1. Miksi EU on säätänyt jäljitettävyysasetuksen?

Tupakkatuotedirektiivin alaisen jäljitettävyysjärjestelmän tarkoitus on torjua laitonta kauppaa Euroopan unionissa. Laiton kauppa tuo kuluttajien saataville halvempia tupakkatuotteita, mikä lisää negatiivisia vaikutuksia. Laittomat tupakkatuotteet eivät todennäköisesti noudata EU:n sääntöjä, esimerkiksi velvoitetta varoittaa tupakkatuotteiden terveysvaikutuksista. Täytäntöönpanosäädöksissä on selvennetty, että jäljitettävyysjärjestelmän avulla noudatetaan myös Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitettyä, tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan 8 artiklaa. Euroopan unioni on ratifioinut kyseisen pöytäkirjan. Laittoman kaupan torjuntaa varten direktiivin nojalla perustetaan Euroopan Unionin laajuinen tupakkatuotteiden laillisen toimitusketjun seuranta- ja jäljitysjärjestelmä 15 artiklan mukaisesti. Jäljitettävyysjärjestelmää täydentää turvaominaisuuksien järjestelmä (16 artiklan mukaisesti), jonka avulla voidaan paljastaa väärennetyt tuotteet. Kun tupakkaa voidaan seurata ja jäljittää pakkaustasolla valmistajasta lähtien viimeiseen talouden toimijaan ennen ensimmäistä vähittäismyyntipaikkaa, viranomaiset voivat seurata aidon tuotteen reittiä ja lähdettä.

2. Kenen katsotaan olevan talouden toimija ”ennen ensimmäistä vähimmäismyyntipaikkaa”?

Ensimmäisellä vähittäismyyntipaikalla tarkoitetaan täytäntöönpanosäädöksissä toimintayksikköä, jossa tupakkatuote saatetaan markkinoille (eli tuodaan kuluttajien saataville EU:n alueella) ensimmäistä kertaa, mukaan lukien myyntiautomaatit. Talouden toimijat ennen ensimmäistä vähittäismyyntipaikkaa sisältää kaikki tupakkatuotteiden toimitusketjun suorat ja epäsuorat asiakkaat mukaan lukien tupakkatuotteiden kauppaan osallistuvat jakelijat, tukkukauppiaat, laatikkomyymälät, asiakkaat, joilla on keskusvarastoja, myyntivaunut, varastot, kuljetusyhtiöt ja maahantuojat.

3. Jäljitettävyysjärjestelmän järjestämisen keskeiset vaiheet?

Keskeisiä vaiheita on kaksi:

(1) Tunnisteiden antajan nimeäminen

Jokainen jäsenvaltio nimeää riippumattoman tunnisteiden antajan, joka on vastuussa kahdesta olennaisesta tehtävästä.

Nimetty tunnisteiden antaja tuottaa vähittäismyyntipakkauksille yksilölliset tunnisteet, jotka koostuvat numeroista ja/tai kirjaimista. Talouden toimijoiden pyynnöstä tunnisteiden antaja tuottaa tunnisteet myös tukkupakkauksille. Yksilölliset tunnisteet on lisättävä tuotteeseen kuuden kuukauden kuluessa.

Tunnisteiden antajien vastuulla on myös tuottaa tunnistekoodit kaikille asianomaisille talouden toimijoille, toimintayksiköille ja koneille, jotta ne voidaan tunnistaa järjestelmässä helposti. Tunnistekoodit ovat pakollisia yksilöllisen tunnisteen pyytämistä varten. Tunnistekoodeja tarvitaan myös silloin, kun tietovarastojärjestelmään lähetetään kuljetuksia ja transaktioita koskevia tietoja.

(2) Tietovarastojärjestelmän järjestäminen

Jokaisen tupakkatuotteiden valmistajan ja maahantuojan edellytetään valitsevan tiedontallennuspalvelun tarjoaja, jonka kanssa ne tekevät yksinomaan omia tupakkatuotteitaan koskevan jäljitettävyystietojen tallennussopimuksen (”ensisijainen tietovarasto”). Komissio käy läpi jokaisen sopimusluonnoksen ja jokaisen ehdotetun tarjoajan soveltuvuuden – erityisesti riippumattomuuden ja teknisen valmiuden ehtojen perusteella – ja hyväksyy tai hylkää ehdotetun tarjoajan. Jos komissio ei tee päätöstä kolmen kuukauden sisällä, sopimus ja tarjoaja katsotaan hyväksytyiksi.

