1. Miks lõi EL sellise jälgitavussüsteemi?

Tubakatoodete direktiiviga seotud jälgitavussüsteemi eesmärk on võidelda Euroopa Liidus salakaubandusega. Salakaubandus võimendab negatiivseid mõjusid, muutes tubakatoodete ostmise odavamaks. Illegaalsed tubakatooted ei vasta tõenäoliselt ELi reeglitele, nagu näiteks kohustus terviseohu ühendhoiatuseks. Nagu selgitatud rakendusaktides, kasutatakse jälgitavussüsteemi ka Maailma Tervishoiuorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooni tubakatoodete ebaseadusliku kaubanduse kaotamise protokolli,, mille ratifitseeris Euroopa Liit, artikkel 8 järgimiseks. Võitlemaks illegaalse kaubandusega, näeb tubakatoodete direktiiv artikli 15 kohaselt ette tubakatoodete seadusliku tarneahela üleeuroopalise jälgitavussüsteemi loomise. Jälgitavussüsteemi täiendab turvaelementide süsteem, mis aitab artikli 16 alusel tuvastada võltsitud tooteid. Tubakatoodete jälgimine ja tuvastamine ühiku tasandil tootjast kuni viimase ettevõtjani enne esimest jaemüügikohta võimaldab ametiasutustel jälgida ehtsa toote teekonda ja allikat.

2. Keda peetakse ettevõtjaks „enne esimest jaemüügikohta“?

„Esimene jaemüügikoht“ on rakendusaktide kohaselt rajatis, kus tubakatooteid esmakordselt turustatakse (st tehakse ELi tarbijatele kättesaadavaks), sealhulgas müügiautomaadid. Seega on ettevõtjad enne esimest jaemüügikohta kõik otsesed ja kaudsed kliendid tubakatarneahelas, nagu turustajad, hulgimüüjad, cash&carry-d, kesklaod, müügiautomaadid, laod, transpordiettevõtted ja tubakatoodete kaubandusega tegelevad importijad.

3. Millised on peamised sammud jälgitavussüsteemi kehtestamisel?

On kaks peamist sammu:

(1) tunnuskoodi väljastaja määramine

Iga liikmesriik peab määrama iseseisva tunnuskoodi väljastaja, kellel on kaks põhiülesannet.

Esiteks peab määratud tunnuskoodi väljastaja looma pakkidele ja ettevõtjate nõudmisel koondpakenditele UI-sid, mis koosnevad numbritest ja/või tähtedest . UI-d tuleb tootele panna kuue kuu jooksul.

Teiseks vastutavad tunnuskoodi väljastajad kõigi asjakohaste ettevõtjate, rajatiste ja masinate tunnuskoodide väljastamise eest, nii et neid saaks süsteemis lihtsalt identifitseerida. Need tunnuskoodid on vajalikud UI taotlemiseks. Need tunnuskoodid on vajalikud ka logistilise ja tehinguandmete edastamiseks andmehoidlate süsteemile.

(2) Hoidlasüsteemi loomine

Vahepeal peavad kõik tubakatootjad ja -importijad sõlmima andmete säilitamise teenuse pakkujaga (edaspidi „põhihoidla“) lepingu, mis käsitleb nende toodetega seotud jälgitavusandmete hoiustamist. Komisjon uurib igat lepingu eelnõu ja väljapakutud pakkujate sobivust, eriti sõltumatuse ja tehnilise võimekuse osas, ning seejärel kinnitab või lükkab need tagasi. Kui Komisjon ei anna kolme kuu jooksul vastust, loetakse leping ja pakkuja heakskiidetuks.

Kui põhihoidla pakkujad on valitud ja kinnitatud, vastutab komisjon „varuhoidla“ pakkuja valimise eest. Varuhoidla salvestab kõik jälgitavusandmed (sealhulgas need, mis on salvestatud erinevates põhihoidlates) ja vastutab selle eest, et liikmesriikide ametiasutustel oleks juurdepääs igale andmekogumile. Hoidlasüsteem annab ametiasutustele ülevaate toote liikumistest.

Kui need olulised sammud on teostatud, hakkab jälgitavussüsteem ilmet võtma. Seotud tubakatooted saavad olema tähistatud tunnuskoodiga ning nende liikumine skannitakse ja registreeritakse kogu tarneahelas alates 20. maist 2019.

