1. Zakaj je EU ustvarila to uredbo na T&T?

Sistem T&T pod TPD ima namen boja proti nedovoljeni trgovini v Evropski uniji. Nedovoljena trgovina s cenejšim nakupom tobačnih izdelkov poveča negativne učinke. Nedovoljeni tobačni izdelki so manj verjetno skladni s pravili EU, kot je obvezno označevanje z zdravstvenimi opozorili. Kot je razjasnjeno v izvedbenih aktih, je bil sistem T&T uporabljen tudi zaradi skladnosti s členom 8 Protokola za odpravo nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki v okviru konvencije WHO o nadzoru tobaka, ki ga je ratificirala Evropska unija. TPD je za odpravljanje nedovoljene trgovine vzpostavil sistem T&T na področju EU s členom 15 za legalne dobavne verige tobačnih izdelkov. Sistem T&T je v členu 16 dopolnjen s sistemom varnostnih elementov, ki pomagajo zaznati ponaredke. Zaznavanje in sledenje tobaka na nivoju zavojčka od proizvajalca do zadnjega gospodarskega subjekta pred prvim maloprodajnim mestom bo omogočilo oblastem slediti poti in izvoru pristnih izdelkov.

2. Kateri gospodarski subjekti se smatrajo za tiste “pred prvim maloprodajnim mestom”?

“Pred prvim maloprodajnim mestom” je definiran v IA kot objekt, kjer so tobačni izdelki prvič postavljeni na tržišče (torej na voljo potrošnikom v EU), vključno s prodajnimi avtomati. Zatorej gospodarski subjekti pred prvim maloprodajnim mestom vključujejo vse neposredne ali posredne stranke vzdolž tobačne dobavne verige, kot so distributerji, grosisti, prodajalne cash & carry, ključni centri z osrednjim skladiščem, vozila s prodajnimi avtomati in uvozniki.

3. Kateri so glavni koraki pri vzpostavitvi sistema T&T?

Obstajata dva ključna koraka:

(1) Imenovanje izdajatelja ID oznak

Vsaka država članica mora imenovati neodvisnega izdajatelja ID oznak, odgovornega za dve glavni nalogi.

Prva naloga je generiranje oznak UI, sestavljenih iz številk in/ali črk, za zavojčke in v primeru zahteve s strani gospodarskega subjekta, za agregirano embalažo. Te oznake UI morajo biti uporabljene na izdelkih v času šestih mesecev.

Druga naloga je odgovornost za izdajanje ‘identifikacijskih kod' za ustrezne gospodarske subjekte, objekte in stroje, da jih je v sistemu možno preprosto identificirati. Te identifikacijske kode so potrebne pri zahtevi za oznako UI. Te identifikacijske kode so potrebne tudi pri pošiljanju informacij logistike in transakcij sistemu repozitorijev.

(2) Vzpostavitev sistema repozitorijev

V prehodnem času bo moral vsak proizvajalec in uvoznik tobačnih izdelkov skleniti pogodbo s ponudnikom hrambe podatkov, ki bo gostil podatke T&T izključno za njihove izdelke (“primarni repozitorij”). Komisija bo pregledala vsak osnutek pogodbe in primernost vseh predlaganih ponudnikov, posebej glede na neodvisnost in tehnične zmožnosti ter jih nato odobrila ali zavrnila. Če Komisija ne odgovori v času treh mesecev se šteje, da sta ponudnik in osnutek pogodbe odobrena.

Ko bodo bili ponudniki primarnih repozitorijev izbrani in odobreni, bo Komisija odgovorna za izbiro ponudnikov 'sekundarnega' repozitorija. Sekundarni repozitorij bo hranil podatke T&T (vključno s tistimi, shranjenimi v različnih primarnih repozitorijih) in bo odgovoren za zagotovitev dostopa organov države članice do posameznih podatkovnih zapisov. Sistem repozitorijev bo oblastem omogočil pregled nad vsemi premiki izdelkov.