Kun ensisijaiset tietovarastojen tarjoajat on valittu ja hyväksytty, komission vastuulla on valita toissijaisen tietovaraston tarjoaja. Toissijaiseen tietovarastoon tallennetaan kaikki jäljitettävyysjärjestelmän tiedot (mukaan lukien ensisijaisiin tietovarastoihin tallennetut tiedot). Toissijaisen tietovaraston tarjoajan vastuulla on varmistaa, että jäsenvaltion viranomaisten saatavilla on yksittäinen tietojoukko. Tietovarastojärjestelmän avulla viranomaiset saavat yleiskuvan kaikista tuotteen liikkeitä koskevista tiedoista.

Kun nämä keskeiset vaiheet ovat valmiita, jäljitettävyysjärjestelmän rakenne alkaa hahmottua. Asianomaiset tupakkatuotteet aletaan merkitä yksilöllisillä tunnisteilla, ja niiden liikkeitä koskevia tietoja aletaan skannata ja kirjata koko toimitusketjussa 20. toukokuuta 2019 lähtien.

4. Muutokset pakkauksissa ?

Kaikilla pakkauksilla on yksilöllinen tunniste (seuranta- ja jäljitystunniste). Valmistajasta riippuen yksilöllinen tunniste sijaitsee todennäköisesti mustassa laatikossa pakkauksen pohjassa. Pakkauksen muihin ominaisuuksiin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia, jotta kyseinen musta laatikko saadaan lisättyä pakkaukseen.

5. Yksilöllisen tunnisteen käyttötarkoitus?

Yksilöllinen tunniste lisätään pakkaukseen tuotantovaiheessa, ja se sisältää esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • valmistuspäivä ja -paikka
 • valmistustiedot (käytetty laitteisto, valmistusvuoro tai -aika)
 • tuotteen kuvaus
 • maa, jossa vähittäismyynnin on tarkoitus tapahtua
 • tarkoitettu kuljetusreitti.

Yksilöllisen tunnisteen avulla viranomaiset voivat seurata jokaista vaihetta toimitusketjussa tuotantolaitoksesta ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan saakka.

6. Tuotteiden seurannan integrointi työympäristöön

Jokaisen tupakkatuotteiden toimitusketjuun osallistuvan toimijan on valmistauduttava ja tehtävä arvio siitä, miten direktiivi ja täytäntöönpanosäädökset vaikuttavat toimijan liiketoimintaprosesseihin. Alla olevat kysymykset kannattaa ottaa huomioon:

 1. Kaikkien tupakkatuotteiden liikkeiden kirjausprosessi (esimerkiksi tuotteiden vastaanotto, uusien lähetyshierarkioiden luonti, tuotteiden lähettäminen seuraavalle talouden toimijalle) on arvioitava ja valmisteltava direktiivin mukaiseksi.
 2. Yksilöllistä tunnistekoodia sovelletaan kaikkiin tupakkatuotteita koskeviin tukkupakkauksiin ja liikkeisiin. Tukkupakkaustason yksilöllinen tunnistekoodi voidaan pyytää toimivaltaiselta tunnisteiden antajalta tai talouden toimija voi tuottaa koodin itse.
 3. Tukkupakkausta ja liikkeitä koskevat asianmukaiset tiedot toimitetaan tietovarastojärjestelmään reitittimen kautta.
 4. Jokaiselle toimintayksikölle (varaston sijaintipaikka), mukaan lukien vähittäismyyntipaikoille, on hankittava tunnistekoodi (toimintayksikön tunniste). Tunnistekoodia käytetään, kun tuotetaan tukkukoodeja tai lähetetään/vastaanotetaan tupakkatuotteita skannauksen aikana.
 5. Kaikkien talouden toimijoiden ennen ensimmäistä vähittäismyyntipaikkaa on oltava valmiina ja varustettu laitteilla, joilla tupakkatuotteet (savukkeet ja kääretupakat) voidaan skannata ja joilla niiden tiedot voidaan toimittaa tietovarastojärjestelmään direktiivin periaatteiden mukaisesti.

