1. Kāpēc ES pieņēma Regulu par izsekošanas un identificēšanas sistēmu?

TID aprakstītās izsekošanas un identificēšanas sistēmas mērķis ir apkarot nelikumīgo tirdzniecību ES. Nelikumīgā tirdzniecība pastiprina tabakas izstrādājumu negatīvo ietekmi, jo cilvēki var lētāk iegādāties tabakas izstrādājumus. Nelikumīgie tabakas izstrādājumi visbiežāk neatbilst ES prasībām, piemēram, prasībai par brīdinājuma izvietošanu uz iepakojuma par negatīvo ietekmi uz veselību. Saskaņā ar ĪA sniegto informāciju, izsekošanas un identificēšanas sistēma tiek izmantota, lai izpildītu ES ratificētās Pasaules Veselības Organizācijas Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību Protokola par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu 8.panta prasības. Cīņai ar nelikumīgo tirdzniecību, saskaņā ar TID 15. pantu, tiek ieviesta ES mēroga likumīgo tabakas izstrādājumu piegādes ķēdes izsekošanas sistēma. Izsekošanas sistēmu papildina drošības elements, kas ir paredzēts viltojumu atklāšanai saskaņā ar 16. panta nosacījumiem. Tabakas izstrādājumu izsekošana paciņas līmenī no ražotāja līdz pēdējam ED pirms pirmā mazumtirdzniecības punkta, ļaus tiesībsargājošām iestādēm sekot līdzi oriģinālo izstrādājumu ceļam un izcelsmes vietai.

2. Kas tiek uzskatīti par ED "līdz pirmajam mazumtirdzniecības punktam"?

ĪA definē "pirmo mazumtirdzniecības punktu" kā objektu, kurā tabakas izstrādājumi nonāk tirgū (t.i. kļūst pieejami ES patērētājiem) pirmo reizi, tai skaitā tirdzniecības automāti. Saskaņā ar augstāk minēto, par ED līdz pirmajam mazumtirdzniecības punktam ir uzskatāmi visi tiešie un netiešie klienti tabakas piegādes ķēdē, piemēram, izplatītāji, vairumtirgotāji, “maksā un ņem”(”Cash & Carry) veikali, centralizēto noliktavu pārstāvji, tirdzniecības automātu pārvaldītāji, loģistikas uzņēmumi un importētāji, kas piedalās tabakas izstrādājumu tirdzniecībā.

3. Kādi ir galvenie izsekošanas un identificēšanas sistēmas ieviešanas soļi?

Ir divi galvenie soļi:

(1) ID Izdevēja iecelšana

Katrai dalībvalstij ir jāieceļ neatkarīgs ID izdevējs, kam tiks uzticēti divi svarīgi uzdevumi.

Pirmkārt, ieceltajam ID izdevējam ir jāģenerē vienības līmeņa unikālo identifikatoru (UI), kurus veido skaitļi un/vai burti, kā arī kopējā līmeņa identifikatori, ja tos pieprasa ED. Šie UI ir jāizmanto izstrādājumiem sešu mēnešu periodā.

Otrkārt, ID izdevēji ir atbildīgi par "identifikācijas kodu" izsniegšanu visiem atbilstošajiem ED, objektiem un iekārtām vienkāršai identifikācijai sistēmas ietvaros. Šie identifikācijas kodi ir nepieciešami, lai pieprasītu UI. Šie identifikācijas kodi ir nepieciešami arī loģistikas un darījumu informācijas nosūtīšanai uz repozitoriju sistēmu.

(2) Repozitoriju sistēmas ieviešana

Katram tabakas izstrādājumu ražotājam un importētājam ir jānoslēdz līgums ar datu uzglabāšanas pakalpojumu sniedzēju par izsekošanas sistēmas datu uzglabāšanu, kas ir saistīta tikai ar šī ražotāja/importētāja izstrādājumiem("primārais repozitorijs"). Komisija pārbaudīs katra līguma melnrakstu un piedāvātā pakalpojuma sniedzēja atbilstību, īpašu uzmanību pievēršot neatkarībai un tehniskajām spējām, un sniegs savu apstiprinājumu vai noraidījumu. Gadījumā, ja atbilde no Komisijas netiek saņemta trīs mēnešu laikā, līgums un pakalpojuma sniedzējs tiek uzskatīti par apstiprinātiem.

