подготвен, за да отговори на изискванията.
 2. Поставяне на УИ код за всяко агрегирано ниво на голяма опаковка и движение на тютюневи изделия. УИ код на агрегирано ниво за голяма опаковка може да бъде заявен към компетентен издател на идентификатори или генериран от самия икономически оператор.
 3. Съответните данни за агрегирано ниво на голяма опаковка и движение трябва да бъдат предадени в системата от хранилища на данни чрез маршрутизатора.
 4. Всеки обект (място на складиране на продукти), включително търговски обекти за продажба на дребно, ще имат нужда от идентификационен код (идентификатор на обекта), който ще се използва при генериране на кодове за агрегирано ниво на голяма опаковка или при изпращане/получаване на тютюневи изделия по време на сканиране.
 5. Всички икономически оператори преди първия търговски обект за продажба на дребно трябва да бъдат готови с необходимото оборудване, за да могат да сканират тютюневи изделия (цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари) и да предават данните към системата от хранилища на данни според принципите на ДТИ.

7. Как трябва икономическите оператори да третират изделията, несъответстващи на ДТИ (без УИ) след 20 май, 2019 г.?

АИ предвиждат, че цигарите и тютюнът за ръчно свиване на цигари, произведени преди 20ти май 2019 г. без УИ, могат да се разпространяват във веригата за доставки (от фабриката до обекта за продажба на дребно) до 20ти май 2020 г. (т.е. без изискване за сканиране).

Въпреки това, от 20ти май 2019 г., икономическите оператори трябва да сканират и да докладват за движения и трансакции с всички нови съответстващи на ДТИ продукти с УИ, с които разполагат.

8. Какъв софтуер и хардуер е необходим в съответствие с изискванията?

Икономическите оператори могат да закупят готови за използване технически решения, които осигуряват хардуера и софтуера, необходим за сканиране и предаване на данни според ДТИ.

Освен това, те могат да изберат да разработят свои собствени решения или да актуализират своите съществуващи системи, за да могат да съответстват на изискванията на ДТИ.

Ако ИО вече разполагат с хардуер, могат да използват софтуера изискван от ДТИ, предоставян от доставчика(ците), посочен(и) от ЦЗК, но поради техническите изисквания на ДТИ, само ограничен набор от хардуер ще бъде съвместим.

Ако няма вече наличен хардуер, вероятно ще е необходимо основно оборудване като смартфон и/или сканиращо устройство за по-големи обеми, с цел осигуряване на възможност за сканиране, но това ще зависи от бизнес нуждите на всеки икономически оператор и избора на софтуер.

В крайна сметка, всеки икономически оператор е отговорен да приспособи своите оперативни и логистични системи, за да съответстват на изискванията на системата за наблюдение и проследяване на ДТИ и АИ.

9. Кой ще осигури хардуера?

Икономическите оператори ще закупят хардуера от доставчик по техен избор, имайки предвид сумата, която подлежи на възстановяване, както е съобщено от ЦЗК. Хардуерът (сканиращото устройство), който е необходим за изпълнение на изискванията на ДТИ, вече е наличен на пазара.

10. Кой ще осигури софтуера?

Икономическите оператори имат различни възможности, когато оценяват своите нужди от софтуер за спазване на изискванията на ДТИ. Икономическият оператор може да избере да купи готово за използване решение от списъка на доставчиците, осигурен от ЦЗК, да избере да разработи/подобри наличните си вътрешни системи или да се ангажира директно с друг партньор за разработване, способен да осигури решение, което е в съответствие с ДТИ.

11. Ако даден икономически оператор вече има сканиращи устройства и софтуер, за да извършва своята дейност, може ли да продължи да ги използва?

В зависимост от съответните бизнес нужди и пригодността/сложността на техните съществуващи решения, икономическите оператори може изберат да подобрят своите съществуващи решения като съдействие на процесите по ДТИ. Те ще направят това, използвайки своя вътрешен ресурс или като ангажират директно партньор за разработване.

12. Трябва ли икономическите оператори да използват различно решение за всеки производител?

Актът за изпълнение посочва четири типа носители на данни за кодиране на информацията според ДТИ. Декодирането на информацията от носителя на данни зависи от кодирането на информацията, направено от производителите и следователно, това означава, че икономическият оператор следва да оцени спецификациите на кодиране на всеки производител, с който работи, за да гарантира, че избраното от него решение ще бъде съвместимо и може да декодира правилната информация.

