1. Proč EU vytvořila tuto směrnici týkající se systému sledovatelnosti?

Účelem systému sledovatelnosti dle Směrnice EU o tabákových výrobcích je boj proti nezákonnému obchodu v rámci Evropské unie. Nezákonný obchod zesiluje škodlivé účinky tím, že nákup tabákových výrobků zlevňuje. Nezákonné tabákové výrobky jen stěží splňují pravidla EU, jako např. povinnost být opatřeny kombinovanými zdravotními varováními. Jak je uvedeno v prováděcích nařízeních, systém sledovatelnosti také slouží k plnění Článku 8 Protokolu o potírání nezákonného obchodu s tabákovými výrobky v Rámcové úmluvě o kontrole tabáku Světové zdravotnické organizace, kterou ratifikovala Evropská unie. Za účelem boje proti nezákonnému obchodu zavádí Směrnice EU o tabákových výrobcích dle Článku 15 celounijní systém sledovatelnosti určený pro zákonný dodavatelský řetězec tabákových výrobků. Systém sledovatelnosti doplňuje dle Článku 16 systém bezpečnostních funkcí, které pomáhají identifikovat padělané výrobky. Sledovatelnost tabáku na úrovni krabiček od výrobce až po poslední hospodářský subjekt, jenž bezprostředně předchází prvnímu maloobchodnímu prodejci, umožní úřadům vysledovat trasu a zdroj pravého výrobku.

2. Kdo je považován za hospodářský subjekt předcházející „prvního maloobchodního prodejce“?

„Prvním maloobchodním prodejcem“ se dle prováděcích nařízení rozumí zařízení, kde se tabákové výrobky poprvé uvádějí na trh (jsou k dispozici spotřebitelům v EU), včetně prodejních automatů. Tudíž hospodářské subjekty předcházející prvního maloobchodního prodejce zahrnují všechny přímé i nepřímé zákazníky v celém dodavatelském řetězci tabákových výrobků jako distributory, velkoobchody, obchody typu Cash & Carry, klíčové zákazníky s centrálními sklady, provozovatele prodejních automatů, sklady, prodejní vozy, přepravní společnosti a dovozce podílející se na obchodu s tabákovými výrobky.

3. Jaké jsou hlavní fáze zřízení systému sledovatelnosti?

Proces má dvě hlavní fáze:

(1) Jmenování vydavatele identifikátorů

Každý členský stát musí jmenovat nezávislého vydavatele identifikátorů, kterému jsou uloženy dva kriticky důležité úkoly.

Zaprvé musí jmenovaný vydavatel identifikátorů generovat jedinečné identifikátory, které se skládají z číslic a/nebo písmen, pro jednotková balení v podobě krabičky, a v případech, kdy to hospodářské subjekty vyžadují, také pro skupinová balení. Těmito jedinečnými identifikátory musí být opatřen výrobek do šesti měsíců.

Zadruhé, vydavatelé identifikátorů jsou také zodpovědní za vydávání „identifikačních kódů“ pro všechny příslušné hospodářské subjekty, zařízení a stroje, aby je bylo možné v rámci systému snadno identifikovat. Tyto identifikační kódy jsou nutné, aby bylo možné požádat o jedinečné identifikátory. Tyto identifikační kódy jsou také zapotřebí, když se odesílají logistické a transakční informace do systému úložišť.

(2) Zřízení systému úložišť

Mezitím bude každý výrobce a dovozce tabákových výrobků povinen uzavřít smlouvu s poskytovatelem datových úložišť pro účely uchovávání dat systému sledovatelnosti, a to výhradně v souvislosti s jejich výrobky („primární úložiště“). Komise posoudí každý návrh smlouvy a vhodnost všech navrhovaných poskytovatelů, a to zejména s ohledem na jejich nezávislost a technické schopnosti, a poté je schválí nebo zamítne. Jestliže Komise ve lhůtě tří měsíců neodpoví, považují se poskytovatel a návrh smlouvy za schválené.

Poté, co budou poskytovatelé primárních úložišť vybráni a schváleni, bude za výběr poskytovatelů „sekundárních“ úložišť zodpovědná Komise. Sekundární úložiště bude uchovávat veškeré údaje systému sledovatelnosti (včetně dat uchovávaných v různých primárních úložištích) a bude zodpovědné za zajištění, aby měly úřady členského státu přístup k jednotlivému datovému souboru. Systém úložišť umožní úřadům mít přehled o pohybu všech výrobků.