Pēc primāro repozitoriju pakalpojumu sniedzēju atlases un apstiprināšanas, Komisija veiks "sekundārā repozitorija" pakalpojuma sniedzēju atlasi. Sekundārajā repozitorijā tiks saglabāti visi izsekošanas sistēmas dati (tai skaitā tie, kas tiek uzglabāti dažādās primārajās repozitorijos), un šī pakalpojuma sniedzēji būs atbildīgi par piekļuves nodrošināšanu vienotai datu kopai dalībvalstu tiesībsargājošām iestādēm. Repozitoriju sistēma nodrošinās tiesībsargājošām iestādēm pārskatu pār visu izstrādājumu kustību.

Izsekošanas sistēma iegūs aprises pēc šo galveno soļu veikšanas. Ar 2019. gada 20. maiju tiks sākta atbilstošo tabakas izstrādājumu marķēšana ar UI, kā arī to kustība tiks skenēta un ierakstīta visas piegādes ķēdes garumā.

4. Kādas izmaiņas būs redzamas uz paciņām?

Uz visām paciņām tiks norādīts UI (izsekošanas kods). Atkarībā no ražotāja, tiek paredzēts, ka UI atradīsies melnā laukā paciņās apakšdaļā. Šī melnā lauka izvietošanai uz paciņas var tikt veiktas arī citas paciņas izmaiņas.

5. Kāds ir UI izmantošanas mērķis?

UI, ar kuru paciņa tiek marķēta ražošanas brīdī, satur šādu informāciju:

 • Ražošanas datums un vieta
 • Ražošanas informācija (izmantotā iekārta, ražošanas maiņa vai laiks)
 • Izstrādājuma apraksts
 • Paredzētais mazumtirdzniecības tirgus
 • Paredzētais transportēšanas maršruts

UI sniedz tiesībsargājošām iestādēm iespēju izsekot katram solim piegādes ķēdē, no rūpnīcas līdz pirmajam mazumtirdzniecības punktam.

6. Kā integrēt izstrādājumu izsekošanu darba vidē?

Katram tabakas izstrādājumu piegādes ķēdes dalībniekam būs jāsagatavojas un jānovērtē, kā TID un ĪA ietekmē to biznesa procesus. Zemāk ir aprakstīti daži no jautājumiem, kas ir jāņem vērā:

 1. Visu tabakas izstrādājumu transportēšanas darbību uzskaitīšanas process (piem., izstrādājumu saņemšana, jaunu hierarhiju izveide nosūtīšanai, izstrādājumu nosūtīšana nākamajam ekonomikas dalībniekam) ir jānovērtē un jānodrošina tā atbilstība prasībām.
 2. UI koda izmantošana katram tabakas izstrādājumu apkopošanas un transportēšanas reizei. Kopējā līmeņa UI kodu ir iespējams pieprasīt no kompetentā ID izdevēja, vai ED to var ģenerēt pats.
 3. Informācija par apkopošanu un transportēšanu ir jāpārsūta uz repozitoriju sistēmu caur maršrutētāju.
 4. Katram objektam (izstrādājumu krājumu glabāšanas vietai), tai skaitā mazumtirdzniecības punktiem, ir nepieciešams identifikācijas kods (objekta ID), kas tiks izmantots apkopojumu kodu ģenerēšanai vai tabakas izstrādājumu skenēšanai nosūtīšanas/saņemšanas brīdī.
 5. Visiem ED pirms pirmā mazumtirdzniecības punkta ir jābūt atbilstošajām iekārtām, kas ir nepieciešamas tabakas izstrādājumu (cigaretes un tinamā tabaka) skenēšanai un informācijas pārsūtīšanai uz repozitoriju sistēmu saskaņā ar TID prasībām.

