1. Γιατί η ΕΕ δημιούργησε αυτόν τον κανονισμό για το σύστημα T&T;

Το σύστημα T&T στο πλαίσιο της οδηγίας TPD αποσκοπεί στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παράνομο εμπόριο ενισχύει τις αρνητικές επιπτώσεις, καθιστώντας φθηνότερο για τους ανθρώπους να αγοράζουν προϊόντα καπνού. Τα παράνομα προϊόντα καπνού είναι λιγότερο πιθανό να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ, όπως η υποχρέωση να φέρουν συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την υγεία. Όπως διευκρινίζεται στις ΕΠ, το σύστημα T&T χρησιμοποιείται επίσης για τη συμμόρφωση με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου για την Εξάλειψη του Παράνομου Εμπορίου Προϊόντων Καπνού της σύμβασης-πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, η οποία επικυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να αντιμετωπίσει το παράνομο εμπόριο, η οδηγία TPD προβλέπει τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού συστήματος T&T για τη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού των προϊόντων καπνού βάσει του Άρθρου 15. Το σύστημα T&T συμπληρώνεται από ένα σύστημα χαρακτηριστικών ασφαλείας που βοηθά στην ανίχνευση παραποιημένων προϊόντων σύμφωνα με το Άρθρο 16. Η παρακολούθηση και ο εντοπισμός του καπνού σε επίπεδο συσκευασίας από τον κατασκευαστή μέχρι τον τελευταίο οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης θα επιτρέψει στις αρχές να ακολουθήσουν τη διαδρομή και την πηγή του γνήσιου προϊόντος.

2. Ποιοι θεωρούνται οικονομικοί φορείς «πριν το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης»;

Το «πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης» ορίζεται από τους ΕΠ ως η μονάδα όπου τα προϊόντα καπνού διατίθενται στην αγορά (δηλαδή γίνονται διαθέσιμα στους καταναλωτές της ΕΕ) για πρώτη φορά, συμπεριλαμβανομένων των αυτόματων πωλητών. Έτσι, οι οικονομικοί φορείς πριν από το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης περιλαμβάνουν όλους τους άμεσους και έμμεσους πελάτες της αλυσίδας εφοδιασμού καπνού ως διανομείς, χονδρεμπόρους, αγορές cash & carry, Key accounts κεντρικές αποθήκες, πωλητές, αποθήκες, μεταφορικές εταιρείες και εισαγωγείς που ασχολούνται με το εμπόριο προϊόντων καπνού.

3. Ποια είναι τα κύρια βήματα στη δημιουργία ενός συστήματος T&T;

Υπάρχουν δύο βασικά βήματα:

(1) Ορισμός εκδότη αναγνωριστικού κωδικού

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να ορίσει έναν ανεξάρτητο εκδότη αναγνωριστικού κωδικού, ο οποίος αναλαμβάνει δύο πολύ σημαντικές εργασίες.

Πρώτον, ο διορισμένος εκδότης αναγνωριστικού πρέπει να δημιουργεί ΜΑΚ, αποτελούμενους από αριθμούς ή/και γράμματα, για μονάδες συσκευασίας και, εφόσον ζητούνται από οικονομικούς φορείς, για γενικές συσκευασίες. Αυτοί οι ΜΑΚ πρέπει να εφαρμόζονται στο προϊόν μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών.

Δεύτερον, οι εκδότες αναγνωριστικών είναι επίσης υπεύθυνοι για την έκδοση «αναγνωριστικών κωδικών» για όλους τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, τις μονάδες παραγωγής και τις μηχανές, ώστε να μπορούν εύκολα να ταυτοποιηθούν στο πλαίσιο του συστήματος. Αυτοί οι αναγνωριστικοί κωδικοί απαιτούνται για το αίτημα έκδοσης ΜΑΚ. Αυτοί οι αναγνωριστικοί κωδικοί είναι επίσης απαραίτητοι κατά την αποστολή υλικοτεχνικών και συναλλακτικών στοιχείων στο σύστημα αποθετηρίων.

(2) Εγκατάσταση συστήματος αποθετηρίων

Εν τω μεταξύ, κάθε κατασκευαστής και εισαγωγέας προϊόντων καπνού θα πρέπει να συνάψει σύμβαση με έναν πάροχο αποθήκευσης δεδομένων ο οποίος θα φιλοξενήσει τα δεδομένα T&T που σχετίζονται αποκλειστικά με τα προϊόντα του («κύριο αποθετήριο»). Η Επιτροπή θα εξετάζει κάθε σχέδιο σύμβασης και την καταλληλότητα όλων των προτεινόμενων παρόχων, ιδίως όσον αφορά την ανεξαρτησία και τις τεχνικές δυνατότητες, και στη συνέχεια θα τις εγκρίνει ή θα τις απορρίπτει. Αν η Επιτροπή δεν απαντήσει εντός τριών μηνών, η σύμβαση και ο πάροχος θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί.