Po dokončení těchto klíčových fázích se začne systém sledovatelnosti formovat. Relevantní tabákové výrobky začnou být označovány pomocí jedinečných identifikátorů a jejich pohyby budou skenovány a zaznamenávány v rámci dodavatelského řetězce od 20. května 2019.

4. Jaké změny se projeví na krabičce?

Všechny krabičky budou označeny jedinečným identifikátorem (sledovatelným kódem). V závislosti na výrobci se bude jedinečný identifikátor pravděpodobně vyskytovat na černém poli v dolní části krabičky. U dalších prvků krabičky může dojít k drobným změnám, aby se našel prostor pro toto černé pole.

5. Jak se jedinečný identifikátor používá?

Jedinečný identifikátor, kterým se označuje jednotkové balení v okamžiku výroby, obsahuje mimo jiné následující informace:

 • datum a místo výroby,
 • výrobní údaje (použitý stroj, směna nebo čas výroby),
 • popis výroby,
 • zamýšlený trh maloobchodního prodeje,
 • zamýšlená trasa přepravy.

Tento jedinečný identifikátor umožňuje úřadům sledovat každý posun v dodavatelském řetězci, od výrobního závodu až po prvního maloobchodního prodejce.

6. Jak začlenit sledovatelnost výrobků do pracovního prostředí?

Každý účastník dodavatelského řetězce tabákových výrobků bude muset posoudit a připravit se na to, jaké dopady mají Směrnice EU o tabákových výrobcích a její prováděcí nařízení na podnikové procesy. Níže uvádíme záležitosti, které je třeba zvážit:

 1. Proces zaznamenávání pohybů všech tabákových výrobků (např. převzetí výrobků, vytvoření nových hierarchií pro expedici, odesílání výrobků dalšímu hospodářskému subjektu) je nutné posoudit a připravit na zajištění souladu s předpisy.
 2. Použití jedinečného identifikátoru u každého skupinového balení a pohybu tabákových výrobků. Jedinečný identifikátor na úrovni skupinových balení lze vyžádat od kompetentního vydavatele identifikátorů, nebo jej může generovat sám hospodářský subjekt.
 3. Relevantní údaje vztahující se ke skupinovému balení a pohybu budou muset být předávána do systému úložišť prostřednictvím routeru.
 4. Každé zařízení (závod, který má v držení zásoby), a to včetně maloobchodních prodejců, bude muset mít identifikační kód (identifikační kód zařízení), který bude sloužit při generování kódů na úrovni skupinových balení nebo odeslání/převzetí tabákového zboží během skenování.
 5. Všechny hospodářské subjekty před prvním maloobchodním prodejcem musí mít připraveno nezbytné zařízení, aby byly schopny skenovat tabákové výrobky (cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret) a předávat údaje do systému úložišť v souladu se zásadami Směrnice EU o tabákových výrobcích.

7. Jak mají od 20. května 2019 hospodářské subjekty nakládat s produkty, které nejsou v souladu se Směrnicí EU o tabákových výrobcích (nemají jedinečný identifikátor)?

Prováděcí nařízení stanovují, že cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret bez jedinečného identifikátoru vyrobené před 20. květnem 2019 lze distribuovat v rámci dodavatelského řetězce (od výrobního závodu až po maloobchodního prodejce), a to až do 20. května 2020 (tj. bez požadavku na skenování).

Nicméně od 20. května 2019 mají hospodářské subjekty povinnost skenovat a oznamovat pohyby a transakce týkající se veškerých nových položek zásob (balení označená jedinečným identifikátorem), které mají v zásobách.

8. Jaký software a hardware bude k zajištění souladu s předpisy zapotřebí?

Hospodářské subjekty mohou zakoupit hotová řešení, která zahrnují hardware i software nezbytný ke skenování a předávání údajů dle Směrnice EU o tabákových výrobcích.

Mohou se také rozhodnout vytvořit vlastní řešení, nebo stávající systémy modernizovat tak, aby byly schopny vyhovět požadavkům Směrnice EU o tabákových výrobcích.

Pokud již hardware mají, mohou být schopni používat software splňující požadavky Směrnice, který je jim k dispozici od dodavatelů uvedených v seznamu jednotného kontaktního místa (SPOC), ovšem vzhledem k technickým požadavkům Směrnice bude kompatibilní pouze omezený rozsah hardwaru.