7. Kā ED rīkoties ar TID neatbilstošiem (nav UI) izstrādājumiem pēc 2019. gada 20. maija?

Saskaņā ar ĪA noteikumiem, cigaretes un tinamās tabakas izstrādājumus, kas ir ražoti līdz 2019. gada 20. maijam un kuriem nav UI, ir atļauts izplatīt piegādes ķēdē (no rūpnīcas līdz mazumtirdzniecības punktam) līdz 2020. gada 20. maijam (bez prasības skenēt).

Tomēr no 2019. gada 20. maija ED pienākums ir skenēt un ziņot par transportēšanu un darījumiem ar jaunajām, TID atbilstošām tabakas izstrādājumu vienībām (t.i. paciņas, kas ir marķētas ar UI), kas ir viņu krājumos.

8. Kāda programmatūra un iekārtas būs nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību?

ED var iegādāties gatavus risinājumus, kas iekļauj gan iekārtas, gan programmatūru, kas ir nepieciešama TID datu skenēšanai un pārsūtīšanai.

Tāpat viņiem ir tiesības veidot individuālus risinājumus vai uzlabot esošās sistēmas, lai tās atbilstu TID prasībām.

Ja ED jau ir atbilstošas iekārtas, viņi var izmantot TID programmatūru, ko piedāvā SPOC sarakstā norādītie piegādātāji, taču ir jāņem vērā, ka, TID prasību dēļ, piemērots būs ierobežots iekārtu skaits.

Gadījumā, ja iekārtas nav uzstādītas, lielu apjomu skenēšanai var izmantot tādas ierīces kā viedtālrunis un/vai skeneris, tomēr šī vajadzība ir atkarīga no katra ED uzņēmējdarbības vajadzībām un izvēlētās programmatūras.

Katra ED pienākums un atbildība ir pielāgot savu uzņēmējdarbības un loģistikas sistēmu izsekošanas un identificēšanas sistēmas prasībām, kuras nosaka TID un ĪA.

9. Kas nodrošinās iekārtas?

ED ir jāiegādājas iekārtas no to izvēlētajiem piegādātājiem, atceroties par kompensācijas summu, kuru norādīja SPOC. Iekārtas (skeneris), kas ir nepieciešamas TID prasību izpildei, jau ir pieejamas tirgū.

10. Kas nodrošinās programmatūru?

ED ir dažādas iespējas, lai izpildītu TID atbilstības prasības. ED var iegādāties gatavu risinājumu no SPOC sniegtā saraksta, izstrādāt/uzlabot savu iekšējo sistēmu vai uzsākt tiešu sadarbību ar partneri, kas ir spējīgs izstrādāt TID prasībām atbilstošu risinājumu.

11. Ja ED jau ir nepieciešamie skeneri un programmatūra, vai viņš var turpināt tos izmantot?

Atkarībā no ED uzņēmējdarbības vajadzībām un esošo risinājumu piemērotības/sarežģītības, ED var modificēt savus esošos risinājumus, lai tie atbilstu TID prasībām. Kā jau minēts iepriekš, viņi var to darīt izmantojot savus iekšējos resursus vai tieši sadarbojoties izstrādes partneri.

12. Vai ED būs jāizmanto atšķirīgs risinājums katram atsevišķam ražotājam?

Ieviešanas akts norāda, ka TID informācijas kodēšanai tiks izmantoti četri datu nesēju veidi. Informācijas atšifrēšana no datu nesēja ir atkarīga no ražotāju veiktās informācijas kodēšanas, kas nozīmē to, ka ED ir vēlams izvērtēt katra ražotāja kodēšanas specifikācijas, lai nodrošinātu to, ka ED izvēlētie risinājumi spēj atšifrēt pareizo informāciju.

Pielikumā ir pievienotas BAT, JTI, ITG un PMI kodēšanas specifikācijas, kas ir atvērts standarts, kuru bezmaksas var izmantot ikviens. Kodēšanas standartizēšana starp ražotājiem būtiski atvieglo informācijas atšifrēšanu un paaugstina iespēju izmantot vienotu risinājumu tabakas izstrādājumu skenēšanai.