Εν τω μεταξύ, κάθε κατασκευαστής και εισαγωγέας προϊόντων καπνού θα πρέπει να συνάψει σύμβαση με έναν πάροχο αποθήκευσης δεδομένων ο οποίος θα φιλοξενήσει τα δεδομένα T&T που σχετίζονται αποκλειστικά με τα προϊόντα του («κύριο αποθετήριο»). Η Επιτροπή θα εξετάζει κάθε σχέδιο σύμβασης και την καταλληλότητα όλων των προτεινόμενων παρόχων, ιδίως όσον αφορά την ανεξαρτησία και τις τεχνικές δυνατότητες, και στη συνέχεια θα τις εγκρίνει ή θα τις απορρίπτει. Αν η Επιτροπή δεν απαντήσει εντός τριών μηνών, η σύμβαση και ο πάροχος θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί.

Μόλις ολοκληρωθούν αυτά τα βασικά βήματα, θα αρχίσει να διαμορφώνεται το σύστημα T&T. Τα σχετικά προϊόντα καπνού θα αρχίσουν να επισημαίνονται με ΜΑΚ και οι κινήσεις τους θα σαρώνονται και θα καταγράφονται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού από τις 20 Μαΐου 2019.

4. Ποιες αλλαγές θα είναι ορατές στη συσκευασία;

Όλες οι συσκευασίες θα φέρουν ΜΑΚ (κωδικό παρακολούθησης και εντοπισμού). Ανάλογα με τον κατασκευαστή, ο ΜΑΚ είναι πιθανό να βρίσκεται σε ένα μαύρο πλαίσιο στο κάτω μέρος της συσκευασίας. Μπορεί επίσης να υπάρξουν μικρές προσαρμογές σε άλλα χαρακτηριστικά της συσκευασίας, προκειμένου να φιλοξενηθεί αυτό το μαύρο πλαίσιο.

5. Ποια είναι η χρήση του ΜΑΚ;

Ο ΜΑΚ ο οποίος εφαρμόζεται στη συσκευασία κατά τη στιγμή της παραγωγής, περιέχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ημερομηνία και τόπος κατασκευής ,
 • Στοιχεία κατασκευής (μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε, ωράριο ή ώρα κατασκευής)
 • Περιγραφή προϊόντος
 • Προβλεπόμενη αγορά λιανικής πώλησης
 • Προβλεπόμενο δρομολόγιο αποστολής

Αυτός ο ΜΑΚ επιτρέπει στις αρχές να παρακολουθούν κάθε βήμα στην αλυσίδα εφοδιασμού, από το εργοστάσιο έως το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης.

6. Πώς να ενσωματώσετε την παρακολούθηση προϊόντων στο περιβάλλον εργασίας;

Κάθε συμμετέχων στην αλυσίδα εφοδιασμού καπνού θα χρειαστεί να προετοιμάσει και να εκτιμήσει τον τρόπο με τον οποίο η οδηγία TPD και οι ΕΠ θα επηρεάσουν τις επιχειρηματικές του διαδικασίες. Δείτε παρακάτω τα ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

 1. Η διαδικασία καταγραφής όλων των κινήσεων των προϊόντων καπνού (π.χ. παραλαβή προϊόντων, δημιουργία νέων ιεραρχιών για αποστολή, αποστολή προϊόντων στον επόμενο οικονομικό φορέα) θα πρέπει να αξιολογηθεί και να προετοιμαστεί προς συμμόρφωση
 2. Εφαρμογή ΜΑΚ για κάθε ομαδοποίηση και κυκλοφορία των προϊόντων καπνού. Ο ΜΑΚ επιπέδου γενικής συσκευασίας μπορεί να ζητηθεί από έναν αρμόδιο εκδότη αναγνωριστικού κωδικού ή να δημιουργηθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα.
 3. Τα σχετικά δεδομένα που αφορούν την ομαδοποίηση και τη μετακίνηση θα πρέπει να μεταδίδονται στο σύστημα αποθετηρίων μέσω ενός δρομολογητή.
 4. Κάθε μονάδα (χώρος αποθήκευσης αποθεμάτων), συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων λιανικής πώλησης, απαιτεί έναν αναγνωριστικό κωδικό (Αναγνωριστικό μονάδας), ο οποίος θα χρησιμοποιείται κατά τη δημιουργία κωδικών ομαδοποίησης ή την αποστολή/λήψη προϊόντων καπνού κατά τη σάρωση.
 5. Όλοι οι οικονομικοί φορείς πριν από το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να μπορούν να σαρώνουν τα προϊόντα καπνού (τσιγάρα και στριφτά τσιγάρα) και να μεταδίδουν τα δεδομένα στο σύστημα αποθετηρίων σύμφωνα με τις αρχές της TPD.

7. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται οι οικονομικοί φορείς με προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία TPD (χωρίς ΜΑΚ) μετά τις 20 Μαΐου 2019;

Οι ΕΠ προβλέπουν ότι τα τσιγάρα και τα στριφτά προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί πριν από τις 20 Μαΐου 2019 χωρίς ΜΑΚ μπορούν να διανεμηθούν εντός της αλυσίδας εφοδιασμού (από το εργοστάσιο στο κατάστημα λιανικής πώλησης) έως τις 20 Μαΐου 2020 (δηλαδή χωρίς να απαιτείται σάρωση).

