1. Prečo EÚ vytvorila toto nariadenie ohľadom T&T?

Systém T&T v rámci TPD je zameraný na boj proti nezákonnému obchodu v rámci Európskej únie. Nezákonný obchod zosilňuje negatívne účinky tým, že ľuďom umožňuje nakupovať tabakové výrobky lacnejšie. Je menej pravdepodobné, že nezákonné tabakové výrobky budú dodržiavať pravidlá EÚ, ako napríklad povinnosť zobrazovať kombinované zdravotné varovania. Ako je objasnené v IA, systém vysledovateľnosti sa používa aj na dodržiavanie článku 8 Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku, ktorý ratifikovala Európska únia. V záujme boja proti nezákonnému obchodu TPD zabezpečuje vytvorenie celoeurópskeho systému T&T pre legálny dodávateľský reťazec tabakových výrobkov podľa článku 15. Systém T&T je doplnený systémom bezpečnostných prvkov, ktoré pomáhajú odhaliť falšované výrobky podľa článku 16. Vysledovateľnosť tabaku na úrovni spotrebiteľského balenia od výrobcu až po posledný hospodársky subjekt, ktorý predchádza prvej maloobchodnej predajni umožní orgánom sledovať cestu a zdroj originálneho výrobku.

2. Kto sa považuje za hospodárske subjekty „pred prvou maloobchodnou predajňou“?

„Prvá maloobchodná predajňa“ je definovaná v IA ako podnik/zariadenie, kde sa tabakové výrobky prvýkrát umiestňujú na trh (t. j. sprístupňujú sa spotrebiteľom v EÚ), vrátane predajných automatov. Preto medzi hospodárske subjekty, ktoré predchádzajú prvej maloobchodnej predajni, patria všetci priami a nepriami zákazníci v rámci dodávateľského reťazca tabakových výrobkov ako sú distribútori, veľkoobchodníci, obchody cash & carry, obchodníci s centrálnymi skladmi, predajné autá, sklady, prepravné spoločnosti a dovozcovia, ktorí sa podieľajú na obchode s tabakovými výrobkami.

3. Aké sú hlavné kroky pri vytváraní systému T&T?

Existujú dva kľúčové kroky:

(1) Vymenovanie vydavateľa JI a ID kódov

Každý členský štát musí vymenovať nezávislého vydavateľa JI a ID kódov, ktorý je poverený dvoma kriticky dôležitými úlohami.

Po prvé, vymenovaný vydavateľ JI a ID kódov musí vytvoriť JI zložené z čísel a /alebo písmen pre spotrebiteľské balenia tabakových výrobkov a na požiadanie hospodárskych subjektov pre skupinové balenia. Tieto JI je potrebné aplikovať na výrobok v rámci lehoty šiestich mesiacov.

Po druhé, vydavatelia JI a ID kódov sú tiež zodpovední za vydávanie „kódov identifikátora“ (ID kódov) pre všetky príslušné hospodárske subjekty, zariadenia a stroje, aby mohli byť identifikované v systéme. O JI si môže výrobca požiadať prostredníctvom svojho ID kódu. Tieto kódy identifikátorov sú tiež potrebné pri odosielaní informácií o logistických pohyboch a transakciách do systému registrov.

(2) Nastavenie systému registrov

Medzitým sa bude od každého výrobcu a dovozcu tabakových výrobkov vyžadovať uzatvorenie zmluvy s poskytovateľom úložiska na uchovávanie údajov, v rámci ktorého budú umiestnené údaje o T&T, ktoré sa výlučne vzťahujú na ich výrobky („primárny register“). Komisia preskúma každý návrh zmluvy a vhodnosť všetkých navrhovaných poskytovateľov, najmä pokiaľ ide o nezávislosť a technickú spôsobilosť, a následne ich schváli alebo zamietne. V prípade, že Komisia neodpovie do troch mesiacov, považuje sa poskytovateľ za schváleného a návrh zmluvy za schválený.

Po vybratí a schválení poskytovateľov primárneho registra bude Komisia zodpovedná za výber poskytovateľa „sekundárneho“ registra. Sekundárny register bude uchovávať všetky údaje o T&T (vrátane údajov uložených v rôznych primárnych registroch) a bude zodpovedať za to, že orgány členských štátov majú prístup k jednému súboru údajov. Systém registrov poskytne orgánom prehľad o pohyboch všetkých tabakových výrobkov.