DCTA ES-TID kodēšanas informācija

13. Kā tas ietekmēs ED esošo pieeju tirgum?

Visiem ED būs jāpielāgo savi procesi, lai nodrošinātu TID prasībām atbilstošu informācijas skenēšanu un datu pārsūtīšanu. Pašreizējā automatizācijas līmeņa un pašreizējās darbību secības izmaiņas ietekmēs pieeju tirgum. Piemēram, ED ar augstu automatizācijas līmeni būs aktuāli jautājumi, kas atšķirsies no jautājumiem, kas ir aktuāli ED ar zemu automatizācijas līmeni. Ir kritiski svarīgi, lai ED uzmanīgi pārskatītu savu procesu, lai izprastu vietas, kurās jānotiek skenēšanai un datu pārsūtīšanai – pirms vai pēc notikuma. Šie pienākumi ietekmēs visus ED.

14. Kas notiek, ja ED neveic skenēšanu? Kādas ir sekas/sods?

Sods par neatbilstību TID prasībām katrā dalībvalstī ir atšķirīgs. Saskaņā ar ĪA, dalībvalstis ir tiesīgas veikt ED, kas neatbilst prasībām, sistēmas ID deaktivāciju.

15. Kur ED var iegūt vairāk informācijas par TID?

Klikšķiniet šeit, lai izlasītu TID 15. pantu un ar to saistītos dokumentus, kurus Eiropas Komisija ir padarījusi publiski pieejamus.

16. Kā ED pieprasa ekonomikas dalībnieka (EDID) un objekta (OID) identifikācijas kodus?

Faktisko procedūru nosaka ID izdevējs, kuru ieceļ katrā dalībvalstī atsevišķi. Īstenošanas aktos ir norādīts sekojošais:

 • 14. pantā ir aprakstīta ekonomikas dalībnieka identifikatora koda pieprasījuma apstrāde.
 • 15. pantā ir aprakstīta ekonomikas dalībnieka identifikatora koda izsniegšanas un reģistrācijas procedūra.
 • 16. pantā ir aprakstīta objekta identifikatora koda pieprasījuma apstrāde, un
 • 17. pantā ir aprakstīta objekta identifikatora koda izsniegšanas un reģistrācijas procedūra.

Lūdzu, lasiet atbilstošos pantus, lai uzzinātu vairāk. Klikšķiniet šeit, lai piekļūtu oficiālajam vēstnesim jūsu izvēlētajā valodā.

17. Kas nodrošinās informāciju/darbnīcas par skeneru un programmatūras izmantošanu, kā arī apmācīs mūsu darbiniekus?

Pēc tam, kad ED ir izvēlējies piegādātāju, no kura iegādāties iekārtas, par uzstādīšanu un darbinieku apmācību ED var vienoties tiešā veidā ar piegādātāju.

18.Vai varu vērsties pie sevis izvēlēta piegādātāja, lai izmantotu man paredzētos līdzekļus?

Ražotāji, kas piedalās SPOC modelī, iecēla neatkarīgu konsultāciju sniegšanas uzņēmumu (konsultants) veikt tirgus izpēti un identificēt atbilstošus iekārtu un programmatūras risinājumu sniedzējus ekonomikas dalībniekiem. Konsultants sazinājās ar vairākiem uzņēmumiem, bet saņēma atbildes tikai no diviem, Honeywell un Inexto, kas sniedza detalizētus piedāvājumus par TID un Eiropas Komisijas Īstenošanas aktu prasībām atbilstošu iekārtu un programmatūras piegādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie nav vienīgie iekārtu piegādātāji, kā arī iekārtas ir norādītas tikai atsaucei, atbilstoši piedāvājumiem, kurus konsultants saņēma līdz 19.10.2018.

Ekonomikas dalībnieki ir tiesīgi brīvi izvēlēties jebkuru piegādātāju vai iekārtas ar nosacījumu, ka izvēlētais risinājums ļauj ekonomikas dalībniekam nolasīt un pārraidīt ierakstītos tabakas izstrādājumu datus uz noteikto datu uzglabāšanas vietu.

19.Kāds ir aprīkojuma iegūšanas process? Vai man ir jāsazinās ar piedāvāto aprīkojuma piegādātāja pārstāvi vai biroju, vai man ir jāveic pasūtījums e-commerce vidē?