7. Miten talouden toimijat käsittelevät tuotteita, jotka eivät täytä direktiivin vaatimuksia (ei yksilöllisiä tunnisteita) 20. toukokuuta 2019 lähtien?

Täytäntöönpanosäädösten mukaan ennen 20. toukokuuta 2019 valmistettuja savuke- ja kääretupakkatuotteita voidaan edelleen jaella toimitusketjussa (tuotantolaitoksesta vähittäismyyntiliikkeeseen) 20. toukokuuta 2020 asti ilman pakollista skannausta.

20. toukokuuta 2019 lähtien talouden toimijoiden edellytetään skannaavan ja raportoivan kaikkien toimijoiden omissa varastoissa olevien uusien direktiivin mukaisten tupakkayksiköiden (eli pakkaukset, joilla on yksilölliset tunnisteet) liikkeistä ja transaktioista.

8. Mitä ohjelmistoja ja laitteistoja edellytetään, jotta vaatimukset täyttyvät?

Talouden toimijat voivat hankkia valmisratkaisuja, joihin sisältyy vaadittu laitteisto ja ohjelmisto, joilla direktiiviin liittyvät tiedot voidaan skannata ja toimittaa.

Talouden toimijat voivat vaihtoehtoisesti tuottaa omat ratkaisunsa tai päivittää olemassa olevat järjestelmänsä, jotta ne täyttäisivät direktiivin vaatimukset.

Jos talouden toimijoilla on jo laitteisto, niiden voi olla mahdollista käyttää direktiivin mukaista ohjelmistoa, joka on saatavilla keskitetyn yhteyspisteen listaamilta toimittajilta. Direktiivin teknisistä vaatimuksista johtuen vain rajattu määrä laitteistoja on yhteensopiva ohjelmiston kanssa.

Jos laitteistoa ei ole asennettu, skannaustoimintoja varten voidaan tarvita peruslaitteita, esimerkiksi älypuhelinta ja/tai suurien määrien skanneria, mutta tämä määräytyy jokaisen talouden toimijan liiketoiminnan tarpeiden ja ohjelmistovalinnan mukaan.

Jokaisella talouden toimijalla on lopullinen vastuu mukauttaa oma toiminnallinen ja logistinen järjestelmänsä vastaamaan direktiivin ja täytäntöönpanosäädösten seuranta- ja jäljitysvaatimuksia.

9. Laitteiston toimittaja?

Talouden toimijat hankkivat laitteiston valitsemaltaan toimittajalta ja ottavat huomioon summan, johon sovelletaan korvausmallia keskitetyn yhteyspisteen ilmoittamalla tavalla. Direktiivin vaatimusten mukainen pakollinen laitteisto (skanneri) on jo saatavilla markkinoilla.

10. Ohjelmiston toimittaja?

Talouden toimijoilla on erilaisia vaihtoehtoja, kun ne arvioivat direktiivin täyttäviä ohjelmistotarpeitaan. Talouden toimija voi hankkia valmisratkaisun keskitetyn yhteyspisteen tarjoamasta toimittajien luettelosta, kehittää/parantaa omaa olemassa olevaa sisäistä järjestelmäänsä tai olla suoraan yhteydessä toiseen kehityskumppaniin, joka voi toimittaa direktiiviä noudattavan ratkaisun.

11. Jos talouden toimijalla on jo liiketoiminnassaan tarvittavat skannerit ja ohjelmisto, voiko hän jatkaa niiden käyttöä?

Talouden toimijoilla voi olla mahdollisuus kehittää omia olemassa olevia ratkaisuja tukemaan direktiiviä riippuen liiketoiminnan tarpeista ja kyseisten ratkaisujen sopivuudesta. Järjestelmän parantamista varten talouden toimija käyttää omia sisäisiä resurssejaan tai on suoraan yhteydessä kehityskumppaniinsa.

12. Tarvitsevatko talouden toimijat erilaisen ratkaisun valmistajasta riippuen?

Täytäntöönpanoasetus määrittää neljä tallennusvälineiden tyyppiä, joiden avulla direktiivin tiedot koodataan. Tallennusvälineiden tietojen tulkinta määräytyy valmistajien tiedonpakkausmenetelmien mukaan. Talouden toimijan kannattaa arvioida jokaisen toimittavan valmistajan koodaukseen liittyvät eritelmät ja varmistaa, että toimijan valitsemalla ratkaisulla on mahdollista tulkita oikeat tiedot.