Ωστόσο, από τις 20 Μαΐου 2019, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να σαρώνουν και να αναφέρουν τις κινήσεις και τις συναλλαγές τυχόν νέων κωδικών (SKUs) προϊόντων καπνού που είναι συμβατά με την οδηγία TPD (δηλ. εκείνων των συσκευασιών που περιέχουν ΜΑΚ) τα οποία έχουν σε απόθεμα.

8. Τι λογισμικό και εξοπλισμός χρειάζεται για τη συμμόρφωση;

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αγοράζουν «έτοιμες» λύσεις που παρέχουν τόσο το υλικό όσο και το λογισμικό που απαιτείται για τη σάρωση και τη μετάδοση δεδομένων TPD.

Εναλλακτικά, μπορούν να επιλέξουν να δημιουργήσουν τις δικές τους λύσεις ή να ενημερώσουν τα υπάρχοντα συστήματά τους ώστε να είναι συμβατά με την οδηγία TPD.

Εάν διαθέτουν ήδη εξοπλισμό, τότε ενδέχεται να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό TPD που διατίθεται από τους προμηθευτές που παραθέτει το SPOC, αλλά λόγω των τεχνικών απαιτήσεων της TPD, θα είναι συμβατό μόνο ένα περιορισμένο σύνολο εξοπλισμού.

Εάν ο εξοπλισμός δεν είναι ήδη τοποθετημένος, ίσως χρειαστεί βασικός εξοπλισμός όπως ένα smartphone ή/και ένας σαρωτής για μεγαλύτερους όγκους προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα σάρωσης, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τις επιχειρηματικές ανάγκες και την επιλογή λογισμικού κάθε οικονομικού φορέα.

Τελικά, εναπόκειται σε κάθε οικονομικό φορέα να προσαρμόζει τα λειτουργικά και τα υλικοτεχνικά του συστήματα ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις T&T της οδηγίας TPD και των ΕΠ.

9. Ποιος θα παρέχει τον εξοπλισμό;

Οι οικονομικοί φορείς θα αγοράσουν τον εξοπλισμό από τον προμηθευτή τους επιλογής, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό που υπόκειται σε επιστροφή, όπως ανακοινώθηκε από το SPOC. Ο εξοπλισμός (σαρωτής) που είναι απαραίτητος για την υποστήριξη των απαιτήσεων TPD είναι ήδη διαθέσιμος στην αγορά.

10. Ποιος θα παρέχει το λογισμικό;

Οι οικονομικοί φορείς έχουν διάφορες επιλογές κατά την αξιολόγηση των αναγκών λογισμικού τους προς συμμόρφωση με την οδηγία TPD. Ο οικονομικός φορέας μπορεί να επιλέξει να αγοράσει μια λύση «έτοιμη» από τον κατάλογο προμηθευτών που παρέχει το SPOC, να επιλέξει να αναπτύξει ή να ενισχύσει τα υφιστάμενα εσωτερικά του συστήματα, ή εναλλακτικά να συνεργαστεί άμεσα με έναν άλλον προγραμματιστή ικανό να προσφέρει μια λύση συμμόρφωσης με την οδηγία TPD.

11. Εάν ένας οικονομικός φορέας διαθέτει ήδη σαρωτές και λογισμικό για να λειτουργήσει την επιχείρησή του, μπορεί να συνεχίσει να τα χρησιμοποιεί.

Ανάλογα με τις επιχειρηματικές τους ανάγκες και την καταλληλότητα/πολυπλοκότητα των υφιστάμενων λύσεων, οι οικονομικοί φορείς ενδέχεται να είναι σε θέση να βελτιώσουν τις υφιστάμενες λύσεις τους για να υποστηρίξουν την TPD. Και πάλι, θα προβούν σε αυτό χρησιμοποιώντας τον δικό τους εσωτερικό πόρο, ή με άμεση συνεργασία με έναν προγραμματιστή.

12. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν διαφορετική λύση για κάθε κατασκευαστή;

Η εκτελεστική πράξη καθορίζει τέσσερις τύπους φορέων δεδομένων για την κωδικοποίηση των πληροφοριών TPD. Η αποκωδικοποίηση των πληροφοριών από τον φορέα δεδομένων εξαρτάται από την κωδικοποίηση των πληροφοριών που εκτελούνται από τους κατασκευαστές και συνεπώς προτείνεται στον οικονομικό φορέα να αξιολογήσει τις προδιαγραφές κωδικοποίησης κάθε προμηθευτή κατασκευαστή ώστε να εξασφαλίσει ότι η λύση επιλογής του έχει τη δυνατότητα να αποκωδικοποιήσει τις σωστές πληροφορίες

Επισυνάπτονται οι προδιαγραφές κωδικοποίησης που έχουν εκπονηθεί από τις BAT, JTI, ITG και PMI, οι οποίες είναι ένα ανοικτό πρότυπο που ο καθένας είναι ελεύθερος να χρησιμοποιήσει. Η τυποποίηση της κωδικοποίησης μεταξύ των κατασκευαστών απλοποιεί σημαντικά την αποκωδικοποίηση των πληροφοριών και βελτιώνει τη δυνατότητα χρήσης μιας ενιαίας λύσης για τη σάρωση των προϊόντων καπνού.

