1. Varför tog EU fram denna förordning när det gäller T&T?

T&T-systemet enligt TPD syftar till att bekämpa olaglig handel inom EU. Olaglig handel förstärker de negativa effekterna genom att göra det billigare för människor att köpa tobaksprodukter. Olagliga tobaksprodukter följer mer sällan EU:s bestämmelser, som tex. skyldigheten att tryckas med kombinerade hälsovarningar. Som förtydligats i IAs används T&T-systemet också för att följa Artikel 8 i protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksprodukter enligt WHO:s ramverkskonvention vad gäller tobakskontroll, som ratificerats av EU. För att tackla olaglig handel föreskriver TPD inrättandet av ett EU-omfattande T&T-system för en laglig försörjningskedja av tobaksvaror enligt Artikel 15. T&T-systemet kompletteras av ett system med säkerhetsfunktioner för att underlätta upptäckt av förfalskade produkter enligt Artikel 16. Spårning av tobak på förpackningsnivå från tillverkaren ner till den siste ekonomiska aktören före det första försäljningsstället kommer att möjliggöra för myndigheterna att följa rutten och källan till äkta produkter.

2. Vilka anses vara ekonomiska aktörer ”före det första försäljningsstället”?

”Första försäljningsstället” definieras enligt IAs som en lokal där tobaksprodukter görs tillgängliga på marknaden (dvs. görs tillgängliga för konsumenter inom EU) för första gången, inklusive varuautomater. Således innefattar de ekonomiska aktörerna före det första försäljningsstället alla direkta och indirekta i tobaksförsörjningskedjan som distributörer, grossister, stormarknader, Key Accounts med centrallager, diskförsedda skåpbilar, lagerlokaler, transportföretag och importörer involverade i handeln med tobaksprodukter.

3. Vilka är de viktigaste stegen då ett T&T-system upprättas?

Det finns två viktiga steg:

(1) Utse en ID-utfärdare

Varje medlemsland måste utse en oberoende ID-utfärdare som åläggs två viktiga uppgifter.

Först måste den utsedde ID-utfärdaren generera UIs, bestående av nummer och/eller siffror för enhetsförpackningar och, där de ekonomiska aktörerna begär det, för aggregerade förpackningar. Dessa UIs måste appliceras på produkten inom en period av sex månader.

För det andra är ID-utfärdaren ansvarig för att utfärda ”identifieringskoder” för alla relevanta ekonomiska aktörer, anläggningar och maskiner så att de lätt kan identifieras i systemet. Dessa identifieringskoder behövs för att kunna efterfråga en UI. Dessa identifieringskoder är också nödvändiga då logistisk- och transaktionsinformation skickas till datalagringssystemet.

(2) Upprättande av datalagringssystem

Under tiden kommer varje tillverkare och importör av tobaksprodukter att vara skyldiga att teckna ett avtal med den som tillhandahåller datalagringsystem för förvar av T&T-data som uteslutande berör deras produkter (”primärt datalagringsystem”). Kommissionen kommer att undersöka varje kontraktsutkast och alla föreslagna leverantörers lämplighet, särskilt när det gäller oberoende och teknisk kapacitet, och därefter godkänna eller avvisa dem. I frånvaro av svar från Kommissionen inom tre månader kommer kontraktet och leverantören att anses vara godkända.

När den primära datalagringsleverantören har utsetts kommer Kommissionen att ha ansvar för att utse en leverantör för ett sekundärt datalagringsystem. Det sekundära datalagringssystemet kommer att förvara T&T-data (inklusive de som förvaras i olika primära datalagringssystem) och ha ansvaret för att säkerställa att medlemsländernas myndigheter har åtkomst till ett enskilt dataset. Datalagringssystemet kommer att förse myndigheterna med en översikt över alla produktrörelser.

När de här viktiga stegen har slutförts, kommer T&T-systemet att börja ta form. Relevanta tobaksprodukter kommer att märkas med UIs och deras rörelser skannas och registreras rakt igenom hela försörjningskedjan från den 20 maj 2019.

4. Vilka förändringar kommer att vara synliga på förpackningen?

Alla förpackningar kommer att vara försedda med UI (spårningskod). Beroende på tillverkaren kommer UIs sannolikt att vara placerade i en svart ruta i botten på förpackningen. Det kan även finnas mindre justeringar av andra funktioner på förpackningen för att kunna rymma den svarta rutan.