Liitetyt koodausmääritelmät ovat valmistelleet BAT, JTI, ITG ja PMI, joka on avoin ja vapaasti käytettävä standardi. Valmistajien välinen koodauksen standardointi yksinkertaistaa tietojen purkamista ja parantaa mahdollisuutta hyödyntää yhtä ratkaisua tupakkatuotteiden skannaamisessa.

Tietoja DCTA EU-TPD-koodauksesta

13. Miten muutos vaikuttaa talouden toimijan nykyiseen markkinareittiin?

Kaikkien talouden toimijoiden on mukautettava prosessinsa, jotta skannaaminen ja tietojen toimittaminen vastaavat direktiivin periaatteita. Toimijan olemassa olevan automaation taso ja toimintojen valmistelu vaikuttavat markkinareittiin tehtäviin muutoksiin. Esimerkiksi erittäin automatisoidun talouden toimijan on otettava huomioon erilaisia kysymyksiä kuin toimijan, jolla on käytössään vähän automaatiota. On tärkeää, että talouden toimija arvioi ja käy läpi prosessinsa ja ymmärtää, milloin skannaus ja tietojen toimittaminen suoritetaan (joko ennen tapahtumaa tai sen jälkeen). Nämä tehtävät vaikuttavat kaikkiin talouden toimijoihin.

14. Mitkä ovat seuraamukset ja vaikutukset, jos talouden toimija ei tee skannausta?

Vaatimusten noudattamatta jättäminen aiheuttaa seuraamuksia, jotka vaihtelevat jäsenvaltion mukaan. Jäsenvaltio voi myös täytäntöönpanosäädösten nojalla poistaa talouden toimijan tunnisteen aktivoinnin järjestelmässä sellaiselta toimijalta, joka ei täytä vaatimuksia.

15. Lisätietoja tupakkatuotedirektiivistä talouden toimijoille

Tästä linkistä löydät kaikki tupakkadirektiivin 15 artiklaan liittyvät asiakirjat, jotka Euroopan komissio on antanut julkisesti saataville.

16. Miten talouden toimija voi pyytää talouden toimijan tunnistekoodin ja toimintayksikön tunnistekoodin?

Varsinaisen menettelytavan määrittää jokaisessa jäsenvaltiossa nimetty tunnisteiden antaja. Täytäntöönpanosäädöksissä kuvatan seuraavat kohdat:

 • 14 artiklassa kuvataan talouden toimijan tunnistekoodin pyynnön käsittely
 • 15 artiklassa kuvataan talouden toimijan tunnistekoodin antaminen ja rekisteröinti
 • 16 artiklassa kuvataan toimintayksikön tunnistekoodin pyynnön käsittely
 • 17 artiklassa kuvataan toimintayksikön tunnistekoodin antaminen ja rekisteröinti.

Lisätietoja on määritetyissä artikloissa. Valitse tämä linkki ja valitse Euroopan unionin virallinen lehti haluamallasi kielellä.

17. Kuka tarjoaa tietoa/opastusta skannereiden ja ohjelmiston käyttöön sekä henkilökunnan koulutukseen?

Kun talouden toimija on valinnut toimittajan, jolta hankkii laitteiston, toimija voi sopia asentamista ja koulutusta koskevista yksityiskohdista suoraan toimittajan kanssa.

18.Voiko talouden toimija valita itse ratkaisun, johon käyttää korvaussumman?

Osallistuvat valmistajat antoivat yksityiselle asiantuntijayritykselle (konsultti) toimeksiannon tehdä markkinatutkimus, jonka avulla määritettiin, mitkä yritykset voisivat olla sopivia tarjoamaan laite- ja ohjelmistoratkaisuja talouden toimijoille. Konsultti oli yhteydessä useaan yritykseen, ja tutkimukseen saatiin lukuisia vastauksia. Vain kaksi yritystä (Honeywell ja Inexto) antoivat tiedot omista tarjonnoistaan, jotka täyttävät tupakkatuotedirektiivin ja Euroopan komission antamien täytäntöönpanosäädösten vaatimukset. Yllä mainittu ei ole kattava luetteloa saatavilla olevista toimittajista tai laitteista, ja se perustuu vain niiden toimittajien tarjontaan, jotka vastasivat kyselyyn 19.10.2018 mennessä.