4. Milliseid muudatusi on näha pakendil?

Kõigil pakenditel on UI (jälgimise ja tuvastamise kood). Sõltuvalt tootjast asub UI tõenäoliselt paki allosas olevas mustas kastis. Selle musta kasti mahutamiseks võivad pakendil esineda muud kujundusega seotud väikesed kohandused.

5. Milleks UI-d kasutatakse?

UI, mis toote valmistamise ajal pakendile pannakse, sisaldab muu hulgas järgmist teavet:

 • valmistamise kuupäev ja koht;
 • tootmisandmed (kasutatud masin, vahetus või tootmise aeg);
 • toote kirjeldus;
 • jaemüügiks kavandatud turg;
 • kavandatud saatmise teekond.

UI võimaldab ametiasutustel jälgida tarneahela kõiki samme, alates tehasest kuni esimese jaekaubanduseni. 

6. Kuidas integreerida toote jälgimist töökeskkonda?

Iga tubakatoodete tarneahelas osaleja peab koostama ja hindama, kuidas tubakatoodete direktiiv ning rakendusaktid mõjutavad nende äriprotsesse. Allpool leiate mõned punktid, millega tuleks arvestada.

 1. Iga tubakatoote liikumise registreerimisprotsessi (nt toodete vastuvõtmine, uute koondpakendite loomine lähetamiseks, toodete edasisaatmine järgmisele ettevõtjale) tuleks hinnata ja ette valmistada vastavuse tagamiseks.
 2. UI taotlemine iga uue koondpakendi loomise ja liikumise jaoks. Koondpakendi tasandi UI võib taotleda pädevalt tunnuskoodi väljastajalt või selle võib luua ettevõtja ka ise.
 3. Koondpakendite ja liikumisega seotud asjakohased andmed tuleb edastada hoidlate süsteemile ruuteri kaudu.
 4. Iga rajatise (varude hoidmise asukoht), sh jaemüügikohtade puhul on vaja identifitseerimiskoodi (rajatise tunnuskoodi), mida kasutatakse koondpakendi UI-de loomisel või tubakatoodete saatmisel / vastuvõtmisel skannimise ajal.
 5. Kõik ettevõtjad peavad enne esimest jaemüügikohta olema valmis vajalike seadmetega, et oleks võimalik skannida tubakatooteid (sigaretid ja isevalmistatavate sigarettide tubakas) ja edastada andmed hoidlate süsteemile vastavalt tubakatoodete direktiivi põhimõtetele.

7. Kuidas peaksid ettevõtjad toimima tubakatoodete direktiivile mitte-vastavate toodete korral (ilma UI-deta) alates 20. maist 2019?

Rakendusakt näeb ette, et enne 20. maid 2019 valmistatud sigarette ja isevalmistatavate sigarettide tubakat, millel puudub UI, võib turustusahelas (tehasest jaemüügini) turustada kuni 20. maini 2020 (st ilma skannimisnõudeta).

Siiski on ettevõtjad kohustatud alates 20. maist 2019 skannima ja teavitama oma laos olevate kõikide uute, tubakatoodete direktiivile vastavate tubakatoodete (s.o pakendid, millel on UI) liikumisest ning tehingutest.

8. Milline tark- ja riistvara peab nõuetele vastamiseks olemas olema?

Ettevõtjad võivad osta müügil olevaid lahendusi, mis pakuvad tubakatoodete direktiivile vastavate andmete skaneerimiseks ning edastamiseks vajalikku riist- ja tarkvara.

Teise võimalusena saavad nad luua oma lahendused ise või uuendada oma olemasolevaid süsteeme nii, et need vastaksid tubakatoodete direktiivile.

Kui neil on juba olemas riistvara, võivad nad olla võimelised kasutama tubakatoodete direktiivile vastavat tarkvara, mis on saadaval ühise kontaktpunkti poolt loetletud tarnijatelt, kuid tubakatoodete direktiivi tehniliste nõuete tõttu ühilduvad vaid piiratud riistvara-komplektid.

Kui vastavat riistvara veel pole, vajab ettevõtja tõenäoliselt põhiseadmeid, nagu suurt mahtu võimaldavat nutitelefoni ja/või skannerit, et tagada skaneerimisvõimalus, kuid see sõltub iga ettevõtja äritegevuse vajadustest ning tarkvara valikust.