Приложени са спецификациите за кодиране, подготвени от BAT, JTI, ITG и PMI, които представляват отворен стандарт, който всеки може да използва. Стандартизацията на кодирането между производителите улеснява много декодирането на информацията и подобрява възможността за използване на единно решение за сканиране на тютюневи изделия.

Допълнителна информация за кодиране според ДТИ на ЕС на Асоциацията за дигитално кодиране и проследяване

13. Как ще засегне това настоящото движение до пазара на икономическия оператор?

Всички икономически оператори трябва да приспособят своите процедури с цел гарантиране на сканиране и предаване на данни съгласно принципите на ДТИ. Настоящото ниво на автоматизация и организацията на операциите ще засегне всички промени на движението на тютюневите изделия до пазара. Например, определен високо автоматизиран икономически оператор ще трябва да вземе предвид различни въпроси в сравнение с даден икономически оператор с малка или никаква автоматизация. От съществено значение е процесът да бъде прегледан внимателно от икономическия оператор, за да бъде наясно къде трябва да има сканиране и кога трябва да се предават данните - преди или след събитието. Тези задължения ще окажат въздействие върху всички икономически оператори.

14. Какво ще се случи, ако икономическият оператор не сканира / какви са последствията / санкциите?

Санкциите за неспазване на изискванията на ДТИ са различни за всяка държава членка. Също така, съгласно АИ, дадена държава членка може да деактивира идентификационния код в системата на неотговарящия на изискванията ИО.

15. Къде може даден ИО да получи повече информация за ДТИ?

Кликнете тук за да се запознаете с пълния текст на член 15, както и други документи, свързани с ДТИ, които Европейската комисия е предоставила публично.

16. Как може даден икономически оператор да подаде искане за идентификационни кодове за икономически оператор и обект?

Действителната процедура трябва да бъде установена от издателя на идентификатори, определен във всяка държава членка. Според Актовете за изпълнение:

 • Член 14 представя как се обработва искането за идентификационен код на даден икономически оператор.
 • Член 15 описва как се обработва издаването и регистрирането на идентификационни кодове за даден икономически оператор.
 • Член 16 представя как се обработва искането за идентификационен код за обект и
 • Член 17 описва как се обработва издаването и регистрирането на идентификационни кодове за обект.

Моля, запознайте се с конкретните членове на ДТИ за допълнителна информация. Кликнете тук за достъп до официалния Вестник на ЕС и изберете предпочитания език:

17. Кой ще осигури информация/семинари за начина на използване на сканиращи устройства и софтуер, и ще обучи нашия персонал?

След като икономическият оператор избере доставчик за закупуване на хардуер, той може да уточни подробностите за инсталиране и обучение директно с доставчика.

18.Мога ли да избера доставчик по мой избор и да изразходвам парите, които са ми разпределени?

От участващите производители е определена независима консултантска компания (консултант) за провеждане на проучване на пазара и установяване кои компании могат да бъдат подходящи доставчици на хардуерни и софтуерни решения за Икономическите оператори. Въпреки че консултантът се е свързал с няколко компании и е получил техните отговори, само две от тях - Honeywell и Inexto, са предоставили детайлни данни за предложенията си, за които декларират, че отговарят на изискванията според ДТИ и Актовете по изпълнение, издадени от Европейската комисия. Горепосоченото не представлява изчерпателен списък на наличните доставчици или оборудването, и се базира само на доставчиците, които са отговорили на консултанта към 19/10/2018.

Икономическите оператори са свободни да изберат всеки доставчик или оборудване, гарантирайки, че избраното решение дава възможността на Икономическия оператор да чете и предава записаните данни, свързани с тютюневите продукти към центъра, предназначен за съхранение на данни.

19.Какъв е процесът за придобиване на оборудване? Мога ли да се свържа с местния предложен представител на доставчика на оборудване, или трябва да се свържа с централния офис на доставчика, или пък трябва да поръчам чрез e-commerce?