Ko bodo ti koraki končani, bo sistem T&T dobil končno obliko. Z 20. majem 2019 se bodo ustrezni tobačni izdelki označevali z oznakami UI in njihovi premiki bodo skenirani ter evidentirani preko dobavne verige.

4. Kakšne spremembe bodo vidne na zavojčku?

Vsi zavojčki bodo nosili oznako UI (koda prepoznavanja in sledenja). Glede na proizvajalca bo oznaka UI verjetno nameščena v črn okvir na dnu zavojčka. Morda bodo za namestitev črnega okvirčka potrebne manjše prilagoditve drugih značilnosti zavojčka.

5. Kakšen je namen oznake UI?

Oznaka UI, ki je natisnjena na zavojček v času izdelave, vsebuje med drugim naslednje informacije:

 • Datum in kraj izdelave,
 • Detajle izdelave (uporabljen stroj, izmena ali čas izdelave)
 • Opis izdelka
 • Predvidena država maloprodaje
 • Predvidene poti pošiljke

Oznaka UI omogoča pooblaščenim organom nadzor vsakega koraka v dobavni verigi, od tovarne do prvega maloprodajnega mesta.

6. Kako integrirati sledenje izdelku v delovno okolje?

Vsak sodelujoči v dobavni verigi tobaka bo moral oceniti in določiti, kako TPD in IA vplivata na njihove poslovne procese. Spodaj je navedenih nekaj zadev, ki jih je treba upoštevati:

 1. Postopek evidentiranja vseh premikov tobačnih izdelkov (na primer sprejem izdelkov, izdelava nove hierarhije za odpremo, odprema izdelkov naslednjemu gospodarskemu subjektu) je treba oceniti in pripraviti za skladnost.
 2. Uporaba oznake UI za vsako agregacijo in premik tobaka. Posebna oznaka UI na ravni agregirane embalaže se lahko zahteva pri pooblaščenem izdajatelju identifikacijskih oznak ali pa jo generira gospodarski subjekt sam.
 3. Ustrezni podatki v zvezi z agregacijo in premiki morajo biti poslani v sistem repozitorijev preko usmerjevalnika.
 4. Vsak objekt (skladiščna lokacija), vključno z maloprodajnimi mesti, zahteva identifikacijsko kodo (ID objekta), ki bo uporabljena pri generiranju agregacijske kode ali med skeniranjem pri odpremi/sprejemu tobačnih izdelkov.
 5. Vsak gospodarski subjekt pred prvim maloprodajnim mestom mora biti pripravljen s potrebno opremo, da bo sposoben skenirati tobačne izdelke (cigarete in tobak za zvijanje) ter pošiljati podatke v sistem repozitorijev skladno z načeli TPD.

7. Kako naj gospodarski subjekt obravnava TPD neskladne izdelke (brez oznake UI) z 20. majem 2019?

AI predvideva, da se lahko cigarete in tobak za zvijanje z datumom izdelave pred 20. majem 2019 še vedno razpošilja znotraj dobavne verige (od tovarne do maloprodajne trgovine) vse do 20. maja 2020 (tj. brez obveznosti skeniranja).

Vendar pa bodo morali gospodarski subjekti od 20. maja 2019 skenirati in poročati o premikih in transakcijah vseh novih TPD-skladnih tobačnih izdelkov SKU (zavojčki, ki vsebujejo oznako UI), ki jih imajo na svoji zalogi.

8. Kakšna programska in strojna oprema bosta potrebna za skladnost?

Gospodarski subjekt lahko kupi rešitve “na ključ”, ki vsebujejo tako zahtevano strojno, kot programsko opremo ter pošiljanje podatkov TPD.

Alternativno lahko za skladnost s TPD izberejo med gradnjo lastnih rešitev in posodobitvijo obstoječih sistemov.

Če že imajo strojno opremo, bodo morda lahko uporabili programsko opremo TPD, ki jo ponujajo dobavitelji s seznama SPOC; zaradi tehničnih zahtev TPD pa je skladen le omejen nabor strojne opreme.