Στοιχεία κωδικοποίησης DCTA TPD)

13. Πώς αυτό θα επηρεάσει την τρέχουσα Διαδρομή προς την Αγορά του οικονομικού φορέα;

Όλοι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσαρμόσουν τις διαδικασίες τους ώστε να εξασφαλίσουν ότι η σάρωση και η μετάδοση των δεδομένων θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις αρχές της TPD. Το τρέχον επίπεδο αυτοματοποίησης και η ρύθμιση των λειτουργιών θα επηρεάσουν τυχόν προσαρμογές στη διαδρομή προς την αγορά. Για παράδειγμα, ένας άκρως αυτοματοποιημένος οικονομικός φορέας θα έχει διαφορετικά σημεία/θέματα που πρέπει να εξετάσει σε σύγκριση με έναν οικονομικό φορέα με ελάχιστη ή ανύπαρκτη αυτοματοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό η διαδικασία να εξεταστεί προσεκτικά από τον οικονομικό φορέα για να καταλάβει πού πρέπει να γίνει η σάρωση και πότε πρέπει να γίνει η μετάδοση δεδομένων - είτε πριν είτε μετά το συμβάν. Αυτά τα καθήκοντα θα έχουν αντίκτυπο σε όλους τους οικονομικούς φορείς.

14. Τι συμβαίνει εάν ο οικονομικός φορέας δεν προβεί σε σάρωση; Ποιες είναι οι επιπτώσεις/κυρώσεις;

Οι κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας TPD διαφέρουν ανά κράτος μέλος. Επίσης, στο πλαίσιο των ΕΠ, ένα κράτος μέλος μπορεί να απενεργοποιήσει τον αναγνωριστικό κωδικό οικονομικού φορέα ενός μη συμμορφούμενου ΟΦ στο σύστημα.

15. Πού μπορεί κάποιος ΟΦ να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οδηγία TPD;

Κάντε κλικ εδώ για όλα τα σχετικά με το άρθρο 15 της οδηγίας TPD έγγραφα τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέση στη διάθεση του κοινού.

16. Πώς κάποιος οικονομικός φορέας ζητά Αναγνωριστικό κωδικό ΟΦ και αναγνωριστικούς κωδικούς μονάδας;

Η συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να καθοριστεί από τον εκδότη αναγνωριστικού που ορίζεται σε κάθε κράτος μέλος. Οι Εκτελεστικές Πράξεις προβλέπουν τα ακόλουθα:

 • Το άρθρο 14 περιγράφει τον τρόπο επεξεργασίας του αιτήματος για έκδοση αναγνωριστικού κωδικού οικονομικού φορέα.
 • Το άρθρο 15 περιγράφει τον τρόπο επεξεργασίας της έκδοσης και καταχώρισης αναγνωριστικών κωδικών οικονομικού φορέα.
 • Το άρθρο 16 περιγράφει τον τρόπο επεξεργασίας του αιτήματος για αναγνωριστικό κωδικό μονάδας παραγωγής.
 • Το άρθρο 17 περιγράφει τον τρόπο επεξεργασίας της έκδοσης και καταχώρισης των αναγνωριστικών κωδικών μονάδας παραγωγής.

Παρακαλούμε να ανατρέξετε στα συγκεκριμένα άρθρα για περισσότερες πληροφορίες. Κάντε κλικ εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Επίσημη Εφημερίδα και να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα:

17. Ποιος θα παρέχει πληροφορίες/σεμινάρια για τη χρήση σαρωτών και λογισμικού και θα εκπαιδεύσει το προσωπικό μας;

Μόλις ένας οικονομικός φορέας επιλέξει τον προμηθευτή για να αγοράσει τον εξοπλισμό, μπορεί να κανονίσει τις λεπτομέρειες της εγκατάστασης και της κατάρτισης απευθείας με τον προμηθευτή.

18.Μπορώ να ανατρέξω σε προμηθευτή της επιλογής μου για να ξοδέψω τα χρήματα που μου διατίθενται;

Μια ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων (εφεξής «Σύμβουλος») διορίστηκε από τους συμμετέχοντες κατασκευαστές για να διεξάγει μια έρευνα αγοράς και να προσδιορίσει ποιες εταιρείες μπορούν να είναι κατάλληλοι προμηθευτές λύσεων υλικού και λογισμικού για τους οικονομικούς φορείς. Ενώ ο Σύμβουλος απευθύνθηκε σε αρκετές εταιρείες και έλαβε διάφορες απαντήσεις, μόνο οι δύο εταιρείες, η Honeywell και η Inexto, παρείχαν λεπτομέρειες προσφορές οι οποίες, κατά δήλωσή τους, πληρούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (TPD) και των Εκτελεστικών Πράξεων που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα προαναφερθέντα δεν αποτελούν εξαντλητικό κατάλογο των διαθέσιμων προμηθευτών ή εξοπλισμού και βασίζονται μόνο στους προμηθευτές που ανταποκρίθηκαν στον Σύμβουλο από τις 19/10/18.