Lõppkokkuvõttes on iga ettevõtja kohustatud kohandama oma toimimis- ja logistikasüsteemid nii, et need vastaksid tubakatoodete direktiivile ja rakendusaktidele.

9. Kes pakub riistvara?

Ettevõtjad ostavad riistvara enda valitud tarnijalt, pidades silmas hüvitisena tagasimaksmisele kuuluvat summat, millest teavitab ühine kontaktpunkt. Riistvara (skanner), mis on vajalik tubakatoodete direktiivi nõuete toetamiseks, on turul juba saadaval.

10. Kes pakub tarkvara?

Ettevõtjatel on mitmeid võimalusi, kui nad hindavad oma tarkvara vajadusi seoses tubakatoodete direktiivi nõuetele vastavusega. Ettevõtja võib osta valmis tarkvara ühise kontaktpunkti poolt pakutavalt tarnijalt, arendada / täiustada oma olemasolevat sisesüsteemi või alternatiivina osta lahenduse mõnelt teiselt arenduspartnerilt, kes suudab pakkuda tubakatoodete direktiivi nõuetele vastavat lahendust.

11. Kui ettevõtja juba kasutab seoses oma ettevõttega skannereid ja tarkvara, kas ta võib neid kasutada?

Sõltuvalt oma ärivajadustest ja olemasolevate lahenduste sobivusest / keerukusest võivad ettevõtjad olal võimelised täiustama oma olemasolevaid lahendusi nii, et need vastaksid tubakatoodete direktiivile. Jällegi, nad võivad seda teha oma enda ressursside abil või kasutada otse mõnda arenduspartnerit.

12. Kas ettevõtjad peavad iga tootja jaoks kasutama erinevat lahendust?

Rakendusakt määratleb tubakatoodete direktiiviga seotud teabe kodeerimiseks nelja tüüpi andmekandjaid. Andmekandjalt andmete dekodeerimine sõltub tootjate esitatud teabe kodeeringust ja seepärast soovitatakse ettevõtjal hinnata iga tarniva toote tootja koodide spetsifikatsioone, tagamaks et tema poolt valitud lahendus oleks võimeline õiget teavet dekodeerima.

Lisatud on BAT, JTI, ITG ja PMI poolt koostatud spetsifikatsioonid, mis põhineb avatud standardil ja mida saab igaüks kasutada tasuta. Tootjate vahelise kodeeringu standardiseerimine lihtsustab teabe dekodeerimist ja parandab võimalust kasutada tubakatoodete skaneerimiseks ühte lahendust.

DCTA tubakatoodete direktiivi kodeerimisandmed

13. Kuidas mõjutab see ettevõtja praegust teekonda turule?

Kõik ettevõtjad peavad kohandama oma protsesse, et tagada andmete skaneerimine ja edastamine tubakatoodete direktiivi põhimõtete kohaselt. Praegune automatiseerimise tase ja toimingute seadistamine mõjutab kogu turundusteekonnaga seonduvat. Näiteks väga automatiseeritud ettevõtja peab arvestama erinevate asjaoludega võrreldes ettevõtjaga, kelle tegevus on automatiseeritud vähesel määral või üldse mitte. On ülioluline, et ettevõtja kontrolliks protsessi hoolikalt, et mõista, kus toimub skannimine ja millal peab toimuma andmete edastamine – nii enne kui ka pärast sündmust. Need kohustused mõjutavad kõiki ettevõtjaid.

14. Mis juhtub, kui ettevõtja ei skanni / millised on tagajärjed / karistused?

Karistused on tubakatoodete direktiivi nõuete mittetäitmise korral liikmesriigiti erinevad. Samuti võidakse rakendusaktide alusel deaktiveerida süsteemis nõuetele mittevastava ettevõtja tunnuskood (EOID).

15. Kust saab ettevõtja tubakatoodete direktiivi kohta lisateavet?

Klõpsake siia, et näha kõiki tubakatoodete direktiivi artikliga 15 seotud dokumente, mille on Euroopa Komisjon teinud üldsusele kättesaadavaks.