Če strojne opreme še ni, bo za zagotovitev skeniranja verjetno potrebna osnovna oprema, kot je pametni telefon in/ali skener za večje količine, vendar je to odvisno od poslovnih potreb in izbire programske opreme vsakega posameznega gospodarskega subjekta.

Na koncu je vsak gospodarski subjekt odgovoren za prilagoditev svojih operativnih in logističnih sistemov na T&T zahteve TPD in AI.

9. Kdo priskrbi strojno opremo?

Gospodarski subjekt bo nabavil strojno opremo pri izbranem dobavitelju ob upoštevanju priznane vrednosti povračila, kot jo bo sporočil SPOC. Strojna oprema (skener), skladen z zahtevami TPD, je že na voljo na tržišču.

10. Kdo priskrbi programsko opremo?

Pri oceni potreb za skladnost s TPD imajo gospodarski subjekti različne možnosti. Gospodarski subjekt lahko pri dobavitelju s seznama SPOC kupi rešitev na ključ, opravi lasten razvoj/izboljšavo obstoječega internega sistema, ali pa se alternativno neposredno poveže z drugim razvojnim partnerjem, sposobnim izdelave s TPD sklade rešitve.

11. Če gospodarski subjekt že ima skenerje in programsko opremo za svoje poslovanje, lahko to uporablja še naprej?

Glede na svoje poslovne potrebe in primernost/zahtevnost svojih obstoječih rešitev, lahko gospodarski subjekt morda nadgradi svoje obstoječe rešitve s podporo TPD. Ponovno, to lahko storijo s svojimi notranjimi viri ali v neposrednem sodelovanju z razvojnim partnerjem.

12. Bo moral gospodarski subjekt uporabiti različne rešitve za vsakega proizvajalca?

Izvedbeni akt določa štiri tipe podatkovnih nosilcev za kodiranje informacij TPD. Dekodiranje informacij s podatkovnega nosilca je odvisno od kodiranja informacij s strani proizvajalcev in zatorej je priporočljivo, da gospodarski subjekt ovrednoti tehnične lastnosti kodiranja vsakega dobavnega proizvajalca, da s svojo izbiro zagotovi zmožnost pravilnega dekodiranja.

Priložene so tehnične lastnosti kodiranja s strani BAT, JTI, ITG in PMI; to je odprt standard, ki ga lahko uporablja vsakdo. Standardizacija kodiranja med proizvajalci zelo poenostavlja dekodiranje ter izboljšuje možnosti uporabe ene same rešitve za skeniranje tobačnih izdelkov.

Podrobnosti kodiranja DCTA EU-TPD

13. Kako bo to vplivalo na trenutne tržne poti gospodarskega subjekta?

Vsi gospodarski subjekti bodo morali prilagoditi svoje postopke, da bodo zagotovili skeniranje in pošiljanje podatkov skladno z načeli TPD. Trenutni nivo avtomatizacije in postavitev delovanja bosta vplivala na prilagoditve tržnih poti. Na primer, visoko gospodarski subjekt z visoko avtomatizacijo bo moral razmisliti o drugih točkah, kot subjekt z malo ali nič avtomatizacije. Bistveno je, da gospodarski subjekt pazljivo pregleda postopek in razume, kje mora potekati skeniranje in kdaj je treba poslati podatke - pred ali po dogodku. Te dolžnosti bodo imele vpliv na vse gospodarske subjekte.

14. Kaj se zgodi, če gospodarski subjekt ne skenira; kakšne so posledice/kazni?

Kazni za neizpolnjevanje zahtev TPD se razlikujejo glede na državo članico. Prav tako lahko pod IA država članica v sistemu deaktivira EOID neskladnega gospodarskega subjekta.

15. Kje lahko gospodarski subjekt dobi več informacij o TPD?

Kliknite tule za vse dokumente v zvezi s členom 15 TPD, ki jih je Evropska komisija javno objavila.