5. Till vad används en UI?

UI, som fästs på förpackningen i produktionen, innehåller bl.a. följande information:

 • Datum och tillverkningsplats,
 • Tillverkningsuppgifter (maskin, skift och tid för tillverkning)
 • Produktbeskrivning
 • Avsedd marknad för detaljhandel
 • Avsedd transportrutt

Denna UI gör det möjligt för myndigheterna att spåra varje steg i försörjningskedjan, från fabriken till det första försäljningsstället.

6. Hur integrerar man produktspårning i arbetsmiljön?

Varje deltagare i försörjningskedjan av tobak måste förbereda och bedöma hur TPD och IAs kommer att inverka på deras verksamhetsprocesser. Nedan återfinns några av de frågor som bör övervägas:

 1. Process för registrering av rörelser av tobaksprodukter (dvs. produktmottagande, skapande av nya hierarkier för avsändning, avsändning av produkter till nästa ekonomiska aktör) bör bedömas och göras redo för efterlevnad.
 2. Tillämpning av en UI-kod för varje aggregering och förflyttning av tobaksvaror. UI-koden på aggregerad nivå kan begäras från en behörig ID-utfärdare eller genereras av den ekonomiska aktören själv.
 3. Relevanta data som berör aggregeringen och förflyttningen måste överföras till datalagringssystemet via en router.
 4. Varje anläggning (plats som håller lager) inklusive detaljhandel kommer att kräva en identifieringskod (anläggnings-ID) som kommer att användas vid generering av aggregeringskoder eller vid avsändning / mottagande av tobaksvaror enligt skanning.
 5. Alla ekonomiska aktörer före den första detaljisten måste vara redo med nödvändig utrustning för att kunna skanna tobaksprodukter (cigaretter och rulltobak) och överföra data till datalagringssystemet i enlighet med TPD-principerna.

7. Hur ska ekonomiska aktörer hantera produkter som inte är TDP-kompatibla (inga UIs) när vi har kommit till den 20 maj 2019?

IA:erna föreskriver att cigaretter och egentillverkade/egenrullade produkter som tillverkats före den 20 maj 2019 utan UIs fortfarande kan distribueras inom försörjningskedjan (från fabrik till detaljhandel) fram till den 20 maj 2020 (dvs. utan krav på skanning).

Från den 20 maj 2020 måste emellertid ekonomiska aktörer skanna och rapportera förflyttningar och transaktioner av alla TPD-kompatibla tobaks-SKUs (dvs. de förpackningar som innehåller UIs) som de har i lager.

8. Vilka programvaror krävs för att vara kompatibel?

Ekonomiska aktörer kan köpa färdiga lösningar som tillhandahåller både den hårdvara och den programvara som krävs för att kunna överföra TPD-data.

Alternativt kan de välja att skapa sina egna lösningar eller uppdatera befintliga system för att kunna bli TPD-aktiverade.

Om de redan har hårdvara kan de använda TPD-programvara från leverantören(-erna) som listas av SPOC, men på grund av de tekniska kraven i TPD kommer bara hårdvara i begränsad omfattning att vara kompatibel.

Om hårdvaran inte redan är på plats kommer det sannolikt att behövas basutrustning som exempelvis smartphone och/eller skanner för större volymer för att säkerställa möjligheten att kunna skanna men detta kommer att vara beroende av varje ekonomisk aktörs verksamhetsbehov och val av program.

Till sist är det varje ekonomisk aktörs ansvar att anpassa sina operativ- och logistik-system för att uppfylla T&T-kraven i TPD och IA.

9. Vem kommer att tillhandahålla hårdvara?

Ekonomiska aktörer kan köpa hårdvaran från sin leverantör i beaktande av de belopp som är föremål för ersättning enligt vad som meddelats av SPOC. Hårdvara (skanner) som är nödvändig för att tillgodose TPD kraven finns redan tillgänglig på marknaden.

10. Vem kommer att tillhandahålla programvaran?

Ekonomiska aktörer har olika alternativ när de bedömer sina behov av programvara för att vara TPD-kompatibla. Ekonomiska aktörer kan välja att köpa en färdig lösning från en lista med leverantörer som tillhandahålls av SPOC, välja att utveckla/förbättra sina befintliga interna system eller att samarbeta direkt med annan utvecklingspartner som kan leverera en TPD-kompatibel lösning.