Není-li hardware dosud k dispozici, bude pravděpodobně zapotřebí základní zařízení, jako např. chytrý telefon a/nebo skener u větších objemů, aby se zajistila schopnost skenovat, ovšem v závislosti na obchodních potřebách hospodářského subjektu a jeho výběru softwaru.

V důsledku je to každý hospodářský subjekt, kdo nese odpovědnost za přizpůsobení provozních a logistických systémů tak, aby byly v souladu s požadavky sledovatelnosti Směrnice EU o tabákových výrobcích a jejích prováděcích nařízení.

9. Kdo poskytne hardware?

Hospodářské subjekty zakoupí hardware od dodavatele dle vlastního výběru, přičemž zohlední částku, na kterou se vztahuje dle vyjádření jednotného kontaktního místa (SPOC) náhrada. Hardware (skener), který je nezbytný pro splnění požadavků Směrnice EU o tabákových výrobcích, je již na trhu k dispozici.

10. Kdo poskytne software?

Hospodářské subjekty mají při posuzování požadavků na software pro účely Směrnice EU o tabákových výrobcích různé možnosti. Hospodářský subjekt se může rozhodnout zakoupit hotové řešení od dodavatele ze seznamu dodavatelů sestaveného jednotným kontaktním místem (SPOC), rozhodnout se rozvíjet/rozšířit své stávající interní systémy nebo alternativně spolupracovat přímo s dalším partnerem pro vývoj, který bude schopen dodat řešení pro zajištění souladu se Směrnicí EU o tabákových výrobcích.

11. Disponuje-li hospodářský subjekt v současnosti skenery a softwarem pro podnikání, může je používat i nadále?

V závislosti na obchodních potřebách a vhodnosti/složitosti stávajících řešení mohou být hospodářské subjekty schopny rozšířit jejich stávající řešení tak, aby uspokojovala požadavky Směrnice EU o tabákových výrobcích. Učiní tak s využitím vlastních vnitřních zdrojů nebo ve spolupráci s partnerem v oblasti vývoje.

12. Budou muset hospodářské subjekty používat pro jednotlivé výrobce odlišná řešení?

Prováděcí nařízení určuje čtyři druhy datových médií pro kódování informací dle Směrnice EU o tabákových výrobcích. Dekódování informací z datového média závisí na kódování informací prováděném výrobci. Proto se doporučuje, aby hospodářský subjekt vyhodnotil technické parametry kódování jednotlivých dodávajících výrobců a zajistil, že jím zvolené řešení bude schopno informace správě dekódovat.

V příloze jsou uvedeny dekódovací parametry sestavené společnostmi BAT, JTI, ITG a PMI, které představují otevřenou normu, kterou může kdokoliv využívat. Normalizace kódování mezi výrobci ve velké míře zjednodušuje dekódování informací a zlepšuje možnost použít pro skenování tabákových výrobků jediné řešení.

Podrobnosti ke kódování DCTA ve vztahu ke Směrnici o tabákových výrobcích EU

13. Jaký to bude mít dopad na stávající aktivity hospodářského subjektu?

Všechny hospodářské subjekty budou muset přizpůsobit své procesy tak, aby zajistily provádění skenování a předávání údajů v souladu se zásadami Směrnice EU o tabákových výrobcích. Stávající úroveň automatizace a nastavení provozu ovlivní případné změny při výkonu podnikatelské činnosti. Například vysoce automatizovaný hospodářský subjekt bude muset na rozdíl od hospodářského subjektu s nízkou mírou automatizace zvážit několik různých faktorů. Kriticky důležité je, aby hospodářský subjekt pečlivě celý proces vyhodnotil a pochopil, kde musí probíhat skenování a k jakému přenosu dat musí docházet, ať už před určitou událostí nebo po ní. Tyto povinnosti se dotknou všech hospodářských subjektů.

14. Co se stane, pokud hospodářský subjekt nebude provádět skenování? Jaké z toho budou plynout důsledky či postihy?

Postihy za nezajištění souladu s požadavky Směrnice EU o tabákových výrobcích se v jednotlivých členských státech liší. Členský stát může také na základě nesouladu se Směrnicí deaktivovat v rámci tohoto systému identifikační kód daného hospodářského subjektu.