16. Kuidas saab ettevõtja taotleda ettevõtja tunnuskoodi (EOID) ja rajatise tunnuskoodi (FID)?

Tegelikud toimingud peab määratlema igas liikmesriigis määratud tunnuskoodi väljastaja. Rakendusaktid näevad ette alljärgneva:

 • artiklis 14 kirjeldatakse, kuidas menetletakse ettevõtja tunnuskoodi taotlust;
 • artiklis 15 kirjeldatakse, kuidas menetletakse ettevõtja tunnuskoodi väljaandmist ja registreerimist;
 • artiklis 16 kirjeldatakse, kuidas menetletakse rajatise tunnuskoodi taotlust;
 • Artiklis 17 kirjeldatakse, kuidas menetletakse rajatise tunnuskoodi väljaandmist ja registreerimist.

Lisateabe saamiseks vaadake konkreetseid artikleid. Klõpsake siia, et näha ametlikku teadaannet ja valida eelistatud keel:

17. Kes annab teavet / korraldab koolitusi seoses skanneri ja tarkvara kasutamisega ning koolitab meie töötajaid?

Kui ettevõtja teeb tarnija valiku riistvara ostmiseks, võivad nad korraldada paigaldamise ja väljaõppe otse tarnijaga.

18.Kas võin mulle eraldatud raha kulutada enda valitud tarnijale?

Osalevad tootjad määrasid sõltumatu konsultatsioonifirma (konsultant) turu-uuringu läbiviimiseks ning tuvastamaks, millised ettevõtted võivad olla ettevõtjatele sobivad riist- ja tarkvaralahenduste pakkujad. Kuigi konsultant pöördus mitme ettevõtte poole ja sai mitmeid vastuseid, esitas ainult kaks ettevõtet – Honeywell ja Inexto – üksikasjaliku pakkumise, milles nad kinnitasid, et vastavad tubakatoodete direktiivi ja Euroopa Komisjoni välja antud rakendusaktide nõuetele. Eeltoodu ei ole ammendav nimekiri olemasolevatest tarnijatest ega seadmetest ja see põhineb ainult tarnijatel, kes vastasid konsultandile enne 19.10.2018.

Ettevõtjad võivad endale ise vabalt valida nii tarnija kui ka seadmed, tagades et valitud lahendus võimaldab majandustegevuses osalejal lugeda ja edastada tubakatoodetete salvestatud andmed määratud andmehoidlasse.

19.Milline on seadmete soetamise protsess? Kas pean võtma ühendust kohaliku soovitatud varustuse tarnija esindaja või selle peakorteriga või pean tellima e-kaubanduse kaudu?

Sõltumatu konsultatsioonifirma uuringu käigus tuvastatud kahe tarnija kontaktandmed on portaalis kättesaadavad kogu protsessi vältel, et ettevõtjad saaksid need üle vaadata ja nendega ühendust võtta. Eeltoodud ei ole ammendav nimekiri olemasolevatest tarnijatest või seadmetest ja see põhineb ainult tarnijatel, kes vastasid konsultandile enne 19.10.2018. Ettevõtjad võivad endale ise vabalt valida nii tarnija kui ka seadmed.

Kui ettevõtja saab ühtselt kontaktpunktilt (Single Point of Contact, SpoC) varustuse hüvitise suuruse hinnangu, siis võib ta võtta ühendust enda valitud tarnijaga ja korraldada vajaliku lahenduse hankimise üksikasjad otse selle tarnijaga. Pärast omandamistõendi, tellimuse või muu tubakatoodete direktiiviga seotud seadmete (millega lugeda ja edastada salvestatud andmed tubakatoodete kohta oma ettevõttelt) paigaldamise tõendusmaterjali esitamist, hindab SpoC esitatu üle ja jätkab rahalise tagasimaksega.

20.Kuidas ma saan kätte osa hüvitisest mitteosalevalt tootjalt?

Kui tootja ei osale mudelis, peab ettevõtja pöörduma otse selle tootja poole, et taotleda tagasimakset seoses vajalike seadmete kuludega.

21.Mis on SGS?