Οι Οικονομικοί Φορείς είναι ελεύθεροι να επιλέξουν οποιονδήποτε προμηθευτή ή εξοπλισμό της επιλογής τους, διασφαλίζοντας ότι η επιλεγμένη λύση επιτρέπει στον Οικονομικό Φορέα να διαβάζει και να διαβιβάζει τα καταγεγραμμένα δεδομένα των προϊόντων καπνού στην καθορισμένη μονάδα αποθήκευσης δεδομένων.

19.Ποια είναι η διαδικασία απόκτησης του εξοπλισμού; Θα πρέπει να επικοινωνήσω με τον τοπικό προτεινόμενο αντιπρόσωπο του προμηθευτή εξοπλισμού ή με τα κεντρικά του προμηθευτή, ή θα πρέπει να παραγγείλω μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου;

Τα στοιχεία επικοινωνίας των δύο προμηθευτών που προσδιορίστηκαν μέσω της έρευνας του ανεξάρτητου Συμβούλου είναι διαθέσιμα στην πύλη καθ’ 'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προκειμένου οι Οικονομικοί Φορείς να τα ελέγξουν και να επικοινωνήσουν μαζί τους. Τα προαναφερθέντα δεν αποτελούν εξαντλητικό κατάλογο των διαθέσιμων προμηθευτών ή εξοπλισμού και βασίζονται μόνο στους προμηθευτές που ανταποκρίθηκαν στον Σύμβουλο από τις 19/10/18. Οι Οικονομικοί Φορείς είναι ελεύθεροι να επιλέξουν οποιονδήποτε προμηθευτή ή εξοπλισμό της επιλογής τους.

Μόλις ο Οικονομικός Φορέας λάβει από τον Μοναδικό Φορέα Επικοινωνίας (SPoC) το ύψος της αποζημίωσης για τον εξοπλισμό, μπορεί να επικοινωνήσει με τον προμηθευτή της επιλογής του και να κανονίσει τις λεπτομέρειες για την απόκτηση της απαιτούμενης λύσης για την επιχείρησή του απευθείας με τον εν λόγω προμηθευτή. Μετά την παροχή αποδεικτικού απόκτησης, μιας παραγγελίας ή άλλης απόδειξης τοποθέτησης εξοπλισμού σχετικού με την οδηγία TPD για την ανάγνωση και τη μετάδοση καταγεγραμμένων δεδομένων για τα προϊόντα καπνού για την επιχείρησή σας στο SPoC, ο SPoC θα αξιολογήσει την αίτησή σας και θα προχωρήσει στην καταβολή του αντίστοιχου ποσού αποζημίωσης.

20.Πώς μπορώ να λάβω το μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί σε έναν μη συμμετέχοντα κατασκευαστή;

Εάν ένας κατασκευαστής δεν συμμετέχει στο μοντέλο, ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας μαζί του προκειμένου να επιδιώξει τη συνεισφορά του στο αναγκαίο κόστος εξοπλισμού.

21.Τι είναι η SGS;

Η βιομηχανία επέλεξε μια τρίτη εταιρεία, την SGS Société Générale de Surveillance SA (εφεξής «SGS»), για να ενεργήσει ως Μοναδικός Φορέας Επικοινωνίας (SPoC), ώστε να βοηθήσει όλους τους Οικονομικούς Φορείς να αποκτήσουν με αποτελεσματικό τρόπο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ανάγνωση και τη μετάδοση των καταγεγραμμένων δεδομένων στο σύστημα αποθετηρίων. Με πάνω από 95.000 υπαλλήλους, η SGS είναι η κορυφαία εταιρία επιθεώρησης, επαλήθευσης, δοκιμών και πιστοποίησης στον κόσμο, και είναι αναγνωρισμένη ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ποιότητα και την ακεραιότητα.

Η SGS αναγνωρίζει τη θεμελιώδη σημασία της εμπιστευτικότητας, του απορρήτου και της ασφάλειας των δεδομένων και δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο όλων των πελατών και συνεργατών της σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της.

22.Τι σημαίνει πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης;

Όλοι οι Οικονομικοί Φορείς που συμμετέχουν στην εμπορία προϊόντων καπνού, από τον κατασκευαστή έως τον τελευταίο Οικονομικό Φορέα πριν από τα πρώτα καταστήματα λιανικής πώλησης, πρέπει να αποκτήσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την καταγραφή των αγορασθέντων, των πωληθέντων, των αποθηκευμένων των μεταφερόμενων ή άλλως διακινουμένων προϊόντων καπνού. Ως «πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης προϊόντων καπνού» ορίζεται η μονάδα στην οποία τα προϊόντα καπνού τοποθετούνται στην αγορά (δηλαδή γίνονται διαθέσιμα στους καταναλωτές) για πρώτη φορά (π.χ. σουπερμάρκετ, βενζινάδικα, καπνοπωλεία, περίπτερα κλπ.). Η διαδικασία Track & Trace ολοκληρώνεται με την σάρωση των εξερχομένων προϊόντων προς το πρώτο κατάστημα λιανικής. Σύμφωνα με τις Εκτελεστικές Πράξεις, η μόνη υποχρέωση των πρώτων καταστημάτων λιανικής είναι να διασφαλίσουν το αναγνωριστικό του Οικονομικού Φορέα (Economic Operator ID) και το αναγνωριστικό της μονάδας (Facility ID).