11. Om en ekonomisk aktör redan har skannrar och programvara för sin verksamhet, kan den fortsätta använda dessa?

Beroende på deras verksamhetsbehov och lämplighet/flexibilitet hos befintliga lösningar, kan ekonomiska aktörer förbättra sina befintliga lösningar för att stödja TPD. Återigen kan de göra detta genom att använda sina egna interna resurser eller genom att samarbeta direkt med en utvecklingspartner.

12. Kommer ekonomiska aktörer att behöva använda olika lösningar för varje tillverkare?

Genomförandeförordningen specificerar fyra olika typer av datamedia för kodning av TPD information. Avkodning av information från datamedia beror på kodningen av informationen som utförs av tillverkaren och därför föreslås varje ekonomisk aktör att utvärdera varje levererande tillverkares kodningsspecifikationer för att säkerställa att den egna lösningen kan avkoda den rätta informationen.

Bilagt finns avkodningsspecifikationer som tagits fram av BAT, JTI, ITG och PMI och som har en öppen standard som vem som helst kan använda. Standardisering av kodningen mellan tillverkarna förenklar avsevärt kodningen av information och förbättrar möjligheten att använda en enda lösning för skanning av tobaksprodukter.

DCTA EU-TPD Kodningsuppgifter

13. Hur kommer detta att påverka ekonomiska aktörers nuvarande väg till marknaden?

Alla ekonomiska aktörer måste anpassa sina processer för att säkerställa att skanning och överföring av data i enlighet med TPD principerna kommer att utföras. Nuvarande automatiseringsnivå och operativa arrangemang kommer att påverka eventuella anpassningar till vägen in på marknaden. Exempelvis kommer höggradigt automatiserade ekonomiska aktörer att behöva överväga olika arrangemang jämfört med en ekonomisk aktör med liten eller ingen automatisering. Det är därför viktigt att den ekonomiska aktören noggrant granskar processen för att förstå var skanning måste genomföras och var överföring av data måste ske - antingen före eller efter händelsen. Dessa förpliktelser kommer att påverka alla ekonomiska aktörer.

14. Vad händer med en ekonomisk aktör som inte skannar / vilka är konsekvenserna / sanktionerna?

Sanktioner för bristande överensstämmelse med kraven i TPD är olika för olika medlemsländer. Enligt IAs kan ett medlemsland inaktivera EO-ID för en icke-överensstämmande EO i systemet.

15. Var kan en EO hämta mer information om TPD?

Klicka här för att hämta alla Artikel 15-berörda dokument som EU-kommissionen har gjort tillgängliga för allmänheten .

16. Hur begär en ekonomisk aktör en identifieringskod för sig själv (EOID) och för en anläggning (FID)?

Den aktuella proceduren måste definieras av en ID-utfärdare i varje medlemsland. Genomförandeförordningen anger följande:

 • Artikel 14 beskriver hur en begäran om en identifieringskod för en ekonomisk aktör behandlas.
 • Artikel 15 beskriver hur en begäran om utfärdande och registrering av en identifieringskod för en ekonomisk aktör behandlas.
 • Artikel 16 beskriver hur en begäran om en identifieringskod för en anläggning behandlas och
 • Artikel 17 beskriver hur en begäran om utfärdande och registrering av en identifieringskod för anläggning behandlas.

Vänligen se specifik artikel för ytterligare information. Klicka här för att komma till den officiella journalen och för att ange aktuellt språk:

17. Vem ska tillhandahålla information/workshops för hur man använder skannrar och programvara och utbildar vår personal?

När en ekonomisk aktör har gjort sitt val av leverantör för att köpa hårdvara kan vederbörande ordna med detaljerna som berör uppsättning och utbildning direkt med leverantören.

18.Kan jag ge en leverantör jag valt behörighet att spendera de pengar som tilldelats mig?

Ett oberoende konsultföretag anlitades av de deltagande ttTillverkarna för att undersöka marknaden och finna lämpliga företag för leverans av hårdvaru- och programvarulösningar till de eeEkonomiska aaAktörerna. Konsulten kontaktade flera företag och fick flera svar, men endast två av företagen, Honeywell och Inexto, lämnade offerter som inkluderade information som visade att de uppfyllde kraven i TPD och Europeiska kommissionens genomförandeakter. Ovanstående utgör inte en fullständig lista över tillgängliga leverantörer och utrustning och baseras endast på de leverantörer som svarat på konsultens förfrågan före den 19 oktober 2018.