15. Kde získá hospodářský subjekt bližší informace o Směrnici EU o tabákových výrobcích?

Veškeré dokumenty týkající se Článku 15 Směrnice EU o tabákových výrobcích, které poskytla Evropská komise veřejnosti, zobrazíte kliknutím sem.

16. Jak hospodářský subjekt požádá o identifikační kód hospodářského subjektu (tzv. EOID) a identifikační kód zařízení (FID)?

Konkrétní postup musí být stanoven vydavatelem identifikátorů jmenovaným v jednotlivých členských státech. Prováděcí nařízení uvádějí následující:

 • Článek 14 popisuje, jak se postupuje při podávání žádosti o identifikační kód hospodářského subjektu.
 • Článek 15 popisuje, jak se postupuje při vydávání a registraci identifikačního kódu hospodářského subjektu.
 • Článek 16 popisuje, jak se postupuje při podávání žádosti o identifikační kód zařízení.
 • Článek 17 popisuje, jak se postupuje při vydávání a registraci identifikačního kódu zařízení.

Bližší informace jsou uvedeny v konkrétních článcích. Kliknutím sem zobrazíte úřední věstník a zvolíte příslušný jazyk.

17. Kdo poskytne informace/semináře ke způsobu použití skenerů a softwaru a proškolí naše pracovníky?

Jakmile hospodářský subjekt provede výběr dodavatele, od kterého nakoupí hardware, může sjednat podrobnosti nasazení a proškolení přímo s dodavatelem.

18.Mohu si za finanční prostředky, které mi byly přiděleny, pořídit zařízení pro systém sledovatelnosti u dodavatele, kterého jsem si sám vybral?

Zapojení výrobci jmenovali nezávislou poradenskou společnost (poradce), aby provedla průzkum trhu a identifikovala vhodné dodavatele hardwarových a softwarových řešení pro hospodářské subjekty. Přestože se poradenská firma obrátila na několik společností a obdržela několik odpovědí, pouze dvě společnosti, a to konkrétně Honeywell a Inexto, poskytly podrobné nabídky s prohlášením o splnění požadavků Směrnice EU o tabákových výrobcích a jejich prováděcích nařízení vydaných Evropskou komisí. Tento výčet nepředstavuje úplný seznam dostupných dodavatelů či zařízení a zakládá se pouze na dodavatelích, kteří poradenské firmě odpověděli do 19. 10. 2018.

Hospodářské subjekty si mohou vybrat libovolného dodavatele nebo zařízení dle vlastního uvážení, přičemž se musí ujistit, že vybrané řešení jim umožní číst a předávat údaje o tabákových výrobcích do příslušného úložiště.

19.Jak si mohu zařízení pořídit? Mám se obrátit na místního zástupce doporučeného dodavatele nebo na jeho centrálu, a nebo musím zařízení objednat přes internet?

Kontaktní údaje dvou dodavatelů doporučených v rámci průzkumu nezávislé poradenské firmy jsou hospodářským subjektům k dispozici na portálu během celého procesu, aby se mohly s údaji seznámit a s dodavateli se spojit. Výše uvedené neobsahuje úplný seznam dostupných dodavatelů či zařízení a zakládá se pouze na dodavatelích, kteří poradenské firmě odpověděli do 19. 10. 2018. Hospodářské subjekty si mohou zvolit dodavatele zařízení dle vlastního uvážení.

Jakmile hospodářský subjekt obdrží od jednotného kontaktního místa (tzv. SPoC) výši náhrady za zařízení, může se obrátit na jím vybraného dodavatele a sjednat přímo s dodavatelem podrobnosti nákupu řešení potřebného pro jeho vlastní podnik. Po předložení dokladu o nákupu, objednávky nebo jiného dokladu prokazujícího instalaci zařízení pro systém sledovatelnosti v daném podniku jednotnému kontaktnímu místu (tzv. SPoC), SPoC posoudí předložené dokumenty a přistoupí k poskytnutí náhrady ve formě peněžního plnění.

20.Jak mohu získat část náhrady od výrobce, který se modelu náhrad neúčastní?

Pokud se výrobce tohoto modelu neúčastní, hospodářský subjekt se bude muset s žádostí o příspěvek na nezbytné náklady na zařízení obrátit přímo na daného výrobce.

21.Co je to SGS?