Talouden toimijat voivat valita haluamansa toimittajan tai laitteet. Valitun ratkaisun on oltava sellainen, että talouden toimija voi lukea sen avulla tupakkatuotteiden tiedot ja lähettää tiedot osoitettuun tietovarastojärjestelmään.

19.Millainen laitteiden hankintaprosessi on? Onko talouden toimijan otettava yhteyttä paikallisen laitetoimittajan edustajaan tai toimittajan pääkonttoriin vai tilataanko laitteet sähköisesti?

Asiantuntijayrityksen määrittämien kahden toimittajan yhteystiedot ovat nähtävissä verkkoportaalissa koko hankintaprosessin ajan. Yllä mainittu ei ole kattava luetteloa saatavilla olevista toimittajista tai laitteista, ja se perustuu vain niiden toimittajien tarjontaan, jotka vastasivat kyselyyn 19.10.2018 mennessä. Talouden toimijat voivat valita haluamansa toimittajan tai laitteet.

Kun keskitetty asiointipiste (SPoC) on toimittanut talouden toimijalle tiedot korvattavasta summasta, talouden toimija voi ottaa suoraan yhteyttä valitsemaansa toimittajaan ja sopia laiteratkaisun toimitusjärjestelyistä tämän kanssa. Tämän jälkeen talouden toimija toimittaa SpoC:lle todistuksen sen laitteen hankinnasta tai asennuksesta, jota käytetään tupakkatuotedirektiivin mukaiseen tupakkatuotteiden tietojen lukemiseen ja tietojen lähettämiseen. SPoC tekee arvion laitehankinnasta ja maksaa talouden toimijalle korvauksen.

20.Miten voin saada osan korvauksesta ei-osallistuvalta (ulkopuoliselta) valmistajalta?

Jos valmistaja ei osallistu SPoC-malliin, talouden toimijan on otettava suoraan yhteyttä valmistajaan ja neuvoteltava laitteen hankintakulujen korvaamisesta.

21.Mikä on SGS? Mitä SGS tekee?

Toimialan yritykset ovat valinneet kolmannen osapuolen yrityksen, SGS Société Générale de Surveillance SAn, toimimaan keskitettynä asiointipisteenä (SPoC), joka auttaa talouden toimijoita hankkimaan tehokkaasti laitteet, joita tarvitaan tupakkatuotteiden tietojen lukemisessa ja niiden lähettämisessä tietovarastojärjestelmään. SGS on maailman johtava tarkastus-, verifiointi-, testaus- ja sertifiointiyritys, jolla on yli 95 000 työntekijää ja joka tunnetaan kaikkialla maailmassa laadusta ja luotettavuudesta. SGS ymmärtää luottamuksellisuuden tärkeyden, suhtautuu vakavasti tietosuojaan sekä tietoturvaan ja on sitoutunut suojelemaan asiakkaidensa ja kumppaneidensa yksityisyyttä kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla.

22.Mitä tarkoittaa ”ensimmäinen vähittäismyyntipaikka”?

Kaikkien tupakkatuotteiden kauppaan osallistuvien talouden toimijoiden – valmistajasta viimeiseen talouden toimijaan ennen ensimmäistä vähittäismyyntipaikkaa – on hankittava laitteet, joita tupakkatuotteiden oston, myynnin, varastoinnin, kuljetuksen tai muun käsittelyn kirjaaminen edellyttää. ”Ensimmäinen vähittäismyyntipaikka” on toimintayksikkö, jossa tupakkatuotteet saatetaan markkinoille (eli tuodaan kuluttajien saataville) ensimmäisen kerran (esim. elintarvikemyymälät, huoltoasemat, tupakkakaupat, kioskit). Seuranta ja jäljitys päättyy, kun tuote kirjataan ulos (myydään) ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan. Täytäntöönpanosäädösten mukaan ensimmäisen vähittäismyyntipaikan toimijan ainoa velvollisuus on hankkia talouden toimijan tunnus ja toimintayksikön tunnus.

23.Miten korvaukset lasketaan? Mitä olettamuksia laskennassa käytetään? Onko korvausten laskennassa käytettävä kaava saatavilla tai katseltavissa?