Po dokončení týchto kľúčových krokov sa začne formovať systém T&T. Príslušné tabakové výrobky začnú niesť JI a ich pohyby sa budú skenovať a zaznamenávať v celom dodávateľskom reťazci od 20. mája 2019.

4. Aké zmeny sa objavia na balení?

Všetky spotrebiteľské balenia budú mať JI (kód vysledovateľnosti). V závislosti od výrobcu sa JI bude pravdepodobne nachádzať v čiernom poli v spodnej časti balenia. Môžu nastať aj menšie úpravy vzhľadu spotrebiteľských balení, aby sa umožnilo umiestnenie tohto čierneho poľa.

5. Aké je využitie JI?

JI, ktoré sa aplikuje na balenie v čase výroby, okrem iného obsahuje nasledujúce informácie:

 • Dátum a miesto výroby,
 • Výrobné detaily (použitý stroj, smenu alebo čas výroby)
 • Opis výrobku;
 • Určený trh maloobchodného predaja;
 • pravdepodobnú trasu prepravy

Tento JI umožňuje orgánom vysledovať každý krok v dodávateľskom reťazci od výrobného závodu//továrne až po prvú maloobchodnú predajňu.

6. Ako integrovať vysledovanie výrobkov do pracovného prostredia?

Každý účastník dodávateľského reťazca tabakových výrobkov bude musieť pripraviť a posúdiť, ako budú TPD a IA vplývať na jeho obchodné procesy. Nižšie nájdete niektoré záležitosti, ktoré je potrebné zvážiť:

 1. Zosúladenie spôsobu registrácie všetkých pohybov tabakových výrobkov (napr. prijímanie výrobkov, vytváranie nových hierarchií na odoslanie, odosielanie tabakových výrobkov ďalšiemu hospodárskemu subjektu).
 2. Uplatnenie JI kódu pre každú agregáciu (spojenie spotrebiteľských balení do súhrnného obalu s vlastným JI) a pohyb tabakového tovaru. Agregovaný kód skupinového balenia môže byť vyžiadaný od príslušného vydavateľa JI a ID kódov alebo vygenerovaný samotným hospodárskym subjektom.
 3. Príslušné údaje týkajúce sa agregovaného skupinového balenia a jeho pohybu musia byť prenášané do systému registrov prostredníctvom smerovača.
 4. Každé zariadenie (miesto skladového hospodárstva) vrátane maloobchodných predajní musí mať svoj identifikačný kód (ID zariadenia), ktorý sa použije pri vytváraní agregovaných kódov alebo pri odosielaní / prijímaní tabakového tovaru počas skenovania.
 5. Všetky hospodárske subjekty predchádzajúce prvej maloobchodnej predajni musia byť pripravené s potrebným vybavením, aby mohli skenovať tabakové výrobky (cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet) a prenášať údaje do systému registrov podľa princípov TPD.

7. Ako by mali hospodárske subjekty zaobchádzať s výrobkami, ktoré nie sú v súlade s TPD (bez jedinečného identifikátora) po 20. máji 2019?

IA stanovujú, že cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet vyrobené pred 20. májom 2019 bez JI môžu byť stále distribuované v rámci dodávateľského reťazca (od továrne do maloobchodného predaja) do 20. mája 2020 (t. j. bez požiadavky na skenovanie).

Avšak od 20. mája 2019 sa od hospodárskych subjektov vyžaduje, aby skenovali a hlásili pohyby a transakcie všetkých nových tabakových výrobkov vyrobených podľa pravidiel TPD (t. j. spotrebiteľské balenia obsahujúce JI), ktoré majú na sklade.

8. Aký softvér a hardvér bude potrebný na dosiahnutie súladu?

Hospodárske subjekty si môžu zakúpiť „hotové“ riešenia, ktoré poskytujú hardvér aj softvér potrebný na skenovanie a prenos údajov podľa TPD.

Alternatívne sa môžu rozhodnúť vybudovať svoje vlastné riešenia alebo aktualizovať svoje existujúce systémy, aby boli v súlade s TPD.