Neatkarīgā konsultanta identificēto piegādātāju kontaktinformācija ir pieejama portālā, lai sniegtu ekonomikas dalībniekiem iespēju pārskatīt visu procesu un sazināties ar piegādātājiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie nav vienīgie piegādātāji, kā arī iekārtas ir norādītas tikai atsaucei, atbilstoši piedāvājumiem, kurus konsultants saņēma līdz 19.10.2018. Ekonomikas dalībnieki ir tiesīgi brīvi izvēlēties jebkuru piegādātāju vai iekārtas.

Pēc tam, kad ekonomikas dalībnieks saņem no SPoC informāciju par noteikto kompensācijas apjomu, viņš ir tiesīgs sazināties ar paša izvēlēto piegādātāju un vienoties par nepieciešamo risinājumu iegādi un piegādi. Pēc aprīkojuma iegādes, pasūtījuma veikšanas vai ar TID saistītā aprīkojuma tabakas izstrādājumu datu nolasīšanai un pārsūtīšanai, uzstādīšanas apliecinājuma iesniegšanas SPoC, jūsu iesniegumu izvērtēs un apstrādās SPoC, izmaksājot naudas kompensāciju.

20.Kā es varu saņemt kompensāciju no ražotāja, kas nepiedalās SPoC modelī?

Ja ražotājs nav SpoC modeļa dalībnieks, ekonomikas dalībniekam ir pašam jāsazinās ar šo ražotāju, lai no šī ražotāju saņemtu kompensāciju par nepieciešamā aprīkojuma iegādi.

21.Kas ir SGS?

Tabakas nozares dalībnieki izvēlējās neatkarīgu uzņēmumu SGS Société Générale de Surveillance SA (SGS), kas darbojas kā vienotais kontaktpunkts (SPoC), lai palīdzētu ekonomikas dalībniekiem efektīvi apgādāt sevi ar aprīkojumu datu nolasīšanai un pārsūtīšanai uz repozitoriju sistēmu. Nodarbinot vairāk nekā 95 000 cilvēku, SGS ir pasaulē vadošais pārbaužu, verifikācijas, testēšanas un sertificēšanas uzņēmums, un tas ir pazīstams kā pasaules mēroga etalons kvalitātes un integritātes jomā. SGS atzīst konfidencialitātes, datu privātuma un drošības nozīmi un ir apņēmies aizsargāt ikviena sava klienta un partnera privātumu pilnīgi visās saimnieciskajās darbībās.

22.Ko nozīmē pirmās mazumtirdzniecības punkts?

Visiem tabakas tirdzniecībā iesaistītajiem ekonomikas dalībniekiem, no ražotāja līdz pēdējam ekonomikas dalībniekam pirms pirmās mazumtirdzniecības punkta, ir jāiegūst nepieciešamas aprīkojums, kas ļauj ierakstīt informāciju par tabakas izstrādājumu pirkšanu, pārdošanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu un citu apstrādi. Par pirmās mazumtirdzniecības punktu uzskata objektu (vietu), kurā tabakas izstrādājumi pirmo reizi laiž tirgū (tie kļūst pieejami patērētājiem), piemēram, tirdzniecības centri, degvielas uzpildes stacijas, tabakas veikali, kioski u.tml. Tabakas izstrādājumu izsekošana beidzas ar izejošo tabakas izstrādājumu skenēšanu uz pirmās mazumtirdzniecības punktu. Saskaņā ar TID un Eiropas Komisijas Īstenošanas aktu prasībām, vienīgais pirmās mazumtirdzniecības punktu operatoru pienākums ir iegūt ekonomikas dalībnieka un objekta identifikatora kodu.

23.Kā tiek aprēķināta kompensācijas summa? Kādas pieņemtās vērtības tiek izmantotas aprēķinos? Vai ir iespējams uzzināt precīzu kompensācijas summas aprēķina formulu?