Данните за контакт на двамата доставчици, установени чрез проучването на независимата Консултантска компания, са налични в портала по време на целия процес за да могат Икономическите оператори да ги прегледат и да се свържат с тях. Горепосоченото не представлява изчерпателен списък на наличните доставчици или оборудването и се базира само на доставчиците, които са отговорили на консултанта към 19/10/2018. Икономическите оператори имат правото да изберат доставчик или оборудване по свой избор.

След като Икономическият оператор получи от SGS нивото на възстановяване на разходите за оборудването, той може да се свърже с доставчик по свой избор и да уточни подробностите по придобиването на необходимото решение за своя бизнес директно с този избрания от него доставчик. След предоставяне на доказателство за придобиване, поръчка или друго доказателство за инсталиране на оборудването за четене и предаване на записаните данни за тютюневи продукти според изискванията на ДТИ, SGS (централизираното звено за контакт) ще оцени изпратените от Вас данни и ще реализира възстановяването на разходите в съответния размер.

20.Как мога да получа съответната част от възстановяването на разходите от неучастващ производител?

Ако определен производител не участва в модела, Икономическият оператор ще трябва да се свърже директно с него, за да изиска информация за неговия принос, свързан с разходите за необходимото оборудване.

21.Какво е SGS?

Индустрията избра трета страна, компанията - SGS Société Générale de Surveillance SA (SGS), която да действа като централизирано звено за контакт и да съдейства на всички Икономически оператори да се оборудват по ефикасен начин с необходимото решение за четене и предаване на записаните данни в система от хранилища на данни. С над 95,000 служители, SGS е водещата световна компания за проверка, потвърждение, тестване и сертифициране, призната като глобален образец за качество и компания, която е в съответствие с всички правила и норми. SGS потвърждава същественото значение на конфиденциалността, поверителността и сигурността на данните, и се ангажира със защита на поверителността на всички свои клиенти и партньори във всичките си бизнес операции.

22.Какво означава „първи обект за продажба на дребно“?

Всички икономически оператори, участващи в търговията с тютюневи изделия, от производителя до последния Икономически оператор, преди първия обект за продажба на дребно, трябва да получат оборудването, което е необходимо за записването на закупените, продадените, съхраняваните, транспортираните или по друг начин обработвани тютюневи изделия. „Първият обект за продажба на дребно“ е определен като обект, в който тютюневите изделия са представени на пазара (тоест, предоставени в наличност за клиентите) за първи път (напр. супермаркети, бензиностанции, магазини за продажба на тютюневи изделия, центрове за продажба на вестници и списания и др.) Системата за маркиране и проследяване завършва със сканирането за първия обект за продажба на дребно. Според Актовете по изпълнение, единственото задължение на операторите от първия обект за продажба на дребно, е осигуряването на ID на икономическия оператор и ID на обекта.

23.Как се изчислява стойността на искането / размера на възстановяване/? Какви са използваните предположения? Можем ли до получим точна формула за изчисляване на възстановяването на разходите?

За изчисляване на възстановяването на разходите (искания), SGS използва реални данни на Икономическия оператор и обективни критерии, потвърдени от независима консултантска компания:

 • Бизнес тип на икономическия оператор: Cash & Carry, склад или друг;
 • Нужда от оборудване за всички дейности по сканиране, включително входящи и изходящи, събиране и опаковане, товарене и лекотоварни превозни средства за извършване на продажби;
 • Количества на дадения обект, изпратени в различни пратки, работно време и брой на работните станции на обектите (количества означава количества на цигарите и тютюн за ръчно свиване на цигари), изпратени към Икономическите оператори през 2017 г.)

24.Какво означава тълкуване на Вашия софтуер? Трябва да съхранявам, интегрирам и др.

Еквивалентното оборудване е това оборудване, което е оценено като необходимо, за да могат Икономическите Оператори да четат и да предават записаните данни за тютюневи изделия към хранилището, за да могат да спазват задълженията си за докладване според ДТИ и Актовете по изпълнение, издадени от Европейската комисия.