Představitelé tabákového průmyslu vybrali externí subjekt, společnost SGS Société Générale de Surveillance SA („SGS“), aby fungovala jako jednotné kontaktní místo (tzv. SPoC) a byla všem hospodářským subjektům nápomocna při procesu efektivního zajištění zařízení nezbytného pro čtení a předávání zaznamenaných údajů do systému úložišť. S více než 95 tisíci zaměstnanci představuje SGS přední světovou společnost působící v oborech kontroly, verifikace, testování a certifikace, která je globálně uznávána pro vysokou úroveň kvality a integrity. Společnost SGS si je vědoma zásadního významu důvěrnosti, ochrany a bezpečnosti dat, a je odhodlána chránit soukromí všech jejích zákazníků a partnerů ve všech svých obchodních operacích.

22.Co znamená „první maloobchodní prodejce“?

Všechny hospodářské subjekty, které jsou zapojeny do obchodu s tabákovými výrobky, od výrobce po poslední hospodářský subjekt, jenž bezprostředně předchází prvnímu maloobchodnímu prodejci, jsou povinni opatřit si nezbytné zařízení, které umožní zaznamenávat zakoupení, prodej, uskladnění a přepravu tabákových výrobků nebo jiné nakládání s nimi. „Prvním maloobchodním prodejcem“ se dle definice rozumí zařízení, kde se tabákové výrobky poprvé uvádějí na trh (jsou k dispozici spotřebitelům), např. supermarkety, čerpací stanice, prodejny tabáku, novinové stánky apod. Sledování končí skenováním na výstupu směrem k prvnímu maloobchodnímu prodejci. Dle prováděcích nařízení je jedinou povinností subjektů v postavení prvních maloobchodních prodejců zajistit si identifikační kód hospodářského subjektu a identifikační kód zařízení.

23.Jakým způsobem se výše náhrady výdajů počítá? Jaké předpoklady tvoří podklady výpočtů? Můžeme se seznámit s přesným vzorcem výpočtu náhrady výdajů?

Při výpočtu náhrady výdajů využívá společnost SGS skutečné údaje hospodářských subjektů a objektivní kritéria ověřená nezávislou poradenskou společností:

 • Typ podnikání hospodářského subjektu: cash and carry, sklad nebo jiný.
 • Zařízení potřebné pro veškeré činnosti skenování, včetně příjmu, výdeje, vychystávání a balení, překládky a prodeje v prodejních vozech.
 • Objem expedovaný v různých baleních, pracovní doba a počet pracovních stanic (objemem se rozumí množství cigaret a tabáku k ruční výrobě cigaret expedovaných hospodářským subjektům během roku 2017).

24.Co rozumíte pod termínem software? Musím ukládat, integrovat apod.

Ekvivalentem jednotky zařízení je zařízení považované pro hospodářský subjekt za nezbytné k zajištění schopnosti číst a předávat údaje o tabákových výrobcích do systému úložišť (za účelem plnění oznamovací povinnosti dle Směrnice EU o tabákových výrobcích a jejích prováděcích nařízeních vydaných Evropskou komisí).

Řešení se skládá ze skenovacích zařízení se softwarem propojených s veřejným cloudem a disponuje následujícími schopnostmi:

 • Skenovací zařízení: schopné číst různé typy jedinečných kódů, které budou umístěny na jednotková a skupinová balení, a předávat je do cloudu prostřednictvím sítě Wi-Fi, GPRS.
 • Cloud: Místo, kde se zaznamenávají jedinečné kódy, strukturují zaznamenané údaje do formátu zpráv dle platných přepisů a předávají zprávy do routeru určenému poskytovatelem sekundárního úložiště.

Dle Přílohy 2 prováděcích nařízení se to vztahuje na několik logisticko-provozních procesů:

 • příjem,
 • výdej (včetně prodeje v prodejních vozech),
 • vratky z důvodu poškození nebo k dalšímu prodeji,
 • zničení,
 • úpravy expedičních jednotek (vytváření a rozklad skupinových balení),
 • skenování výrobků během přepravy či překládky,
 • faktury, záznamy o platbách.

Cloud navíc umožňuje několik administrativních úkonů:

 • nahrávání kmenových dat,
 • upgrade softwaru,
 • odvolání zprávy z routeru,
 • správa uživatelů.

25.Jak a kde mohu získat technické parametry řešení pro systém sledovatelnosti?