23.Πώς υπολογίζονται οι αξιώσεις; Ποιες είναι οι υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν; Μπορούμε να λάβουμε ακριβή φόρμουλα για τον υπολογισμό της αποζημίωσης;

Για τον υπολογισμό (των αξιώσεων) των αποζημιώσεων, η SGS χρησιμοποιεί στοιχεία πραγματικών Οικονομικών Φορέων και αντικειμενικά κριτήρια που επαληθεύονται από ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων:

 • Είδος επιχείρησης του Οικονομικού Φορέα: C&C, αποθήκη ή άλλο.
 • Εξοπλισμός που απαιτείται για όλες τις δραστηριότητες σάρωσης: εισερχομένων, εξερχομένων, pick&pack, μεταφόρτωσης και Ex Van πωλήσεων.
 • Όγκος που αποστέλλεται από τη μονάδα σε διαφορετικές συσκευασίες, χρόνος εργασίας των μονάδων και αριθμός των σταθμών εργασίας [όγκος σημαίνει: όγκος τσιγάρων και προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού (RYO και MYO) που εστάλησαν στους Οικονομικούς φορείς κατά το έτος 2017].

24.Πώς ερμηνεύεται το λογισμικό στη μονάδα σάρωσης; Πρέπει να αποθηκεύσω, να ενσωματώσω κλπ.

Η ‘ισοδύναμη μονάδα εξοπλισμού’ είναι ο εξοπλισμός που εκτιμάται ως αναγκαίος για να είναι σε θέση οι Οικονομικοί Φορείς να διαβάζουν και να διαβιβάζουν καταγεγραμμένα δεδομένα προϊόντων καπνού στο σύστημα αποθετηρίων προκειμένου να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Οδηγία (TPD) και τις Εκτελεστικές Πράξεις που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η λύση αποτελείται από συσκευές σάρωσης με λογισμικό που συνδέεται με ένα δημόσιο cloud και έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Συσκευές σάρωσης: Ανάγνωση διαφόρων τύπων μοναδικών κωδικών που εφαρμόζονται σε επίπεδο πακέτου και γενικής συσκευασίας, μετάδοση στο cloud μέσω WIFI, GPRS.
 • Cloud: Καταγραφή των μοναδικών κωδικών. Μορφοποίηση των καταγεγραμμένων δεδομένων σε μηνύματα μορφοποιημένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, και μετάδοση των μηνυμάτων σε δρομολογητή που καθορίζεται από τον πάροχο του δευτερεύοντος αποθετηρίου.

Καλύπτονται διάφορες λειτουργικές διεργασίες εφοδιαστικής, σύμφωνα με το παράρτημα 2 των Εκτελεστικών Πράξεων.

 • Άφιξη.
 • Αποστολή (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής πωλήσεων με φορτηγά, της αποστολής μηχανημάτων αυτόματης παράδοσης);
 • Επιστροφές λόγω φθορών ή για επαναπώληση.
 • Καταστροφή.
 • Τροποποιήσεις των μονάδων αποστολής (Ομαδοποίηση και Διαχωρισμός).
 • Σάρωση προϊόντων κατά τη μεταφορά/διαμετακόμιση, για Μεταφόρτωση.
 • Τιμολόγια, αρχεία πληρωμών.

Επιπλέον, το cloud επιτρέπει διάφορες διοικητικές εργασίες:

 • Φόρτωση κύριων δεδομένων.
 • Αναβάθμιση λογισμικού.
 • Ανάκληση μηνυμάτων από τον δρομολογητή.
 • Διαχείριση χρηστών.

25.Πώς και πού μπορώ να αποκτήσω τις τεχνικές προδιαγραφές για τη λύση εξοπλισμού T&T;

Μπορείτε να βρείτε τις τεχνικές προδιαγραφές στην πλατφόρμα SGS OnTrack ή στην ιστοσελίδα της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: Τεχνικές προδιαγραφές

26.Μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες για δεδομένα που απαιτούνται για την υποβολή στο SPoC πριν την εγγραφή στην πλατφόρμα OnTrack;

Μπορείτε να προετοιμαστείτε για την εγγραφή συγκεντρώνοντας πληροφορίες για την επιχείρησή σας, ιδίως με:

 • Αξιολόγηση της τρέχουσας φυσικής διαδικασίας και αναγνώριση των απαιτούμενων συμβάντων σάρωσης.
  • Πόσους σταθμούς εργασίας διαθέτετε;
  • Υπάρχει περιοχή Pick & Pack; Περιοχή εξερχομένων;
  • Διαθέτετε μεταφόρτωση και πωλήσεις ex-van;
  • Πόσες ώρες κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας και εξαιρώντας τα διαλείμματα, θα πραγματοποιήσετε σάρωση για δραστηριότητες Pick & Pack στο σύστημα Track & Trace της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (TPD);
 • Προετοιμασία των διευθύνσεων και των όγκων ανά μονάδα.
  • Ποιος είναι ο όγκος ανά μονάδα για τα έτοιμα τσιγάρα (FMC) και για τον Λεπτοκομμένο καπνό (RYO, MYO);
  • Σε ποιες μονάδες λαμβάνετε το προϊόντα καπνού και σε ποιες μονάδες τα στέλνετε περαιτέρω (π.χ. τα εισερχόμενα σε κιβώτια, τα εξερχόμενα κατά 80% σε κούτες).

27.Τι καλύπτεται στη «μονάδα σάρωσης»;

Η "μονάδα σάρωσης" συμπεριλαμβάνει τον εξοπλισμό, που αποτελείται από το υλικό και το λογισμικό, που είναι απαραίτητος για την καταγραφή των προϊόντων που αγοράζονται, πωλούνται, αποθηκεύονται, μεταφέρονται ή διαχειρίζονται με άλλο τρόπο.

28.Τι συμβαίνει εάν ο Οικονομικός Φορέας συνειδητοποιήσει ότι έκανε ένα λάθος μετά τον υπολογισμό του ποσού;

Πριν ο Οικονομικός Φορέας προχωρήσει στην υποβολή της αιτήσεως του περί επιστροφής χρημάτων, μπορεί να επικοινωνήσει με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης της SGS μέσω των διαθέσιμων επιλογών που παρέχονται στην πύλη OnTrack και να ζητήσει από την SGS να τροποποιήσει τα κατάλληλα πεδία. Ανάλογα με το επίπεδο των απαιτούμενων τροποποιήσεων, η SGS ενδέχεται να χρειαστεί να ελέγξει και να επικυρώσει την ακρίβεια των εισερχομένων.

29.Ο SPoC θα παράσχει οδηγίες για τον τρόπο ενσωμάτωσης της λύσης T&T στα τοπικά μου συστήματα;

Ο SPoC δεν θα παρέχει αυτές τις πληροφορίες. Οποιαδήποτε ενσωμάτωση στα τοπικά συστήματα ενός Φορέα πρέπει να πραγματοποιείται από τον ίδιο τον Οικονομικό Φορέα. Είναι πέραν της υποχρέωσης των κατασκευαστών. Ο Οικονομικός Φορέας μπορεί να συνεργαστεί με έναν φορέα λύσεων ενσωμάτωσης για να αναπτύξει μια λύση που να ανταποκρίνεται στις ατομικές απαιτήσεις του, αλλά αυτό θα γίνει με δικά του έξοδα.

30.Ένας Οικονομικός Φορέας μπορεί να έχει επενδύσει για την Ευρωπαϊκή Οδηγία TPD πριν από τον SPoC - Πώς μπορεί να αποζημιωθεί;

Οι συμμετέχοντες κατασκευαστές αναγνωρίζουν το γεγονός ότι μερικοί Οικονομικοί Φορείς εργάζονταν εκ των προτέρων για να ικανοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία TPD 2019 και ενδέχεται να έχουν ήδη επενδύσει στην προμήθεια του εξοπλισμού που απαιτείται για την ανάγνωση και τη μετάδοση των καταγεγραμμένων δεδομένων στο σύστημα αποθετηρίων, πριν γίνει διαθέσιμος ο SPoC. Αυτοί οι Οικονομικοί Φορείς θα εξακολουθούν να πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω του SPoC, να παρέχουν τα στοιχεία τους και να διεκπεραιώσουν τις αιτήσεις της μονάδας τους όπως και κάθε άλλος Οικονομικός Φορέας.

Όταν η διαδικασία φτάσει στο βήμα της αίτησης αποζημίωσης, ο Οικονομικός Φορέας μπορεί να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία αγοράς ή απόκτησης του απαιτούμενου υλικού και λογισμικού, στα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνονται τα αποδεικτικά επένδυσης που πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν με σκοπό τη συμμόρφωση στην οδηγία TPD. Η SGS ενδέχεται να χρειαστεί να ελέγξει και να επικυρώσει την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων επένδυσης και στη συνέχεια θα αποζημιώσει τον Οικονομικό φορέα μέχρι το μέγιστο ποσό της υπολογιζόμενης αποζημίωσης.

31.Μπορούν οι Οικονομικοί Φορείς να λάβουν δήλωση εμπιστευτικότητας από τον SPoC προκειμένου να διασφαλίσουν την Προστασία των Δεδομένων και ότι η SGS διαχειρίζεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα όλα τα δεδομένα των Οικονομικών Φορέων, αποφεύγοντας τη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων σε ευαίσθητα στοιχεία;

Η SGS μεταχειρίζεται όλες τις πληροφορίες που της παρέχονται με εμπιστευτικότητα. Η SGS έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και προφυλάξεις ασφαλείας σύμφωνα με τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα πρότυπα του κλάδου και σύμφωνα με τα άρθρα 5(1.στ) και 32 του GDPR για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και απώλειας διαθεσιμότητας οποιωνδήποτε δεδομένων παρέχονται από τους Οικονομικούς Φορείς και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον SPoC.