Решението е съставено от сканиращи устройства със софтуер, свързан към публичен облак за съхранение на информация, и има следния капацитет:

 • Сканиращи устройства: Четене на различни типове уникални кодове, приложени към отделни опаковки агрегирано ниво; и предаване към облака чрез WIFI, GPRS;
 • Облак: Запазване на уникални кодове; Форматиране на записаните данни в съобщения, форматирани според законовите изисквания; и предаване на съобщенията към рутер, определен от доставчика на вторично хранилище на данни;

Обхванати са няколко логистични оперативни процеса според Приложение II от Регламента за изпълнение:

 • Пристигане;
 • Изпращане (включително изпращане на лекотоварни превозни средства за извършване на продажби, изпращане на продажби);
 • Връщания поради увреждане или за повторна продажба;
 • Унищожаване;
 • Изменения на единици за изпращане (Обединяване в по-големи опаковки (кашони) & Изпращане в по-малки опаковки);
 • Сканиране на изделията по време на транспортиране/превоз, за товарене;
 • Фактури, документи за плащане;

Освен това, облакът обхваща няколко административни процеса:

 • Зареждане на основни данни;
 • Актуализиране на софтуер;
 • Съобщения за напомняния от рутер;
 • Управление от страна на потребителя

25.Как и къде мога да получа техническите спецификации за решение за оборудване за Системата за маркиране и проследяване

26.Техническите спецификации могат да бъдат открити на платформата SGS OnTrack или на уебсайта на Европейската комисия чрез връзката „Технически спецификации“

Можете да се подготвите за процеса по регистрацията чрез събиране на информация за Вашата компания; по-конкретно чрез:

 • Оценка на текущия физически процес и установяване на необходимите събития по сканиране
  • Колко работни станции имате?
  • Има ли станции за събиране и опаковане на поръчките? Станции за изпращане?
  • Имате ли станции за товарене и продажби с лекотоварни превозни средства за извършване на продажби?
  • Колко часа дневно отнемат операциите по сканиране, свързани с дейности по събиране и опаковане на поръчките според изискванията на ДТИ и Системата за маркиране и проследяване?
 • Готовност с наличието на адресите и количествата на всеки обект
  • Какви са дневните количества на фабрично произведени цигари (FMC) и тютюн (тютюн за свиване на цигари)?
  • В какви единици получавате тютюневи изделия и в какви единици ги изпращате след това (пшример: входящи кашони, изходящи 80% в потребителски опаковки)?

27.Какво включва „сканиращо средство“?

„Сканиращото средство“ включва оборудването, обхващащо хардуера и софтуера, което е необходимо за записването на тютюневите изделия, които са закупени, продадени, съхранени, транспортирани или по друг начин обработвани.

28.Какво ще се случи, ако Икономическият оператор осъзнае, че е направил грешка след изчисляване на количеството?

Преди да обработи искането за възстановяване на разходите, Икономическият оператор може да се свърже с линията за помощ на SGS чрез наличните опции, предоставени в портала OnTrack, и да помоли SGS да направи промяна в съответните полета. В зависимост от необходимото ниво на промяна, SGS може да се наложи да провери и да потвърди точността на въведените данни.

29.Централизираното звено за контакт ще осигури ли указания по какъв начин T&T ще се интегрира с моите локални системи?

Централизираното звено за контакт (SGS) няма да предостави тази информация. Всяка интеграция с локалните системи на оператора трябва да се извърши от самите Икономически оператори. Това не е задължение на производителите. Икономическият оператор може да се ангажира с разработване на решение, което отговаря на неговите/нейните изисквания, но това ще бъде за негова/нейна сметка.

30.Икономическият оператор може да е инвестирал във влизане в съответствие с изискванията по ДТИ преди SGS - как може да получи компенсация?

Участващите производители потвърждават факта, че множество Икономически оператори са работили предварително за прилагане на необходимите промени, произтичащи от ДТИ 2019 г. и може вече да са инвестирали в осигуряване на необходимото оборудване за четене и предаване на записаните данни в хранилищата на данни, преди прилагане на модела, свързан с Централизираното звено за контакт. Тези Икономически оператори също ще трябва да подадат заявка чрез централизираното звено за контакт, да споделят своето мнение и да обработват исканията на техния обект като всеки друг Икономически оператор.

Когато процесът достигне етапа на заявка за възстановяване на разходите, дадения Икономически оператор може да осигури доказателство за покупка или придобиване на необходимия хардуер и софтуер, като в това може да бъде включено и доказателство за инвестиция, направена в миналото, с цел влизане в съответствие с ДТИ. SGS може да се наложи да провери и да потвърди точността на доказателството за инвестиция и след това да компенсира Икономическия оператори в размер най-много до изчислената сума за възстановяване на разходите.