16. Kako gospodarski subjekt zahteva identifikacijsko kodo gospodarskega subjekta (EOID) in kodo objekta (FID)?

Dejanski postopek mora biti določen s strani pooblaščenega izdajatelja identifikacijskih oznak v vsaki državi članici. Izvedbeni akti podajajo naslednje:

 • Člen 14 opisuje postopek obdelave zahtevka za identifikacijsko kodo gospodarskega subjekta.
 • Člen 15 opisuje postopek obdelave izdaje in registracije identifikacijskih kod gospodarskega subjekta.
 • Člen 16 opisuje postopek obdelave zahtevka za identifikacijsko kodo objekta in
 • Člen 17 opisuje postopek obdelave izdaje in registracije identifikacijske kode objekta.

Prosimo, za dodatne informacije glejte navedene člene. Kliknite tule za dostop do Uradnega lista in izberite želen jezik:

17. Kdo bo podajal informacije/vodil delavnice o uporabi skenerjev in programske opreme ter šolal naše osebje?

Ko gospodarski subjekt izbere dobavitelja strojne opreme, lahko uredi podrobnosti o namestitvi in šolanju neposredno z dobaviteljem.

18.Se z denarjem, ki mi je bil dodeljen, lahko obrnem na dobavitelja po svoji izbiri?

Sodelujoči proizvajalci so za raziskavo trga in identifikacijo podjetij, sposobnih gospodarskim subjektom ponuditi primerne strojne in programske rešitve, imenovali neodvisno svetovalno podjetje (svetovalec). Svetovalec je kontaktiral veliko podjetij in prejel številne odgovore, vendar sta le dve podjetji, Honeywell in Inexto, podali podrobne izjave o ustreznosti zahtevam TPD in izvedbenih aktov, izdanih s strani Evropske komisije. Navedeno ne predstavlja popolnega seznama možnih dobaviteljev opreme in je osnovano le na dobaviteljih, ki so se odzvali svetovalcem do 19.10.2018.

Gospodarski subjekti imajo proste roke pri izbiri svojega dobavitelja opreme, pri čemer morajo preveriti, da izbrana rešitev omogoča gospodarskemu subjektu branje in pošiljanje posnetih podatkov tobačnih izdelkov določenemu ponudniku hrambe podatkov.

19.Kakšen je postopek nabave opreme? Se lahko obrnem na lokalnega predstavnika dobavitelja opreme, sedež dobavitelja, ali moram opraviti naročilo preko storitve e-commerce?

Detajli kontaktov dveh dobaviteljev, identificiranih z raziskavo trga s strani neodvisnega svetovalnega podjetja, so gospodarskemu subjektu na voljo na portalu preko celotnega postopka, da jih pregleda in stopi v kontakt. Navedeno ne predstavlja popolnega seznama možnih dobaviteljev opreme in je osnovano le na dobaviteljih, ki so se odzvali svetovalcem do 19.10.2018. Gospodarski subjekti lahko prosto izbirajo katerega koli dobavitelja ali opremo po svoji izbiri.

Ko gospodarski subjekt od SPoC prejme nivo povračila za opremo, se lahko obrne na dobavitelja po svoji izbiri ter uredi detajle nakupa rešitve, ki jo potrebuje za svoje poslovanje, neposredno z izbranim dobaviteljem. Po predložitvi dokaza o nakupu, nalogu ali drugemu dokazu o namestitvi opreme TPD za branje in prenos posnetih podatkov tobačnih izdelkov za vaše poslovanje na SPoC, bo SPoC ocenil vašo vlogo in nadaljeval s postopkom povračila ustreznega zneska.

20.Kako lahko pridobim del povračila od proizvajalca, ki ne sodeluje?

Če proizvajalec ne sodeluje v modelu, se mora gospodarski subjekt obrniti neposredno nanj za pridobitev svojega prispevka k potrebnim stroškom opreme.

21.Kaj je SGS?