Ekonomiska aktörer kan fritt välja leverantör och utrustning. De bör dock försäkra sig om att den valda lösningen ger dem möjlighet att avläsa och överföra registrerade data rörande tobaksvaror till utsedd datalagringsanläggning.

19.Hur går processen med införskaffande av utrustning till? Ska jag kontakta den föreslagna lokala utrustningsleverantören eller leverantörens huvudkontor, eller ska jag beställa utrustningen online?

Kontaktuppgifter till de två leverantörer som valts ut med hjälp av det oberoende konsultföretagets undersökning finns tillgängliga i portalen så att de eeEkonomiska aktörerna kan granska och ta kontakt med dem. Ovanstående utgör inte en fullständig lista över tillgängliga leverantörer och utrustning och baseras endast på de leverantörer som svarat på konsultens förfrågan före den 19 oktober 2018. Ekonomiska aktörer kan fritt välja leverantör och utrustning.

Den ekonomisk aktören får information om hur mycket ersättning för utrustning som kan erhållas från den gemensamma kontaktpunkten (Single Point of Contact, förkortat SpoC) och kan sedan välja en leverantör samt kontakta denna direkt för att ordna med inköp av en lösning som lämpar sig för företaget. Den ekonomiska aktören ska sedan lämna in inköpsbevis, order eller annat bevis på installation av TPD-relaterad utrustning för avläsning och överföring av registrerade data rörande tobaksvaror till SPoC. SpoC gör en bedömning av ansökan och ersätter sedan den ekonomiska aaAktören med motsvarande belopp.

20.Hur kan man få en del av ersättningen från en icke deltagande tillverkare?

När det gäller tillverkare som inte deltar i modellen måste den ekonomiska aktören kontakta tillverkaren direkt för att be om medel för nödvändiga utrustningskostnader.

21.Vad är SGS?

Branschen har valt ett utomstående företag, SGS Société Générale de Surveillance SA ("SGS") att verka som SPoC och hjälpa samtliga ekonomiska aktörer att på ett effektivt sätt skaffa den utrustning som behövs för att avläsa och överföra registrerade data till repositoriesystemet. SGS har över 95 000 anställda och är världsledande inom inspektion, verifikation, testning och certifiering. Detta företag betraktas som ett globalt föredöme när det gäller kvalitet och integritet. SGS tar sekretess, integritet och datasäkerhet på största allvar och har förbundit sig att skydda sina kunders och samarbetspartners data under alla verksamhetsprocesser.

22.Vad är det första återförsäljningsstället?

Alla ekonomiska aktörer som är involverade i handel med tobaksvaror, från tillverkaren till den sista Ekonomiska Aktören före det första återförsäljningsstället, måste skaffa den utrustning som krävs för registrering av tobaksvaror som köps, säljs, lagras, transporteras eller på annat sätt hanteras. "Det första återförsäljningsstället" avser det ställe där tobaksvarorna först kommer ut på marknaden, dvs. görs tillgängliga för konsumenter (t.ex. stormarknader, bensinstationer, tobaksaffärer, kiosker, m.m.). Track & Trace-processen avslutas med en utgående skanning på det första återförsäljningsstället. Enligt LAS är det första återförsäljningsställets enda skyldighet att skaffa ett ID som ekonomisk aktör och ett ID som anläggning.

23.Hur beräknas ersättningsanspråken? Vilka antagande används? Går det att få en exakt formel för beräkning av ersättning?

Vid beräkning av ersättning använder SGS verkliga data från de ekonomiska aktörerna och objektiva kriterier verifierade av ett oberoende konsultföretag:

 • Den ekonomiska aktörens företagstyp: C&C, lager eller annat;
 • Behov av utrustning för all skanning, inklusive inkommande, utgående, plockning och packning, omlastning samt försäljning från fordon;
 • Anläggningens volym transporterad i olika förpackningar, anläggningarnas arbetstid och antal arbetsstationer. (Med volym avses volym cigarretter och rulltobaksprodukter levererad till EA under år 2017).

24.Vad avses med programvaran inkluderad i skanningsenheten?

Motsvarande utrustningsenhet avser utrustning som bedöms nödvändig för att ekonomiska aktörer ska kunna avläsa och överföra registrerade data rörande tobaksvaror till repositoriesystemet i enlighet med rapporteringskraven i TPD och Europeiska kommissionens genomförandeakter.