Τα δεδομένα θα φυλάσσονται και θα υφίστανται επεξεργασία στην Ευρώπη. Το κύριο κέντρο δεδομένων της Microsoft βρίσκεται στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, με DR (Disaster recover-fail-over) στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Ανατρέξτε στον όρο 1(δ) του Μέρους 1: Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών της SGS στους Όρους χρήσης που είναι διαθέσιμοι στην πύλη του SGS OnTrack.

32.Ποια δεδομένα κοινοποιούνται από την SGS;

Όλα τα δεδομένα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου του Μοναδικού Φορέα Επικοινωνίας (SPoC) για την παροχή εξοπλισμού βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 7 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας TPD II.

Τα ευαίσθητα, από ανταγωνιστική άποψη, δεδομένα των κατασκευαστών ή των Οικονομικών Φορέων δεν θα κοινοποιηθούν στους συμμετέχοντες κατασκευαστές ή Οικονομικούς Φορείς.

Η SGS τηρεί εμπιστευτικά όλες τις πληροφορίες, τις οδηγίες και τα έγγραφα που υποβάλλονται από τους Οικονομικούς φορείς μέσω της διαδικτυακής πύλης, και η SGS δεν θα χρησιμοποιήσει, εξουσιοδοτήσει ή επιτρέψει τη χρήση, την αντιγραφή ή τη γνωστοποίηση των υποβαλλόμενων στοιχείων των Οικονομικών Φορέων ή οποιουδήποτε μέρους των, εκτός από τα εξής:

 • για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών της SGS στους Οικονομικούς Φορείς,
 • τη γνωστοποίηση στους Συμμετέχοντες Κατασκευαστές (όπως καθορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις του SGS On-Track για Οικονομικούς Φορείς) προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα επικύρωσης των αξιώσεων και στο πλαίσιο των πληροφοριών διαχείρισης προκειμένου να παρακολουθήσουν την πρόοδο των αξιώσεων αυτών, και
 • o τη γνωστοποίηση στους επαγγελματίες συμβούλους, εκπροσώπους ή αντιπροσώπους της, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικών συμβουλών.

Σημειώστε ότι τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις πληροφορίες που υπέβαλαν οι Οικονομικοί Φορείς, οι οποίες:

 • είναι ή γίνονται δημόσιες (με άλλον τρόπο πέραν της αθέτησης των όρων αυτών),
 • λαμβάνονται από την SGS μέσω κάποιου ανεξάρτητου τρίτου μέρος που έχει το δικαίωμα γνωστοποίησής τους,
 • ήταν στην κατοχή της SGS πριν την ημερομηνία λήψης από τους Οικονομικούς Φορείς, ή
 • απαιτείται να γνωστοποιούνται εκ του νόμου ή από οποιαδήποτε θεσμική ή ρυθμιστική αρχή.

33.Πώς θα προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα;

Όλα τα δεδομένα αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου του Μοναδικού Φορέα Επικοινωνίας (SPoC) για την παροχή εξοπλισμού βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 7 της Οδηγίας TPD II. Η SGS επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 5 (1.στ) και το άρθρο 32 του GDPR. Έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και προφυλάξεις ασφαλείας σύμφωνα με τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα πρότυπα του κλάδου για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου παραβίασης της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της απώλειας διαθεσιμότητας των Προσωπικών Δεδομένων των Συμμετεχόντων Κατασκευαστών και των Οικονομικών Φορέων τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία για την παροχή των Υπηρεσιών. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στην ΕΕ, σε χωριστά κέντρα για την κύρια μονάδα δεδομένων και για τη μονάδα ανάκαμψης από καταστροφή (disaster recovery) για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Σχετικά με την SGS

Η SGS είναι η κορυφαία εταιρία επιθεώρησης, επαλήθευσης, δοκιμών και πιστοποίησης στον κόσμο. Είμαστε αναγνωρισμένοι ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ποιότητα και την ακεραιότητα. Με περισσότερους από 95.000 υπαλλήλους, λειτουργούμε ένα δίκτυο περισσότερων από 2.400 γραφείων και εργαστηρίων ανά τον κόσμο.
 

Επισκεφτείτε τον παγκόσμιο ιστότοπό μας στο SGS.com
 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την οδηγία για τα προϊόντα καπνού; Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση επιστροφής χρημάτων; Πώς να καταχωρίσετε μια αξίωση επιστροφής χρημάτων; Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης.

 • Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
  • Μέσω email, χρησιμοποιώντας το κουμπί «Στείλτε μας email» παρακάτω
  • Μέσω ζωντανής συνομιλίας (Live Chat), χρησιμοποιώντας τον διαθέσιμο σύνδεσμο στη δεξιά πλαϊνή μπάρα
  • Μέσω τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω αριθμό τηλεφώνου