Technické parametry jsou k dispozici jak na stránkách SGS OnTrack, tak na webu EVROPSKÉ KOMISE na odkazu níže: Technické parametry

26.Mohu získat ještě před registrací informace o tom, jaká data budu muset na portálu náhrad poskytnout?

Na registraci se připravte shromážděním údajů o vašem podnikání, a to zejména s ohledem na:

 • posouzení stávajících procesů a identifikaci potřebných skenovacích úkonů
  • Kolik pracovních stanic máte?
  • Máte zvláštní prostor pro vychystávání a balení? Prostor pro expedici výrobků?
  • Provozujete překládku nebo prodej z prodejních vozů?
  • Kolik hodin během pracovního dne, s vyloučením přestávek, budete provádět skenování pro účely vychystávání a balení v systému sledovatelnosti dle Směrnice EU o tabákových výrobcích?
 • Připravte si adresy a objemy jednotlivých zařízení/skladů
  • Jaký je u jednotlivých zařízení/skladů celkový objem prodejů cigaret (tzv. FMC) a tabáku k ruční výrobě cigaret (RYO/MYO)?
  • V jakých jednotkách tabákové výrobky dostáváte a v jakých jednotkách je odesíláte dále (např. příjem pouze masterboxů, 80 % ale expedováno ve formě kartonů)?

27.Co mám rozumět pod pojmem „skenovací jednotka“?

„Skenovací jednotka“ zahrnuje zařízení včetně hardwaru a softwaru, které je nezbytné k zaznamenávání zakoupení, prodeje, uskladnění a přepravy tabákových výrobků nebo jiného nakládání s nimi.

28.Co se stane, pokud hospodářský subjekt po dokončení výpočtu částky náhrady zjistí, že udělal chybu?

Než bude hospodářský subjekt postupovat dále, co se týče nároku na náhradu výdajů, může se obrátit na linku podpory (způsobem uvedeným na portálu OnTrack) a požádat SGS o úpravu příslušných polí. V závislosti na rozsahu potřebných úprav se může stát, že SGS bude muset provést kontrolu a ověření zadaných hodnot.

29.Poskytne SPoC pokyny, jak řešení systému sledovatelnosti integrovat do stávajících systémů?

Tyto informace nebude jednotné kontaktní místo (tzv. SPoC) poskytovat. Integraci do stávajících systémů musí provádět hospodářské subjekty vlastními silami. Tyto činnosti jsou mimo rozsah povinnosti výrobců. Hospodářský subjekt může oslovit vhodného integrátora, aby pro něj vytvořil řešení, které uspokojí jeho individuální požadavky, to vše ale na vlastní náklady daného hospodářského subjektu.

30.Jak postupovat v případě, že hospodářský subjekt investoval do splnění povinností vyplývající ze Směrnice EU o tabákových výrobcích již před zavedením modelu SPoC. Jak může takový hospodářský subjekt získat náhradu výdajů?

Zapojení výrobci jsou si vědomi skutečnosti, že mnoho hospodářský subjektů se na splnění požadavků a změny vyplývajících ze Směrnice EU o tabákových výrobcích připravovalo dopředu, přičemž investovali do pořízení zařízení potřebného ke čtení a předávání zaznamenávaných údajů do systému úložišť, a to ještě před zavedením modelu jednotného kontaktního místa (tzv. SPoC). Tyto hospodářské subjekty se také zaregistrují u jednotného kontaktního místa (tzv. SPoC), poskytnou své údaje a podají žádosti pro příslušné zařízení/sklady stejně jako ostatní hospodářské subjekty.

Poté, co v rámci procesu dosáhnou fáze žádosti o výplatu náhrady výdajů, předloží doklad o nákupu či pořízení nezbytného hardwaru a softwaru, který může zahrnovat také doklady o investicích vynaložených pro splnění požadavků vyplývajících ze Směrnice EU o tabákových výrobcích. V tomto případě však může být nezbytné, aby společnost SGS provedla kontrolu a ověření dokladů týkajících se proklamovaných výdajů. Následně pak SGS poskytne hospodářskému subjektu náhradu, a to až do maximální výše přiznané částky náhrady.

31.Mohou hospodářské subjekty od jednotného kontaktního místa (tzv. SPoC) získat prohlášení o důvěrném nakládání s poskytnutými údaji, a také o tom, že citlivé údaje nebudou poskytnuty nebo zpřístupněny jiným subjektům?