SGS käyttää korvausten laskennassa tosiasiallisia talouden toimijan tietoja sekä objektiivisia perusteita, jotka yksityinen asiantuntijayritys on tarkistanut. Laskennassa käytetään esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • talouden toimijan yrityksen tyyppi: tukkulmyymälä, varasto tai muu;
 • kaikki luku- ja skannaustoimintojen edellyttämät laitetarpeet (mukaan lukien saapuvat ja lähtevät toiminnot, keräily- ja lähetystoiminnot, siirtotoiminnot ja jakeluajoneuvojen myyntitoiminnot)
 • Toimintayksiköstä lähetetty volyymi eri pakkausmuodoissa (volyymilla viitataan savukkeiden ja kääretupakan kokonaisvolyymiin, joka on toimitettu talouden toimijoille vuoden 2017 aikana), toimintayksiköiden työajat ja työasemien määrät

24.Mitä tulkintanne lukulaiteyksikön ohjelmistosta tarkoittaa? Mitä ohjelmistolla tehdään?

Euroopan komission täytäntöönpanosäädösten ja tupakkatuotedirektiivin noudattaminen edellyttää tupakkatuotteiden tietojen toimittamista tietovarastojärjestelmään. Laiteyksikkö tarkoittaa arvioitua laiteratkaisua, jonka avulla talouden toimijat voivat lukea tupakkatuotteiden tiedot ja lähettää ne tietovarastojärjestelmään.

Laiteratkaisu koostuu lukulaitteista ja ohjelmistosta, jotka on yhdistetty julkiseen pilvijärjestelmään. Lukulaitteella ja ohjelmistolla on seuraavat ominaisuudet:

 • Lukulaitteet: Lukulaite voi lukea erilaisia yksilöllisiä pakkaus- ja tukkupakkaustason koodeja. Luetut tiedot lähetetään pilvijärjestelmään WiFi- tai GPRS-yhteyden välityksellä.
 • Pilvijärjestelmä: Pilvijärjestelmään tallennetaan yksilölliset koodit. Tallennetut tiedot muunnetaan viesteiksi lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Viestit toimitetaan toissijaisen tietovaraston tarjoajan määrittämään reitittimeen.

Täytäntöönpanosäädöksen liitteessä 2 on kuvattu tietyt logistiset prosessit

 • Saapuminen;
 • Lähettäminen(mukaan lukien jakeluajoneuvojenlähteminen);
 • Vaurioista johtuvat palautukset tai palautuneet tuotteet, jotka menevät uudelleen myyntiin
 • Hävittäminen
 • Toimitusyksikköjen muutokset (tukkupakkaaminen ja tukkupakkauksen purkaminen);
 • Tuotteiden skannaaminen kuljetuksen aikana / siirtolastauksen
 • Laskut, maksukirjaukset;

Lisäksi pilvijärjestelmässä voidaan suorittaa seuraavia hallinnollisia tehtäviä:

 • Perustietojen lataaminen
 • Ohjelmistoversion päivittäminen;
 • Viestien takaisinkutsu reitittimestä;
 • Käyttäjähallinta;

25.Ovatko Seuranta- ja jäljityslaiteratkaisun tekniset tiedot julkisesti saatavilla ja katseltavissa?

Tekniset tiedot ovat saatavilla SGS OnTrack -alustalla tai Euroopan komission verkkosivulla alla olevassa osoitteessa. Tekniset tiedot

26.Ovatko keskitetylle yhteyspisteelle lähetettävät tiedot katseltavissa tai tarkasteltavissa ennen OnTrack-alustalle rekisteröitymistä?

Talouden toimija voi valmistautua rekisteröitymisprosessiin keräämällä valmiiksi yrityksen tiedot. Erityisesti seuraavat kohdat kannattaa selvittää:

 • Arvioi nykyiset tuotteiden käsittelyprosessit ja määritä tarvittavat skannaustapahtumat
  • Montako työasemaa yrityksellä on?
  • Onko varastokeräily- ja lähettämötoiminnoille oma alue? Onko lähteville toimituksille oma alue?
  • Onko yrityksellä siirtolastaustoimintoja ja jakeluajoneuvoja?
  • Montako tuntia päivässä (pois lukien tauot) käytetään tupakkatuotedirektiivin seurannan ja jäljityksen mukaisiin keräily- ja lähetysskannauksiin?
 • Valmistele toimintayksiköiden osoitteet ja toimintayksikkökohtaiset tuotevolyymit
  • Mitkä ovat toimintayksikkökohtaiset savukkeiden ja kääretupakan volyymit?
  • Millaisina yksiköinä yritys vastaanottaa tupakkatuotteita? Millaisina yksiköinä yritys lähettää tupakkatuotteita eteenpäin? (esim. saapuvat tuotteet vastaanotetaan kuljetuslaatikoissa, lähtevät tuotteet lähetetään 80-prosenttisesti myyntipakkauksissa)

27.Mikä on ”lukulaiteyksikkö”, ja mitä se kattaa?