31.Могат ли Икономическите оператори да имат декларация за поверителност от SGS, за да се гарантира, че всички данни и тези на Икономическите Оператори се обработват в строга конфиденциалност от SGS, предотвратявайки достъпа на други лица до чувствително конфиденциални елементи?

SGS обработва по поверителен начин цялата информация, която получава. SGS е предприела всички необходими стъпки и мерки за сигурност в съответствие с признатите в целия свят стандарти в индустрията и в съответствие с Чл. 5/1 f и Чл. 32 от GDPR за минимизиране на риска от загуби на поверителна информация, съответствието с всички установени правила и норми, и наличността на всички данни, предоставени от Икономическите оператори и обработвани от SGS.

Данните ще се съхраняват и обработват в Европа. Основният център за данни на Microsoft е в Холандия/Амстердам, с резервно съхранение в случай на аварии в Ирландия/Дъблин.

Моля, вижте клауза 1 (d) от Част 1: Общите условия за услугата на SGS в SGS On¬Track, условията за употреба са налични в портала.

32.Кои данни се споделят от SGS?

Всички данни се обработват по конфиденциален начин и само доколкото е необходимо за функционирането на централизираното звено за контакт, с цел осигуряването на оборудване според Член 15 (7) ДТИ II.

Конкурентно чувствителните данни на производителите или Икономическите оператори, няма да се споделят с Участващите производители или Икономически оператори.

SGS ще пази в строга конфиденциалност всички данни, указания и документи, които са изпратени от Икономическите оператори чрез уеб портала, и SGS няма да използва, да оторизира или да разрешава използването или копирането на данни, изпратени от Икономическите оператори или част от тях, освен за:

 • целите относно предоставяне на услуги от SGS на Икономическите оператори;
 • предоставяне на информация относно Участващите производители (както е определено в SGS On-Track в условия и изисквания за Икономическите оператори), за да могат да потвърждават искания и като част от управление на информацията с цел проследяване на развитието на исканията; и
 • споделяне на информация за съответните професионални консултанти, пълномощници или представители, с цел получаване на професионална консултация.

Обърнете внимание, че горепосоченото не се отнася за данни, изпратени от Икономическите оператори, които:

 • са или стават публично достояние (по начин, който не е в нарушение на тези условия);
 • SGS получава от независима трета страна, която има право да ги оповестява;
 • са били в притежание на SGS преди датата на получаване от Икономическите оператори; или
 • трябва да бъдат оповестени по закон или според регулаторен орган

33.Как ще бъдат защитени личните данни?

Всички данни се обработват по конфиденциален начин и само доколкото е необходимо за функционирането на SGS, с цел осигуряването на оборудване според Член 15 (7) на ДТИ II. SGS обработва данни в съответствие с Член 5 (1) (f) и Член 32 от GDPR. SGS е предприела всички необходими стъпки и мерки за сигурност в съответствие с признатите в целия свят стандарти в индустрията за минимизиране на риска от загуби при нарушение на поверителността, интегритета и наличността на личните данни на Участващите производители и Икономическите оператори, които се обработват за предоставяне на Услугите. Данните се съхраняват в ЕС с отделни центрове за главното оборудване за данни и оборудването за резервно копие за възстановяване при инциденти.

За SGS

SGS е водеща компания в световен мащаб, с дейности, които включват инспекции, проверки, тестове и сертифициране на процеси. Признати сме за глобален символ за качество и работим в съответствие с всички правила и норми. С над 95 000 служители, ние оперираме с мрежа от над 2,400 офиса и лаборатории по цял свят.
 

Посетете нашия глобален уебсайт на SGS.com
 

Свържете се с нас

Какво още трябва да знаете за Директивата за тютюневи изделия? Кой отговаря на изискванията и може да подаде заявка за възстановяване разходите? Как да регистрирате заявка за възстановяване? Не се колебайте да се свържете с нашия екип по поддръжка.
 

 • Можете да се свържете с нас:
  • По имейл, като използвате бутона "Изпратете ни имейл" по-долу
  • Чрез онлайн чат, като използвате линка, наличен в дясната странична лента
  • По телефона, като използвате телефонния номер по-долу