Industrija je izbrala neodvisno podjetje, SGS Société Générale de Surveillance SA (“SGS”), da deluje kot enotna kontaktna točka (SPoC) pri pomoči vsem gospodarskim subjektom (Gospodarski subjekti), da se na učinkovit način opremijo z vso potrebno opremo za branje in prenos posnetih podatkov v sistem repozitorijev. Z več kot 95.000 zaposlenimi je SGS vodilno podjetje za pregledovanje, verifikacijo, testiranje in certificiranje in je priznano kot vodilno globalno podjetje za kakovost in celovitost. SGS pozna temeljno pomembnost zaupnosti, varstva podatkov in varnosti ter je zavezan k varovanju zasebnosti vseh svojih strank in partnerjev pri vseh svojih poslovnih aktivnostih.

22.Kaj pomeni prvo maloprodajno mesto?

Vsi gospodarski subjekti, vključeni v trgovino s tobačnimi izdelki, od proizvajalca, do zadnjega gospodarskega subjekta pred prvim maloprodajnim mestom, morajo pridobiti potrebno opremo za zapis tobačnih izdelkov, ki jih kupijo, prodajo, skladiščijo, transportirajo, ali z njimi kako drugače rokujejo. “Prvo maloprodajno mesto” je definirano kot objekt, kjer so tobačni izdelki prvič postavljeni na tržišče (torej na voljo potrošnikom; na primer prodajna središča, bencinske črpalke, prodajalne tobaka, trafike itd). Track & Trace se zaključi z odhodnim skeniranjem k prvemu maloprodajnemu mestu.
Po IA je edina obveznost subjektov prvega maloprodajnega mesta pridobitev ID gospodarskega subjekta in ID objekta.

23.Kako so zahtevki obračunani? Katere predpostavke so uporabljene? Lahko dobimo natančen izraz za izračun povračila?

Za izračun povračila (zahtevka) SGS uporablja dejanske podatke gospodarskega subjekta in objektivne kriterije, preverjene s strani neodvisnega svetovalnega podjetja:

 • Vrsta poslovanja gospodarskega subjekta: C&C, skladišče ali drugo;
 • Potrebe po opremi za vse aktivnosti skeniranja, vključno z dohodnimi, odhodnimi, Pick & Pack, pretovarjanjem ter prodajo s kombiniranimi vozili;

Količina objekta, poslana v različnih zavojčkih, delovni čas objekta, število delovnih postaj (količina pomeni količino cigaret, RYO in MYO izdelkov, poslanih gospodarskemu subjektu v letu 2017)

24.Kaj pomeni vaša interpretacija programske opreme? Moram shranjevati, integrirati itd.

Ekvivalentna enota opreme je oprema, ocenjena kot potrebna za gospodarski subjekt, da lahko bere in prenaša posnete podatke tobačnih izdelkov v sistem repozitorijev, da izpolnjuje svoje obveznosti javljanja po TPD in izvedbenih aktih, ki jih je izdala Evropska komisija. Rešitev vključuje skenirno napravo in programsko opremo, ki je povezana v javni oblak, in ima naslednje zmožnosti:

 • Skenirne naprave: Branje različnih tipov posebnih kod z embalaže zavojčka in agregirane ravni; pošiljanje v oblak preko WIFI, GPRS;
 • Oblak: Zapis posebnih kod; oblikovanje zapisanih podatkov v sporočila, oblikovana po zakonskih zahtevah; pošiljanje sporočil usmerjevalniku, določenim s strani sekundarnega ponudnika repozitorija;

Pokriti so številni logistični operacijski postopki, skladno s Prilogo 2 Izvedbenih aktov.

 • Vstop v objekt;
 • Odprema (vključno z odpremo prodajnih vozil, odprema prodajnim avtomatom);
 • Vračila zaradi poškodb ali ponovne prodaje;
 • Uničenje;
 • Spremembe transportnih enot (Agregacija & Disagregacija);
 • Skeniranje izdelkov med transportom/tranzit za pretovor;
 • Računi, zapisi plačil;

Dodatno omogoča oblak številne administrativne naloge:

 • Prenos osnovnih podatkov;
 • Posodobitev programske različice;
 • Odpoklic sporočil z usmerjevalnika;
 • Uporabniška administracija;

25.Kako in kje lahko dobim tehnične zahteve za rešitev opreme T&T

Tehnične zahteve lahko najdete na platformi SGS OnTrack in na spletni strani EVROPSKE KOMISIJE z uporabo spodnje povezave Tehnične zahteve

26.Lahko prejmemo informacijo o podatkih, potrebnih za predložitev SPoC pred registracijo na platformi OnTrack?