Lukulaiteyksikkö sisältää laitteen, joka koostuu laitteistosta ja ohjelmistosta. Laitteistoa ja ohjelmistoa käytetään tuotetapahtumien skannauksessa, kun tupakkatuotteita ostetaan, myydään, varastoidaan, kuljetetaan tai käsitellään muulla tavalla.

28.Mitä tapahtuu, jos korvaussumma on laskettu ja talouden toimija huomaa tehneensä virheen?

Ennen korvausvaatimuksen eteenpäin viemistä, talouden toimija voi ottaa yhteyttä SGS:n asiakaspalveluun OnTrack-portaalissa olevien vaihtoehtojen kautta ja pyytää oikaisua haluttuihin kenttiin. Riippuen tehtävien muutosten määrästä ja sisällöstä, SGS voi tehdä tarkistuksia, joita tietojen vahvistaminen voi edellyttää.

29.Tarjoaako SPoCohjeita miten seuranta- ja jäljitysratkaisu integroidaan talouden toimijan omienomienpaikallisissa järjestelmien kanssa

SPoC ei tarjoa tällaisia ohjeita ja tietoja. Talouden toimijan on järjestettävä laiteratkaisun käyttöönotto ja integrointi itse. Ratkaisun integrointi talouden toimijan järjestelmän kanssa ei ole valmistajan velvollisuus. Talouden toimija voi sopia hankkimansa integraatioratkaisun kehittämisestä ja käyttöönotosta haluamansa osapuolen kanssa, mutta vastaa näistä kuluista itse.

30.Jos talouden toimija on jo valmistautunut tupakkatuotedirektiivin tuloon investoinneilla ennen SPoC-mallin käyttöönottoa, miten toimija voi saada korvauksen?

SPoC-malliin osallistuvat valmistajat ymmärtävät, että osa talouden toimijoista on valmistautunut ennakkoon 2019 tupakkatuotedirektiivin tuomiin muutoksiin. Talouden toimijat ovat ehkä jo investoineet laitehankintoihin, ennen SPoC-mallin käyttöönottoao. Myös tällaisten talouden toimijoiden täytyy hakea toimintayksikköjen korvausvaatimustak samalla tavalla SPoC:n kautta kuin muidenkin talouden toimijoiden.

Kun laitehankintaprosessissa edetään korvausvaatimukseen, talouden toimija voi toimittaa SPoC:lle tositteen tupakkatuotedirektiivin mukaisen laitteen ja ohjelmiston ostosta tai hankinnasta. Tosite voi olla todistus aiemmin tehdystä hankinnasta, joka tehtiin tupakkatuotedirektiiviin valmistautumista varten. SGS: voi joutua tarkistamaana ja vahvistamaana investointitositteiden todenmukaisuudens, minkä jälkeen SGS korvaatalouden toimijalle enintään lasketun korvaussumman.

31.Voiko keskitetty asiointipiste antaa talouden toimijoille ilmoituksen, jonka avulla varmistetaan tietosuoja ja joka vahvistaa, että SGS käsittelee kaikkia talouden toimijoiden tietoja erittäin luottamuksellisesti siten, etteivät arkaluonteiset tiedot ole muiden osapuolten saatavilla?

SGS käsittelee kaikkia saamiaan tietoja luottamuksellisestil. SGS on ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin ja varotoimiin maailmalla tunnustettujen toimialan standardien mukaisesti sekä tietosuoja-asetuksen 5/1 artiklan ja 32 artiklan mukaisesti. Toimenpiteillä ja varotoimilla varmistetaan talouden toimijoiden antamien tietojen eheys ja suojellaan niitä luottamusrikkeiltä tietojen käsittelyn yhteydessä.