Lösningen består av skanningsenheter med programvara länkad till en offentlig molntjänst och har följande kapacitet:

 • Skanningsenheter: Kan avläsa olika typer av unika koder på förpackningar samt sammanställa och överföra dessa till molntjänsten via WiFi eller GPRS;
 • Molntjänst: Kan avläsa de unika koderna, formatera registrerade data till meddelanden i ett format som uppfyller lagstadgade krav samt överföra dessa meddelanden till en router definierad av den sekundära lagringstjänsten.

Flera logistiska operativa processer beskrivs i Bilaga 2 i Europeiska kommissionens genomförandeakter:

 • Ankomst;
 • Avsändning (inklusive försäljning från fordon och frakt för försäljning);
 • Returneringar på grund av skador eller för återförsäljning;
 • Destruering;
 • Modifiering av fraktenheter (sammanslagning och uppdelning);
 • Produktskanning under transport/transit för omlastning;
 • Registrering av fakturor och betalningar.

Molntjänsten erbjuder även funktioner för flera administrativa arbetsuppgifter:

 • Laddning av huvuddata;
 • Uppgradering av programvaruversion;
 • Återkallelse av meddelanden från routern;
 • Användaradministration.

25.Hur och var kan jag skaffa tekniska specifikationer för T&T-lösningens utrustning?

Du hittar tekniska specifikationer på SGS OnTrack-plattform och på Europeiska kommissionens webbplats via länken nedan Tekniska specifikationer

26.Kan vi få information om vilka data som ska skickas in till SPoC innan vi registrerar oss på On Track-plattformen?

Ni kan förbereda er inför registreringen genom att samla in information om ert företag, särskilt genom att:

 • Göra en bedömning av nuvarande fysiska processer och ta reda på vilka skanningar som behövs
  • Hur många arbetsstationer har ni?
  • Har ni ett område för plockning och packning? Har ni ett område för utgående frakt?
  • Utför ni omlastning och försäljning från fordon?
  • Hur många timmar under arbetsdagen, exklusive arbetspauser, kommer ni att skanna för plockning och packning med TPD-relaterad Track & Trace?
 • Sammanställa adresser och volymer per anläggning
  • Hur stor är volymen per anläggning av färdigtillverkade cigaretter och finskuren tobak (rulltobak)?
  • I vilka enheter mottar ni tobaksvarorna och i vilka enheter vidarebefordrar ni dem (t.ex. inkommande grossistförpackningar, utgående 80 % i kartonger)?

27.Vad ingår i skanningsenheten?

Skanningsenheten inkluderar utrustning med hårdvara och programvara för registrering av tobaksvaror som köps, säljs, lagras, transporteras eller på annat hanteras.

28.Vad händer om en ekonomisk aktör har gjort ett misstag och upptäcker det efter att beloppet har beräknats?

Den ekonomiska aktören kan kontakta SGS hjälplinje via något av alternativen i OnTrack-portalen för att be SGS ändra de fält som behövs och därefter fortsätta med sitt ersättningsanspråk. SGS kan behöva granska och validera inmatningen beroende på hur stora ändringar som behöver göras.

29.Kommer SPoC att ge information om hur T&T-lösningen ska integreras i lokala system?

SPoC kommer inte att tillhandahålla denna information. Den ekonomiska aktörens måste själv sköta all integrering i sina lokala system. Detta ingår inte i tillverkares skyldigheter. Den ekonomiska aktören kan på egen bekostnad anlita en professionell expert på integrering av lösningar för att utveckla en lösning som uppfyller de individuella behoven.

30.Hur kan en ekonomisk aktör få kompensation för TPD-relaterade investeringar gjorda före införandet av SPoC?

De deltagande tillverkarna inser att en delekonomiska aktörer kan ha vidtagit åtgärder inför behovet av ändringar för att uppfylla kraven i TPD 2019, och att de kan ha investerat och köpt in utrustning för avläsning och överföring av registrerade data till repositoriesystemet. Dessaekonomiska aktörer måste ändå lämna in en ansökan via SPoC samt skicka in sina uppgifter och få sina anspråk bearbetade på samma sätt som övriga ekonomiska aktörer.