Tööstus on valinud kolmandast osapoolest ettevõtte, SGS Société Générale de Surveillance SA (edaspidi „SGS“), tegutsema ühtse kontaktpunktina, et aidata kõikidel ettevõtjatel end tõhusalt varustada vajalike seadmetega salvestatud andmete lugemiseks ja edastamiseks hoidlasüsteemile. Rohkem kui 95 000 töötajaga on SGS maailma juhtiv ülevaatus-, kontrollimis-, katsetamis- ja sertifitseerimisfirma, keda peetakse ülemaailmse kvaliteedi ja terviklikkuse võrdlusaluseks. SGS tunnistab konfidentsiaalsuse, andmete privaatsuse ja turvalisuse olulisust ning on pühendunud kõigi oma klientide ja partnerite privaatsuse kaitsmisele oma äritegevuses.

22.Mida tähendab esimene jaemüügipunkt?

Kõik tubakatoodetega seotud ettevõtjad alates tootjast kuni viimase ettevõtjani enne esimest jaemüügipunkti peavad endale muretsema seadmed, mis on vajalikud ostetud, müüdud, ladustatud, transporditud või muul viisil käideldavate tubakatoodete registreerimiseks. Esimene jaemüügipunkt on määratletud kui rajatis, kus tubakatooteid turustatakse (st tehakse tarbijatele kättesaadavaks) esimest korda (nt supermarketid, bensiinijaamad, ajalehekioskid jne).

Registreerimine lõpeb väljamineva toote skaneerimisega esimesele jaemüügipunktile. Rakendusaktide kohaselt on esimese jaemüügikoha ainus kohustus registreerida nii ettevõtja kui ka rajatise ID.

23.Kuidas nõudeid arvutatakse? Milliseid eeldusi kasutatakse? Kas on võimalik saada hüvitise arvutamise täpset valemit?

Hüvitamise (nõuete) arvutamiseks kasutab SGS tegeliku ettevõtja andmeid ja objektiivseid kriteeriume, mida on kontrollinud sõltumatu konsultantfirma:

 • Ettevõtja äritüüp: Cash&Carry, ladu või muu;
 • Seadmete vajadused kõikide skaneerimistoimingute jaoks, sh sissetulev, väljaminev, valimine ja pakendamine, ümberlaadimine ning veokitest müük, Rajatist läbivate toodetemaht, mis on saadetud erinevates pakendites; rajatise tööaeg ja tööjaamade arv (maht tähendab sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka maht, mis on tarnitud ettevõtjatele 2017. aastal)

24.Kuidas tõlgendada skaneerimisüksuses sisalduvat tarkvara? Ma pean ladustama, integreerima jne.

Seadmeüksuse ekvivalent on seadmed, mida ettevõtjad peavad vajalikuks, et nad saaksid lugeda ja edastada hoidlasüsteemile salvestatud andmeid tubakatoodete kohta, et täita oma aruandluskohustusi vastavalt tubakatoodete direktiivile ja Euroopa Komisjoni välja antud rakendusaktidele.

Lahendus koosneb skaneerimisseadmetest, mille tarkvara on ühendatud avaliku pilveteenusega ja millel on järgmised võimalused:

 • Skaneerimisseadmed: loevad erinevat tüüpi pakendi- ja koondpakendi tasandil kasutatavaid unikaalseid koode; ja edastavad andmed WIFI, GPRS-i kaudu pilvele;
 • Pilv: registreerib unikaalsed koodid; vormindab salvestatud andmed sõnumiteks, mis on vormindatud õigusaktide nõuete kohaselt; ja edastab sõnumid teisese hoidla pakkuja määratud ruuterile;

Rakendusakti 2. lisas on käsitletud erinevaid logistilisi toiminguid

 • Saabumine;
 • Saatmine (sh müügiveokid, müügiautomaadid);
 • Tagastamine kahjustuste või edasimüügi tõttu;
 • Hävitamine;
 • Saatmisüksuste muudatused (pakendite agregeerimine ja ümberpakendamine);
 • Toote skaneerimine transpordi / transiidi ajal, ümberlaadimiseks;
 • Arved, maksedokumendid;

Lisaks võimaldab pilv mitut haldusülesannet:

 • Põhiandmete laadimine;
 • Tarkvara uuendamine;
 • Ruuterisõnumite tagasikutsumine;
 • Kasutajate haldamine;

25.Kuidas ja kust ma leian jälgitavussüsteemi seadmete lahenduse tehnilised andmed

Tehnilised andmed on kättesaadavad SGS On-Track platvormil või EUROOPA KOMISJONI veebilehel, kasutades alltoodud linki Tehnilised andmed.