Na registracijo se lahko pripravite z zbiranjem podatkov o svojem poslovanju; pomembno je še posebej:

 • Določitev trenutnega fizičnega postopka in identificiranje potreb po skeniranju dogodkov
  • Koliko delovnih postaj imate?
  • Imate področje Pick & Pack? Odhodno področje?
  • Imate pretovarjanje in prodajo z vozili?
  • Koliko ur dnevno, brez vštetih odmorov, boste opravljali skeniranje za aktivnosti Pick & Pack in TPD Track & Trace?
 • Imejte pripravljene naslove in količine po objektih
  • Kolikšna je količina na objekt za Tovarniške cigarete izdelovalca (FMC - Factory Manufactured Cigarettes) in fino rezan tobak (Roll Your Own / Make Your Own)
  • V katerih enotah prejemate tobačne izdelke in katere enote pošiljate naprej (na primer vstop v zabojih, izstop 80% v zunanji embalaži)

27.Kaj vključuje izraz “skenirna enota”?

Izraz “skenirna enota” vključuje opremo, sestavljeno iz strojne in programske opreme, ki je potrebna za evidentiranje nabavljenih, prodanih, skladiščenih, transportiranih ali drugače obravnavanih tobačnih izdelkov.

28.Kaj se zgodi, če gospodarski subjekt po izračunu zneska ugotovi, da je naredil napako?

Preden gospodarski subjekt nadaljuje s postopkom povračila zahtevka, se lahko obrne na kontakt SGS za pomoč preko dosegljivih možnosti na portalu OnTrack ter zaprosi SGS za spremembo ustreznih polj. Glede na zahtevan nivo sprememb, bo SGS morda moral revidirati in potrditi točnost vnosa.

29.Bo SPoC priskrbel smernice o načinu povezave rešitve T&T z mojimi lokalnimi sistemi?

SPoC ne podaja teh informacij. Vsako povezovanje z lokalnimi sistemi operaterja mora biti opravljeno s strani samega gospodarskega subjekta. To je izven obveznosti proizvajalca. Gospodarski subjekt lahko vključi sistemskega integratorja za razvoj rešitve, ki ustreza njegovim individualnim zahtevam, vendar je to njegov lastni strošek.

30.Gospodarski subjekt je morda investiral v TPD pred SPoC - kako je z nadomestilom?

Sodelujoči proizvajalci priznavajo dejstvo, da so nekateri gospodarski subjekti že predhodno poskrbeli za potrebne spremembe, ki izhajajo iz TPD 2019 in so morda že investirali v opremo, potrebno za branje in prenos posnetih podatkov v sistem repozitorijev, še preden je zaživel sistem SPoC. Tudi ti gospodarski subjekti bodo morali uporabiti SPoC za svoj vnos in obdelavo zahtevkov, tako kot vsak drug gospodarski subjekt.

Ko postopek doseže korak za zahtevek povračila, lahko gospodarski subjekt predloži dokaz o nakupu ali nabavi potrebne strojne in programske opreme, kar lahko vključuje tudi dokaz o opravljeni investiciji v preteklosti za namen skladnosti s TPD. SGS bo morda moral revidirati in potrditi točnost dokaza o investiranju in bo zatem povrnil gospodarskemu subjektu do maksimalno izračunanega zneska povračila.

31.Lahko ima gospodarski subjekt izjavo o varovanju zaupnosti s strani SPoC, da zagotovi varstvo podatkov ter zaupno upravljanje vseh podatkov gospodarskega subjekta s strani SGS, da prepreči dostop drugih do zaupnih informacij?