Ak už majú hardvér, možno budú schopní používať softvér pre TPD, ktorý je k dispozícii od dodávateľa (dodávateľov) uvedeného v zozname SPOC, ale z dôvodu technických požiadaviek TPD bude kompatibilná len obmedzená sada hardvéru.

Ak hardvér ešte nie je nainštalovaný, bude pravdepodobne potrebné základné vybavenie, ako je smartphone a / alebo skener pre vyššie objemy dát, aby sa zabezpečila schopnosť skenovania, ale to bude závisieť od obchodných potrieb každého hospodárskeho subjektu a výberu softvéru.

V konečnom dôsledku je zodpovednosťou každého hospodárskeho subjektu prispôsobiť svoje prevádzkové a logistické systémy tak, aby boli v súlade s požiadavkami T&T v rámci TPD a IA.

9. Kto poskytne hardvér?

Hospodárske subjekty zakúpia hardvér od svojho dodávateľa podľa vlastného výberu, berúc do úvahy sumu, ktorá je predmetom úhrady//ktorá im bude preplatená, ako to oznámi SPOC. Hardvér (skener), ktorý je potrebný na podporu požiadaviek TPD, je už k dispozícii na trhu.

10. Kto poskytne softvér?

Hospodárske subjekty majú rôzne možnosti pri posudzovaní svojich softvérových potrieb na dodržiavanie TPD. Hospodársky subjekt sa môže rozhodnúť, že si vyberie hotové riešenie zo zoznamu dodávateľov poskytnutých prostredníctvom SPOC, vyberie si vývoj / rozširovanie svojich existujúcich interných systémov alebo sa priamo spojí s iným vývojovým partnerom, ktorý je schopný poskytnúť riešenie v súlade s pravidlami TPD.

11. Ak má hospodársky subjekt už skenery a softvér na podnikanie, môže ich ďalej používať?

V závislosti od svojich obchodných potrieb a vhodnosti / zložitosti svojich existujúcich riešení môžu hospodárske subjekty svoje existujúce riešenia rozšíriť tak, aby podporovali TPD. Opäť to urobia pomocou svojich vlastných vnútorných zdrojov alebo priamo spoluprácou s vývojovým partnerom.

12. Budú hospodárske subjekty používať pre každého výrobcu iné riešenie?

Vykonávacie nariadenie //Vykonávací predpis špecifikuje štyri typy nosičov údajov na kódovanie informácií TPD. Dekódovanie informácií z nosiča údajov závisí od kódovania informácií, ktoré vykonávajú výrobcovia, a preto navrhuje, aby hospodársky subjekt zhodnotil kódovacie špecifikácie každého dodávajúceho výrobcu, aby zabezpečil, že jeho zvolené riešenie je schopné dekódovať správne informácie.

Pripojené sú špecifikácie kódovania pripravené spoločnosťami BAT, JTI, ITG a PMI, čo sú otvorené štandardy, ktoré môže využiť každý. Štandardizácia kódovania medzi výrobcami značne zjednodušuje dekódovanie informácií a zlepšuje možnosť použitia jedného riešenia na skenovanie tabakových výrobkov.

Podrobnosti o kódovaní DCTA EU-TPD

13. Ako to ovplyvní aktuálnu trasu tabakových výrobkov od hospodárskeho subjektu na trh?

Všetky hospodárske subjekty budú musieť prispôsobiť svoje procesy, aby zabezpečili, že skenovanie a prenos údajov sa bude vykonávať podľa pravidiel TPD. Súčasná úroveň automatizácie a nastavenie operácií ovplyvní trasu na trh. Napríklad vysoko automatizovaný hospodársky subjekt bude potrebovať zvážiť iné skutočnosti v porovnaní s hospodárskym subjektom s nízkou až žiadnou automatizáciou. Je veľmi dôležité, aby každý hospodársky subjekt dôkladne preskúmal svoje procesy, aby pochopil, kde sa musí uskutočniť skenovanie a kedy sa musí vykonať prenos údajov - buď pred alebo po udalosti. Tieto povinnosti budú mať vplyv na všetky hospodárske subjekty.

14. Čo sa stane, ak hospodársky subjekt neskenuje / aké sú dôsledky / sankcie?

Pokuty za nedodržanie požiadaviek TPD sa líšia v závislosti od členských štátov. Tiež podľa IA členský štát môže hospodárskemu subjektu, ktorý nie je v súlade, deaktivovať ID hospodárskeho subjektu v systéme.