När processen når steget för ersättningsanspråk kan den Ekonomiska Aktören lämna in bevis på inköp eller införskaffande av nödvändig hårdvara och programvara, vilket även kan inkludera bevis på tidigare investeringar för att uppfylla kraven i TPD. SGS kan behöva granska och validera investeringsbeviset innan den Ekonomiska Aktören ersätts med ett belopp upp till det maximala beräknade ersättningsbeloppet.

31.Kan ekonomiska aktörer få en sekretessförsäkran från SPoC som garanterar att SGS skyddar alla data, hanterar ekonomiska aktörers uppgifter konfidentiellt samt hindrar att utomstående får åtkomst till känsliga uppgifter?

SGS behandlar alla uppgifter de mottar konfidentiellt. SGS har vidtagit alla nödvändiga skyddsåtgärder i enlighet med globalt erkända branschstandarder samt i enlighet med Art. 5(1) f och Art. 32 i GDPR för att minimera risken för intrång i och förlust av tillgänglighet till data som deekonomiska aktörerna skickar till SPoC för bearbetning. Data kommer att lagras och bearbetas i Europa. Microsofts huvuddatacenter ligger i Amsterdam i Nederländerna, med en anläggning för katastrofåterställning/redundans i Dublin i Irland.

Se Klausul 1 (d) i Del 1: SGS Allmänna Användarvillkor i SGS Användarvillkor för OnTrack som finns tillgängliga i portalen.

32.Vilka data delar SGS med sig av?

Alla data behandlas konfidentiellt och bearbetas endast i den mån det krävs för att driva SPoC för tillhandahållande av utrustning enligt Artikel 15 (7) TPD II.

Tillverkares ellerekonomiska aktörers data som är känsliga av konkurrensskäl kommer inte att delas med deltagande tillverkare eller ekonomiska aktörer.

SGS hemlighåller all information, alla instruktioner och alla dokument som skickas från de E ekonomiska aktörerna till SGS via webbportalen och SGS beviljar eller tillåter inte användning, kopiering eller utlämnande av Information Inskickad av ekonomiska aktörer, eller delar därav, utom i följande fall:

 • där så krävs för att SGS ska kunna tillhandahålla tjänster för ekonomiska aktörer;
 • då information behöver lämnas till deltagande tillverkare (enligt definition i SGS On-Track Användarvillkor för ekonomiska aktörer) för att dessa ska kunna godkänna ersättningsanspråk och då informationen krävs för att hantera och spåra ersättningsanspråk; samt
 • för att lämna information till professionella experter, agenter eller representanter i syfte att erhålla professionell rådgivning.

Observera att ovanstående inte gäller information inskickad av ekonomiska aktörer som:

 • är eller blir offentligt (utom om detta sker genom överträdelse av dessa villkor);
 • SGS erhåller från en oberoende tredje part som har rätt att utlämna denna information;
 • var i SGS ägo före det datum den mottogs från de ekonomiska aktörerna; samt
 • måste utlämnas enligt lag eller reglerande myndighet.

33.Hur skyddas personliga uppgifter?

Alla data behandlas konfidentiellt och bearbetas endast i den mån det krävs för att driva SPoC för tillhandahållande av utrustning enligt Artikel 15 (7) TPD II. SGS bearbetar data i enlighet med Artikel 5 (1) (f) och Artikel 32 i GDPR. SGS har vidtagit alla nödvändiga skyddsåtgärder i enlighet med globalt erkända branschstandarder för att minimera risken för intrång i och förlust av tillgänglighet till deltagande tillverkares och ekonomiska aktörers data som bearbetas för att erbjuda tjänsterna. Data lagras i EU, med separata center för huvuddataanläggning och katastrofåterställning för säkerhetssparning.

Om SGS

SGS är världens ledande företag när det gäller inspektion, verifiering, testning och certifiering. Vi är erkända för att vara det globala riktmärket för kvalitet och integritet. Med mer än 95 000 anställda arbetar vi med ett nätverk omfattande mer än 2 400 kontor och laboratorier över hela världen.
 

Besök vår globala webbsajt på SGS.com
 

Kontakta oss

Vad mer får du veta om Tobaksvarudirektivet? Vem är berättigad att ansöka om ersättning? Hur registrerar man ett ersättningsanspråk? Tveka inte att ta kontakt med oss eller med vårt support team.
 

 • Du kan ta kontakt med oss på:
  • Genom e-post och använda knappen ”E-posta oss” nedan
  • Genom ett Live Chat med hjälp av länken som finns i det högra sidofältet
  • På telefon och telefonnumret nedan