SGS obravnava zaupno vse informacije, ki jih dobi. SGS je opravil vse potrebne korake in varnostne ukrepe, skladno s svetovno priznanimi industrijskimi standardi ter skladno s členom 5/1 f ter členom 32 GDPR za minimiziranje tveganja izgube zaupnosti, celovitosti in dosegljivosti katerih koli podatkov gospodarski subjektov, obdelanih preko SPoC.

Podatki bodo gostovali in obdelani v Evropi. Glavni podatkovni center podjetja Microsoft je v Amsterdamu na Nizozemskem, DR (disaster recovery - vzpostavitev po kriznih dogodkih) v Dublinu na Irskem.

Prosimo, glejte klavzulo 1 (d) dela 1: Splošni pogoji storitev SGS v Pogoji storitev SGS OnTrack, na voljo na portalu.

32.Kateri podatki so v skupni rabi z SGS?

Vsi podatki so obravnavani zaupno in so obdelani le do stopnje, ki je potrebna za izvajanje funkcije Single Point of Contact za določitev opreme po členu 15 (7) TPD II. Konkurenčno občutljivi podatki proizvajalcev in gospodarskih subjektov ne bodo poslani sodelujočim proizvajalcem ali gospodarskim subjektom.

SGS bo varoval zaupnost vseh informacij, navodil in dokumentov, ki so predloženi s strani gospodarskih subjektov preko spletnega portala in SGS ne bo uporabljal, pooblastil ali dovolil uporabljati, kopirati ali razkrivati informacij, predloženih s strani gospodarskega subjekta v celoti ali delno, razen:

 • za namene določb storitev SGS gospodarskim subjektom; o razkritje sodelujočim proizvajalcem (kot je določeno v pogojih SGS On-Track za gospodarske subjekte), da jim omogoči validiranje zahtevkov in kot del upravljavskih informacij za namen spremljanja napredovanja zahtevkov; in
 • razkritje svojim strokovnim svetovalcem, agentom in predstavnikom za namen pridobivanja strokovnih nasvetov.

Zgoraj navedeno se ne nanaša na predložene informacije gospodarski subjektov, ki: o so že ali postajajo splošno znani (na način, ki ne predstavlja kršenja teh pogojev); o jih SGS dobi od neodvisne tretje strani, ki omenjene informacije upravičeno razkrije;

 • jih je SGS imel že pred datumom prejema od gospodarskih subjektov; ali
 • morajo biti razkriti po zahtevah zakona, zakonsko določenih ali regulativnih organov

33.Kako bodo zaščiteni osebni podatki?

Vsi podatki so obravnavani zaupno in so obdelani le do stopnje, ki je potrebna za izvajanje funkcije Single Point of Contact za določitev opreme po členu 15 (7) TPD II. SGS obdeluje podatke skladno s členom 5 (1) (f) in členom 32 GDPR. Zagotovitev storitev vsebuje vse potrebne korake in varnostne postopke, skladne s svetovno priznanimi industrijskimi standardi za minimiziranje tveganja kršitve zaupnosti, celovitosti in izgube dostopnosti osebnih podatkov sodelujočih proizvajalcev in gospodarskih subjektov v obdelavi. Podatki so shranjeni v EU z ločenim glavnim centrom za podatke ter objektom z varnostnimi kopijami za vzpostavitev po kriznih dogodkih.

O SGS

SGS je vodilno podjetje za pregledovanje, verifikacijo, testiranje in certificiranje. Poznajo nas kot vodilno globalno podjetje za kakovost in celovitost. Z več kot 95.000 zaposlenimi imamo omrežje z več kot 2.400 pisarnami in laboratoriji po vsem svetu.
 

Obiščite našo globalno spletno mesto na SGS.com
 

Kontakt

Želite vedeti več o Direktivi o tobačnih izdelkih? Kdo je upravičen do povračila? Kako registrirati zahtevek za povračilo? Obrnite se na našo ekipo za podporo.
 

 • Naš kontakt je dostopen:
  • Z e-pošto tako, da kliknete tipko “Pošljite nam e-pošto” spodaj
  • S pogovorom v živo ob uporabi povezave, navedene na desnem stranskem polju
  • S telefonom preko spodnje telefonske številke