Tietoja säilytetään ja käsitellään Euroopassa. Microsoftin päätietokeskus sijaitsee Amsterdamissa, Alankomaissa. Palautustoimintayksikkö (disaster recovery) sijaitsee Dublinissa, Irlannissa.

SGS:n yleisten palveluehtojen osa 1 lauseke 1 (d). Yleiset palveluehdot ovat luettavissa SGS OnTrack -verkkoportaalin käyttöehdoissa, jotka löytyvät verkkoportaalista.

32.Mitä tietoja SGS jakaa?

Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain siinä määrin kuin tupakkatuotedirektiivin 15 artiklan 7 kohdan mukaisen keskitetyn asiointipisteen laitteiden tarjontaan liittyvissä toiminnoissa on tarpeen.

Talouden toimijoiden kilpailullisesti arkaluonteisia tietoja ei jaeta osallistuville valmistajille tai muille talouden toimijoille.

SGS säilyttää luottamuksellisina kaikki tiedot, ohjeet ja asiakirjat, jotka talouden toimijat toimittavat verkkoportaalin kautta. SGS ei käytä, kopioi tai julkaise eikä anna lupaa käyttää, kopioida tai julkaista talouden toimijoiden lähettämiä tietoja muissa kuin seuraavissa tilanteissa:

 • SGS voi käyttää tietoja voidakseen tarjota talouden toimijoille tarvittavat palvelut;
 • SGS voi jakaa tietoja osallistuville valmistajille (kuten on määritetty SGS:n On-Track -verkkoportaalin talouden toimijoiden ehdoissa), jotta ne voivat tarkistaa korvausvaatimukset ja seurata korvausvaatimusten etenemistä;
 • SGS voi jakaa tietoja asiantuntijoille, asiamiehille tai edustajille tarvitessaan asiantuntija-apua

Huomaa, että yllä mainitut kohdat eivät koske talouden toimijoiden lähettämiä tietoja, jotka:

 • ovat julkisesti saatavilla tai tulevat julkisesti saataville (muutoin kuin näiden ehtojen vastaisesti);
 • SGS on saanut haltuunsa kolmannelta osapuolelta, jolla on oikeus ilmoittaa näitä tietoja;
 • olivat SGS:n hallussa jo ennen niiden vastaanottamista;
 • on ilmoitettava lain tai lakisääteisen viranomaisen tai sääntelyviranomaisen vaatimuksesta

33.Miten henkilötietoja suojellaan?

Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain siinä määrin kuin tupakkatuotedirektiivin 15 artiklan 7 kohdan mukaisen keskitetyn asiointipisteen laitteiden tarjontaan liittyvissä toiminnoissa on tarpeen. SGS käsittelee kaikkia tietoja yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan f alakohdan sekä 32 artiklan mukaisesti. SGS on ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin ja varotoimiin maailmalla tunnustettujen toimialan standardien mukaisesti ehkäistäkseen mahdolliset luottamukselliset rikkomukset sekä varmistaakseen osallistuvien valmistajien ja talouden toimijoiden henkilötietojen eheyden tietojen käsittelyn ja palveluiden tarjonnan yhteydessä Tietoja säilytetään Euroopan unionin alueella päätietovarastossa sekä varmuuskopioina erillisessä palautustoimintayksikössä.

Tietoja SGS:stä

SGS on maailman johtava tarkastus-, testaus-, verifiointi- ja sertifiointiyritys. Meidät tunnetaan kaikkialla maailmassa laadusta ja luotettavuudesta. Meillä on yli 95 000 työntekijää, ja maailmanlaajuinen verkostomme kattaa yli 2 400 toimipaikkaa ja laboratoriota.
 

Käy sivuillamme osoitteessa SGS.com
 

Ota yhteyttä

Mitä tupakkatuotedirektiivistä täytyy tietää? Kuka voi hakea korvausta? Miten korvausvaatimus rekisteröidään? Ota rohkeasti yhteyttä tukitiimiimme.
 

 • Ota yhteyttä jollakin seuraavista tavoista:
  • Lähetä sähköpostia valitsemalla alla oleva Ota yhteyttä -painike.
  • Lähetä viesti live-keskusteluun valitsemalla linkki oikealla olevasta palkista.
  • Soita alla olevaan puhelinnumeroon.