15. Kde môže HS získať viac informácií o TPD?

Kliknite tu pre všetky dokumenty týkajúce sa článku 15, TPD, ktoré Európska komisia sprístupnila verejnosti.

16. Ako požiada hospodársky subjekt o kód hospodárskeho subjektu (IDHS) a kódy identifikátora zariadenia (IDZ)?

Skutočný postup musí definovať vydavateľ JI a ID kódov vymenovaný v každom členskom štáte. Vykonávacie nariadenia ustanovujú:

 • Článok 14 stanovuje, ako sa spracováva žiadosť o kód identifikátora hospodárskeho subjektu.
 • Článok 15 stanovuje, ako sa spracúva vydanie a registrácia kódu identifikátora hospodárskeho subjektu
 • Článok 16 opisuje, ako sa spracováva žiadosť o kód identifikátora zariadenia a
 • Článok 17 opisuje, ako sa spracúva vydávanie a registrácia kódov identifikátora zariadení.

Ďalšie informácie nájdete v konkrétnych článkoch. Kliknutím na tlačidlo tu získate prístup k úradnému vestníku a vyberte preferovaný jazyk:

17. Kto poskytne informácie / workshopy, ako používať skenery a softvér a vyškolí našich zamestnancov?

Keď si hospodársky subjekt zvolí dodávateľa na nákup hardvéru, môže si podrobnosti, čo sa týka nastavení zariadení a školení dohodnúť priamo s dodávateľom.

18. Môžem sa obrátiť na mnou zvoleného dodávateľa ohľadom vynaloženia peňazí, ktoré mi boli pridelené?

Hospodárske subjekty sa môžu obrátiť na dodávateľa podľa vlastného výberu, ale dostanú náhradu podľa sumy vypočítanej na portáli SPoC.

19. Aký je proces získavania vybavenia? Mám sa obrátiť na miestneho zástupcu dodávateľa zariadenia, na ústredie dodávateľa alebo ho musím objednávať prostredníctvom elektronického obchodu?

Hospodárske subjekty si môžu ľubovoľne zvoliť akéhokoľvek dodávateľa alebo zariadenie podľa vlastného výberu a ubezpečiť sa, že zvolené riešenie im umožňuje čítať a prenášať zaznamenané údaje o tabakových produktoch do určeného priestoru na ukladanie údajov.

Keď hospodársky subjekt dostane náhradu za vybavenie z jednotného kontaktného miesta (SPoC), môže kontaktovať dodávateľa podľa svojho výberu a dohodnúť si podrobnosti o akvizícii potrebného riešenia pre svoj podnik priamo s daným dodávateľom. Po predložení dokladu o akvizícii, objednávky alebo iného dokladu o inštalácii vybavenia spojeného s TPD na čítanie a prenos zaznamenaných údajov týkajúcich sa tabakových produktov pre váš podnik na SPoC, SPoC vaše podanie posúdi a pristúpi k poskytnutiu náhrady do vypočítanej výšky, ktorá vám bola oznámená prostredníctvom portálu SPoC.

20. Ako môžem získať časť náhrady od nezúčastneného výrobcu?

Ak sa výrobca nezúčastňuje v modeli, bude ho hospodársky subjekt musieť priamo kontaktovať, aby získal príspevok k nevyhnutným nákladom na zariadenie.

21. Čo je SGS?

Výrobcovia tabakových produktov vybrali spoločnosť tretej strany, SGS Société Générale de Surveillance SA ("SGS"), ktorá bude pôsobiť ako Jednotné kontaktné miesto (SPoC). Je určená na pomoc všetkým hospodárskym subjektom, aby sa efektívne vybavili potrebnými zariadeniami na čítanie a prenos zaznamenaných údajov do systému registra údajov. S viac ako 95 000 zamestnancami je spoločnosť SGS vedúcou spoločnosťou na svete v oblasti kontroly, overovania, testovania a certifikácie. Je uznávaná ako celosvetová referencia kvality a integrity. Spoločnosť SGS uznáva zásadný význam dôvernosti, ochrany a bezpečnosti údajov a zaväzuje sa chrániť súkromie všetkých svojich zákazníkov a partnerov vo všetkých svojich obchodných činnostiach.