Společnost SGS nakládá se všemi poskytnutými informacemi v důvěrném režimu. Společnost SGS učinila všechny nezbytné kroky a bezpečnostní opatření v souladu se světově uznávanými oborovými normami a také v souladu s článkem 5 odst. 1 písm. f a článku 32 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), aby minimalizovala rizika narušení důvěrnosti, integrity a ztráty dat poskytnutých hospodářskými subjekty ke zpracování jednotnému kontaktnímu místu (tzv. SPoC).

Data budou hostována a zpracována v Evropě. Hlavní datové centrum společnosti Microsoft se nachází v nizozemském Amsterdamu, přičemž obnovení po incidentu a převzetí služeb při selhání je zajišťováno v irském Dublinu.

Viz článek 1 (d) části 1: Všeobecné podmínky služby společnosti SGS a Podmínky použití portálu SGS On-Track, které jsou k dispozici na webových stránkách modelu náhrad.

32.Které údaje jsou předávány společnosti SGS?

Se všemi údaji je nakládáno v důvěrném režimu a jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro poskytnutí nezbytného zařízení dle článku 15 odst. 7 Směrnice EU o tabákových výrobcích jednotným kontaktním místem (tzv. SPoC). Komerčně citlivá data výrobců nebo hospodářských subjektů nebudou sdělována zapojeným výrobcům ani hospodářským subjektům.

Společnost SGS zajistí důvěrnost všech informací, pokynů a dokumentů, které budou poskytnuty hospodářskými subjekty prostřednictvím webového portálu, a společnost SGS nebude informace poskytnuté hospodářskými subjekty jinak využívat, schvalovat ani povolovat jejich použití, kopírování či sdělování, a to zcela ani zčásti, s výjimkou:

 • pro účely poskytování služeb hospodářským subjektům společností SGS,
 • poskytování informací Zapojeným výrobcům (jak je stanoveno ve Všeobecných podmínkách pro hospodářské subjekty ve vztahu k portálu SGS On-Track), aby mohly schvalovat žádosti o náhradu výdajů a v rámci informací pro vedení za účelem sledování vývoje náhrad,
 • sdělování informací odborným poradcům, jednatelům nebo zástupcům pro účely zajištění odborného poradenství.

Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedené se nevztahuje na informace poskytnuté hospodářskými subjekty, které:

 • jsou nebo se stanou veřejně dostupné (jinak než porušením těchto podmínek),
 • společnost SGS obdrží od nezávislé třetí strany, která má právo takové informace sdělit,
 • měla společnost SGS v držení před datem přijetí takových informací od hospodářského subjektu, nebo
 • je nutné sdělit ze zákona nebo na základě jiného zákonného nebo regulačního předpisu.

33.Jak budou osobní údaje chráněny?

Se všemi údaji je nakládáno v důvěrném režimu a jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro poskytnutí nezbytného zařízení dle článku 15 odst. 7 Směrnice EU o tabákových výrobcích jednotným kontaktním místem (tzv. SPoC). Společnost SGS zpracovává údaje v souladu s článkem 5 odst. 1 písm. f a článkem 32 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Společnost uplatnila všechny nezbytné kroky a bezpečnostní opatření v souladu se světově uznávanými oborovými normami, aby minimalizovala rizika narušení důvěrnosti, integrity a ztráty osobních údajů zapojených výrobců a hospodářských subjektů, které jsou v rámci poskytování služeb zpracovávány. Údaje jsou uchovávány v EU v samostatných centrech odděleně pro hlavní data a pro obnovení dat při havárii.

O společnosti SGS

SGS je přední světová společnost působící v oborech kontroly, verifikace, testování a certifikace. Jsme považováni za globální měřítko kvality a integrity. Díky více než 95 tisícům zaměstnancům provozujeme síť více než 2400 administrativních a laboratorních poboček po celém světě.
 

Navštivte náš globální web na adrese SGS.com
 

Kontaktujte nás

Co je nutné vědět o Směrnici EU o tabákových výrobcích? Kdo je způsobilý žádat o náhradu? Jak registrovat žádost o náhradu? Neváhejte se obrátit na náš tým podpory.
 

 • Můžete se na nás obrátit:
  • E-mailem pomocí níže uvedené tlačítka „Napište nám“
  • Živě prostřednictvím chatu pomocí odkazu v pravém panelu
  • Telefonicky na níže uvedeném čísle