26.Kas on võimalik saada teavet andmete kohta, mis on vajalikud ühtsele kontaktpunktile esitamiseks enne On-Track platvormile registreerimist?

Registreerimiseks saate ette valmistada teabe oma ettevõtte kohta, eelkõige alljärgneva.

 • Praeguse füüsilise protsessi hindamine ja vajalike skaneerimiste tuvastamine
  • Kui palju tööjaamu teil on?
  • Kas on olemas valimise ja pakendamise (Pick & Pack) ala? Kas on olemas väljasaatmisala?
  • Kas teostatakse ümberlaadimist ja müüki veokitest? (Eestis keelatud)
  • Mitu tundi tööpäeva jooksul, v.a vaheajad, teete skannimist valimise ja pakendamise jaoks vastavalt tubakatoodete direktiivi jälgimissüsteemile?
 • Valmistage ette aadressid ja mahud rajatiste kohta
  • Millised on toodete kogused rajatise kohta nii tehases valmistatud sigarettide kui suitsetamistubaka (isekeeratavad/isevalmistatavad) kohta
  • Millistes pakendites te tubakatooteid saate ja millistes pakendites te need edasi saadate (nt sissetulevad kastid, 80% neist saadetakse edasi väiksemates pakendites)

27.Mis on „skaneerimisseadmes“ kaetud?

Skaneerimisseade hõlmab seadmeid, mis sisaldavad riist- ja tarkvara, mis on vajalik ostetud, müüdud, ladustatud, transporditud või muul viisil käideldavate tubakatoodete registreerimiseks.

28.Mis juhtub, kui ettevõtja avastab pärast summa arvutamist, et ta on teinud vea?

Enne, kui ettevõtja esitab oma tagasimakse nõude, võib ta võtta ühendust SGS-i abitelefonil, kasutades On-Track portaalis pakutavaid võimalusi, ning lasta SGS-il asjakohased väljad muuta. Olenevalt vajalike muudatuste tasemest võib SGS vajada sisendi täpsuse kontrollimist ja kinnitamist.

29.Kas ühtne kontaktpunkt annab juhiseid, kuidas tuleb jälgimissüsteem minu kohalike süsteemidega integreerida?

Ühtne kontaktpunkt sellist teavet ei anna. Igasugune integratsioon ettevõtja kohalike süsteemidega tuleb teostada ettevõtjate poolt. See ei ole tootjate kohustus. Ettevõtja võib konsulteerida lahenduse pakkujaga, et välja töötada lahendus, mis vastaks nende individuaalsetele vajadustele, kuid see on nende kulul.

30.Ettevõtja võis investeerida tubakatoodete direktiiviga seoses enne ühtset kontaktpunkti – kuidas saab ta taotleda kulutuste hüvitamist?

Osalevad tootjad mõistavad, et paljud ettevõtjad on töötanud eelnevalt selle nimel, et rahuldada vajalikke, 2019 tubakatoodete direktiivist tulenevaid muudatusi, ja võisid investeerida salvestatud andmete lugemiseks ning edastamiseks hoidlasüsteemi vajalikesse seadmetesse enne ühtse kontaktpunkti mudeli käivitumist. Need ettevõtjad peavad sarnaselt esitama taotluse läbi ühtse kontaktpunkti, andma oma panuse ja töötlema oma rajatise nõudeid sarnaselt teistele ettevõtjatele.

Kui protsess jõuab hüvitamisnõude esitamiseni, võib ettevõtja esitada tõendi vajaliku riist- ja tarkvara ostmise või omandamise kohta, mis võib sisaldada varem tehtud investeeringuid, mis on seotud tubakatoodete direktiivile vastavusega. SGS võib vajada investeeringu tõendamise täpsuse kontrollimist ja valideerimist ning koostab seejärel ettevõtjale maksimaalse arvutatud tagasimakse summa.

31.Kas ettevõtjal on võimalik saada ühtselt kontaktpunktilt konfidentsiaalsuse deklaratsiooni andmekaitse tagamiseks, veendumaks et kõik ettevõtja andmed on SGS-i poolt konfidentsiaalselt ja rangelt hallatud, vältides kõrvaliste isikute juurdepääsu tundlikele elementidele.