22. Čo znamená prvá maloobchodná predajňa?

Všetky hospodárske subjekty, ktoré obchodujú s tabakovými výrobkami od výrobcu po posledný hospodársky subjekt pred prvými maloobchodnými predajňami, musia získať zariadenie, ktoré je potrebné na zaznamenanie zakúpených, predávaných, skladovaných, prepravovaných alebo inak spracovávaných tabakových výrobkov. "Prvá maloobchodná predajňa" je definovaná ako zariadenie, kde sa tabakové výrobky umiestňujú na trh (tj. sprístupňujú spotrebiteľom) po prvýkrát (napr. supermarkety, čerpacie stanice, predajne tabakových výrobkov, stánky s tlačovinami atď.) Vyhľadávanie a sledovanie sa ukončí s výstupným skenovaním do prvej maloobchodnej predajne. V rámci lA je jedinou povinnosťou prevádzkovateľov prvých maloobchodných predajní zabezpečiť identifikačné číslo hospodárskeho subjektu a identifikačné číslo zariadenia.

23. Ako sa vypočíta nárok? Aké sú použité predpoklady? Môžeme získať presný vzorec na výpočet preplácania?

Pri výpočte preplácania (plnení) SGS používa faktické údaje hospodárskeho subjektu a objektívne kritériá overované nezávislou konzultačnou spoločnosťou:

 • Typ podnikania hospodárskeho subjektu: C&C, sklad alebo iné;
 • Potreby vybavenia pre všetky skenovacie činnosti vrátane príchodu, odchodu, vyzdvihnutia a balenia, prekládky a predaja z predajnej dodávky;

Objem zariadenia dodávaný v rôznych balíkoch, v pracovnom čase a počet pracovných miest (objemové prostriedky - objem cigariet, RYO a MYO výrobky dodané hospodárskym subjektom v roku 2017)

24. Čo znamená vaša interpretácia softvéru? Musím ukladať, integrovať, atď.

Ekvivalentná jednotka zariadenia je také zariadenie, ktoré je potrebné pre hospodárske subjekty, aby mohli čítať a prenášať zaznamenané údaje o tabakových výrobkoch do systému registra údajov, na to aby si splnili svoje oznamovacie povinnosti v TPD a vykonávacích právnych predpisoch vydaných Európskou komisiou.

Riešenie sa skladá zo skenovacích zariadení a so softvéru spojeného s verejným online úložiskom (cloud) a má nasledujúce funkcie:

 • Skenovacie prístroje: čítajú rôzne typy jedinečných kódov, ktoré sa používajú v balíkoch a v agregovaných úrovniach a prenášajú ich do cloudu cez WIFI, GPRS.
 • Cloud: Nahráva jedinečné kódy; formátuje zaznamenané údaje do správ naformátovaných podľa legislatívnych požiadaviek a odosiela správy na smerovač definovaný poskytovateľom sekundárneho systému registra údajov.

Niekoľko logistických prevádzkových procesov je pokrytých podľa prílohy 2 k Vykonávaciemu nariadeniu

 • Príchod;
 • Expedícia (vrátane expedície na predaj z nákladnej dodávky, predaj z automatu);
 • Vrátené výrobky z dôsledku poškodenia alebo opätovného predaja;
 • Zničenie;
 • Modifikácia prepravných jednotiek (Agregácia & Rozdelenie);
 • Skenovanie produktu počas prepravy / tranzitu a prekládky;
 • Faktúry, záznamy o platbách;

Okrem toho systém cloud umožňuje niekoľko ďalších administratívnych úloh:

 • Nahrávanie hlavných údajov;
 • Aktualizácia softvéru;
 • Odvolanie správ zo smerovača (router);
 • Správa používateľa;

25. Ako a kde môžem získať technické špecifikácie pre riešenie T&T zariadenia

Technické špecifikácie nájdete na platforme SGS OnTrack alebo na webovej stránke Európskej komisie pomocou nižšie uvedeného odkazu Technické špecifikácie

26. Môžeme získať informácie o údajoch, ktoré sú potrebné na predloženie do SPoC pred registráciou na platforme OnTrack?

Môžete sa pripraviť na registráciu zhromažďovaním informácií o vašej firme; najmä:

 • Posúdením aktuálneho fyzického procesu a identifikáciou potrebných skenovacích udalostí
  • Koľko pracovných staníc máte?
  • Existuje oblasť Pick & Pack (vyzdvihnutia a balenia)? Výstupná oblasť?
  • Máte prekládky a predaj z dodávky?
  • Koľko hodín počas pracovného dňa okrem prestávok vykonávate skenovanie činností Pick & Pack v službe TPD Vyhľadávania a sledovania (T&T)?
 • Máte pripravené adresy a objemy na zariadenie
  • Aký je objem na zariadenie pre hotové cigarety výrobcu (FMC) a jemný rezaný tabak (na vlastnoručné zhotovenie cigariet)
  • V akých jednotkách prijímate tabakové výrobky a v akých jednotkách ich posielate ďalej (napr. In-bound mastercases (veľké obaly na príjme), expedícia 80% v menších obaloch)

27. Čo je zahrnuté v "skenovacej jednotke"?

"Skenovacia jednotka" zahŕňa zariadenie, ktoré obsahuje hardvér a softvér. Tá je potrebná na zaznamenávanie kúpených, predaných, skladovaných, prepravovaných alebo inak spracovávaných tabakových výrobkov.

28. Čo sa stane, ak si hospodársky subjekt uvedomí, že urobil chybu pri výpočte sumy?

Predtým, než hospodársky subjekt postúpi svoju žiadosťou o refundáciu peňazí, môže kontaktovať linku pomoci spoločnosti SGS prostredníctvom dostupných možností poskytnutých na portáli OnTrack a požiada spoločnosť SGS, aby zmenila príslušné polia. V závislosti od úrovne požadovaných zmien a doplnení môže spoločnosť SGS vyžadovať audit a validáciu presnosti tohto vstupu.

29. Poskytne SPoC pokyny, ako bude riešenie T&T integrované s mojimi miestnymi systémami?

SPoC tieto informácie neposkytuje. Každú integráciu s miestnymi systémami prevádzkovateľa sú povinný vykonávať samotné hospodárske subjekty. Je to mimo povinností výrobcov. Hospodársky subjekt môže na vlastné náklady spolupracovať s integrátorom riešení, aby vyvinul riešenie, ktoré spĺňa ich individuálne požiadavky.

30. Investícia hospodárskych subjektov do zariadení v rámci TPD požiadaviek pred funkčnosťou modelu SPoC - ako môže byť kompenzovaný?

Zúčastnení výrobcovia potvrdzujú skutočnosť, že niekoľko hospodárskych subjektov vopred pracovalo na prispôsobení sa potrebným zmenám vyplývajúcim z TPD 2019. Niektorí začali investovať do získavania vybavenia potrebného na čítanie a prenos zaznamenaných údajov do systému registra údajov predtým ako začal model SPoC fungovať. Aj tieto hospodárske subjekty budú musieť podať žiadosť prostredníctvom SPoC, poskytnúť svoj vstup a spracovať nároky svojej prevádzky rovnako ako každý iný hospodársky subjekt.

Keď proces dosiahne krok žiadosti o náhradu, hospodársky subjekt môže poskytnúť dôkaz o kúpe alebo nadobudnutí potrebného hardvéru a softvéru, ktorý môže tiež obsahovať dôkaz o investíciách vykonaných v minulosti na dosiahnutie súladu s TPD. SGS bude možno musieť overiť a potvrdiť správnosť dokladu o investíciách a potom kompenzovať hospodárskemu subjektu až do maximálnej výšky vypočítanej sumy refundácie.

31. Môžu hospodárske subjekty získať prehlásenie o mlčanlivosti zo strany SPoC s cieľom zabezpečiť ochranu údajov a toho, že všetky údaje hospodárskych subjektov sú prísne a dôverne spravované zo strany SGS, aby sa zabránilo prístupu iných strán k citlivým údajom?.

Spoločnosť SGS zaobchádza dôverne so všetkými poskytnutými informáciami. Spoločnosť SGS podnikla všetky potrebné kroky a bezpečnostné opatrenia v súlade so svetovo uznávanými priemyselnými normami a v súlade s čl. 5/1 f a čl. 32 GDPR, aby sa minimalizovalo riziko narušenia utajenia, integrity a straty dostupnosti akýchkoľvek údajov poskytnutých zo strany hospodárskych subjektov a spracovaných v rámci SPoC. Údaje budú hosťované a spracované v Európe. Hlavným dátovým centrom spoločnosti Microsoft je NL/Amsterdam s DR (disaster recovery/failover - obnova po havárii a zálohovanie) v lE/Dublin.

Prečítajte si časť 1 ods. 1 písm. d) časti 1: Všeobecné podmienky SGS pre poskytovanie služieb doplnenými Podmienkami používania SGS On-Track pre hospodárske subjekty, ktoré sú k dispozícii na portáli.

32. Ktoré údaje spoločnosť SGS zdieľa?

Všetky údaje sa považujú za dôverné a spracúvajú sa iba v rozsahu, ktorý je potrebný na výkon Jednotného kontaktného miesta pre poskytnutie zariadenia podľa článku 15 ods. 7 TPD II.

Konkurenčne citlivé údaje výrobcov alebo hospodárskych subjektov nebudú zdieľané so zúčastnenými výrobcami alebo hospodárskymi subjektmi.

Spoločnosť SGS zachová všetky dôverné informácie, pokyny a dokumenty, ktoré predložia hospodárske subjekty prostredníctvom webového portálu, a spoločnosť SGS nepoužije, nepovolí ani nedovolí kopírovanie alebo sprístupnenie informácií predložených hospodárskymi subjektmi alebo akejkoľvek jej časti s výnimkou:

 • na účely poskytovania služieb spoločnosťou SGS hospodárskym subjektom; (Ako je definované v zmluvných podmienkach pre hospodárske subjekty spoločnosti SGS On-Track) s cieľom umožniť im, aby potvrdili nároky a ako súčasť informácií o riadení s cieľom sledovať priebeh pohľadávok; a
 • zverejnenie jej odborným poradcom, zástupcom alebo predstaviteľom za účelom získania odborného poradenstva.

Upozorňujeme, že uvedené informácie sa nevzťahujú na informácie predložené hospodárskymi subjektmi, ktoré:

 • sú alebo sa dostanú do verejnej domény alebo sú verejne prístupné (inak než v rozpore s týmito podmienkami);
 • SGS dostane od nezávislej tretej strany, ktorá má právo zverejniť ich;
 • boli v držbe SGS pred dátumom prijatia od hospodárskych subjektov; alebo
 • vyžadujú ich zverejnenie zákonom alebo akýmkoľvek zákonným alebo regulačným orgánom

33. Ako budú chránené osobné údaje?

Všetky údaje sa považujú za dôverné a spracúvajú sa iba v rozsahu, ktorý je potrebný na výkon Jednotného kontaktného miesta pre poskytnutie zariadenia podľa článku 15 ods. 7 TPD II. SGS spracúva údaje v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. f) a článkom 32 GDPR. Vykonala všetky potrebné kroky a bezpečnostné opatrenia v súlade so svetovo uznávanými priemyselnými normami, aby minimalizovala riziko narušenia utajenia, straty integrity a dostupnosti osobných údajov zúčastnených výrobcov a hospodárskych subjektov, ktoré sa spracúvajú na poskytovanie služieb. Údaje sú uložené v EÚ so samostatnými centrami pre hlavné dátové zariadenie a zariadenie na obnovu po havárii na zálohovanie.

O spoločnosti SGS

 Spoločnosť SGS je poprednou svetovou spoločnosťou na kontrolu, overovanie, testovanie a certifikáciu. Sme uznaní ako globálny štandard kvality a integrity. S viac ako 95 000 zamestnancami prevádzkujeme sieť viac ako 2 400 kancelárií a laboratórií na celom svete.
 

Navštívte našu globálnu webovú stránku na adrese SGS.com
 

Kontaktuj nás

Čo viac je treba vedieť o smernici o tabakových výrobkoch? Kto je oprávnený požiadať o preplatenie? Ako zaregistrovať žiadosť o preplatenie nákladov? Neváhajte kontaktovať náš tím podpory.
 

 • Kontaktujte nás:
  • E-mailom pomocou tlačidla "Pošlite nám e-mail" nižšie
  • Prostredníctvom Live Chat pomocou odkazu, ktorý je k dispozícii v pravej bočnej lište
  • Prostredníctvom telefónneho čísla nižšie