SGS suhtub konfidentsiaalselt kogu neile esitatud teabesse. SGS on võtnud kõik vajalikud sammud ja ettevaatusabinõud vastavalt maailma tunnustatud tööstusstandarditele ja vastavalt GDPRi artikli 5 lõike 1 punktile f ja artiklile 32, et minimeerida ühtse kontaktpunkti poolt töödeldavate ettevõtjate mis tahes esitatud andmete konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja kättesaadavuse kadu.

Andmeid hallatakse ja töödeldakse Euroopas. Microsofti peamine andmekeskus asub NL/Amsterdamis ja DR (katastroofide taastamine / katkestamine) asub lE/Dublinis. Vaadake 1. osa 1. punkti alapunkti (d): SGS-i üldtingimused on saadaval portaalis, SGS OnTrack kasutustingimuste jaotises.

32.Milliseid andmeid SGS jagab?

Kõiki andmeid töödeldakse konfidentsiaalselt ja neid töödeldakse ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik ühtse kontaktpunkti ülesannete täitmiseks vastavalt II tubakatoodete direktiivi artikli 15 lõikele 7.

Tootjate ja ettevõtjate konkurentsivõimelist tundlikku teavet ei jagata osalevate tootjate ega ettevõtjatega.

SGS peab hoidma konfidentsiaalsena kogu teabe, kõik juhised ja dokumendid, mille ettevõtjad on esitanud ettevõttele veebiportaali kaudu ja SGS ei tohi kasutada ega lubada kliendi esitatud teabe või selle osa avaldamist, välja arvatud järgmistel juhtudel:

 • SGS-i teenuste osutamiseks ettevõtjatele; o avalikustamine osalevatele tootjatele (nagu on määratletud SGS On-Track ettevõtjate kasutustingimustes), et võimaldada neil taotluste kinnitamist ja juhtimisalase teabe osana, et jälgida nõuete rahuldamist; ja
 • avalikustamine professionaalsetele nõustajatele või esindajatele, et saada professionaalset nõu.

Pange tähele, et ülaltoodu ei kehti ettevõtjate esitatud teabe kohta,: o mis on avalikus omandis või on avalikkusele kättesaadav (muul viisil kui neid tingimusi rikkudes); o mille SGS saab sõltumatult kolmandalt isikult, kellel on õigus seda avaldada;

 • mis oli SGS-i valduses enne ettevõtjatelt laekumise kuupäeva; või
 • mis tuleb avalikustada vastavalt seadustele või mis tahes seadusandja või reguleeriva asutuse taotlusele.

33.Kuidas isikuandmeid kaitstakse?

Kõiki andmeid töödeldakse konfidentsiaalselt ja neid töödeldakse ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik ühtse kontaktpunkti ülesannete täitmiseks vastavalt II tubakatoodete direktiivi artikli 15 lõikele 7. SGS töötleb andmeid vastavalt GDPRi artikli 5 lõike 1 punktile f ja artiklile 32. Ta on võtnud kõik vajalikud sammud ja ettevaatusabinõud vastavalt ülemaailmselt tunnustatud tööstusstandarditele, et minimeerida teenuste osutamiseks töödeldavate osalevate tootjate ja ettevõtjate isikuandmete konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja kättesaadavuse kadu. Andmeid säilitatakse ELis põhiandmekeskuse eraldi osades ja varukoopiat hoitakse katastroofide taastamise rajatises.

SGS-i kohta lähemalt

SGS on maailma juhtiv ülevaatus-, kontrollimis-, katsetamis- ja sertifitseerimisfirma. Meid tunnustatakse globaalselt kvaliteedi ja terviklikkuse võrdlusnäitajana. Oma enam kui 95 000 töötajaga teenindame üle kogu maailma rohkem kui 2400 kontorit ja laboratooriumit.
 

Külastage meie globaalset veebisaiti aadressil SGS.com
 

Võta meiega ühendust

Mida tuleks veel teada seoses tubakatoodete direktiiviga? Kellel on õigus hüvitist taotleda? Kuidas hüvitamisnõuet registreerida? Võtke julgelt ühendust meie tugiteenistusega.
 

 • Meiega saab ühendust võtta:
  • e-posti teel, kasutades allpool nuppu „Saada e-kiri“
  • reaalajas vestluse teel, kasutades linki, mis asub parempoolsel küljeribal
  • telefoni teel, kasutades allpool olevat telefoninumbrit