Kompensāciju aprēķināšanai SGS izmanto faktiskos ekonomikas dalībnieku datus un mērķa kritērijus, kurus ir pārbaudījis neatkarīgais konsultāciju uzņēmums:

 • Ekonomikas dalībnieka uzņēmējdarbības veids: C&C, noliktava vai cits;
 • Aprīkojums, kas nepieciešams skenēšanas darbībām, tai skaitā ienākošo un izejošo kravu, preču komplektācijas, pārkraušanas un pārdošanas no tirdzniecības furgoniem skenēšanai;
 • Objektā apstrādāto tabakas izstrādājumu apjoms dažādās transportēšanas vienībās (paletes, kastes, bloki), objekta darba laiks un darbstaciju skaits (ar apjomu ir domāts cigarešu skaits un tinamās tabakas apjoms, kas ir nosūtīti ekonomikas dalībniekiem 2017. gadā).

24.Kas tiek saprasts ar terminu “ierīces programmatūra”?

Par aprīkojuma vienību tiek uzskatīts aprīkojums, kas ekonomikas dalībniekam nepieciešams, lai nolasītu un pārsūtītu ierakstītos tabakas izstrādājumu datus uz repozitoriju sistēmu ar mērķi izpildīt TID un Eiropas Komisijas izstrādāto Īstenošanas aktos noteiktās prasības.

Tehnisko risinājumu veido skenēšanas ierīces un programmatūra, kas ir piesaistīta publiski pieejamajai mākoņdatnei ar sekojošām funkcijām:

 • Skenēšanas ierīces: nolasa dažāda veida unikālos kodus, kas atrodas uz individuālajiem un kopējā līmeņa iepakojumiem; nolasītie dati tiek pārsūtīt ar WIFI vai GPRS palīdzību;
 • Mākoņdatne: ierakstīt unikālos kodus; formatēt ierakstītos datus saskaņā ar likumdošanas noteiktajām prasībām; pārsūtīt ziņojumus uz sekundārā repozitorija pārvaldnieka norādīto maršrutētāju;

Vairāki loģistikas procesi ir aprakstīti Īstenošanas regulas 2. pielikumā.

 • piegāde;
 • nosūtīšana (tai skaitā nosūtīšanai tirdzniecības furgonos vai tirdzniecības automātiem);
 • tabakas izstrādājumu atgriešana bojājumu dēļ vai tālākai pārdošanai;
 • iznīcināšana;
 • transportēšanas vienību maiņa (apkopošana un sadalīšana);
 • Produktu skenēšana transportēšanas/tranzīta laikā pārkraušanai;
 • Rēķini, maksājumu uzskaite;

Mākoņdatne ļauj veikt arī vairākus administratīvos uzdevumus:

 • Galveno datu augšupielāde;
 • Programmatūras atjaunināšana;
 • Ziņojumu atsaukšana no maršrutētāja;
 • Lietotāju administrēšana;

25.Kā un kur es varu iegūt skenēšanas ierīču tehnisko specifikāciju?

Tehniskā specifikācija ir pieejama SGS OnTrack platformā vai Eiropas Komisijas interneta vietnē, izmantojot saiti Tehniskās specifikācijas.

26.Vai ir iespējams saņemt informāciju par SPoC iesniedzamajiem datiem, kas nepieciešami reģistrācijai OnTrack platformā?

Jūs varat sagatavoties reģistrācijai, apkopojot norādīto informāciju par jūsu uzņēmumu:

 • novērtējot preču plūsmas procesus un nosakot nepieciešamās skenēšanas darbības;
  • Cik daudz darbstaciju jums ir?
  • Vai objektā ir kravu komplektēšanas zona? Vai ir izejošo sūtījumu zona?
  • Vai jūs veicat pārkraušanu vai tirdzniecību no furgoniem?
  • Cik stundas darba dienas laikā (neskaitot pārtraukumus), jūsu darbinieki veiks tabakas izstrādājumu skenēšanas darbības TID prasību nodrošināšanai.
 • Sagatavojiet informāciju par katra objekta/noliktavas adresi un tabakas izstrādājumu apjomu tajā;
  • Kāds cigarešu un tinamās tabakas apjoms ir katrā konkrētajā objektā/noliktavā?
  • Kādās vienības jūs saņemat tabakas izstrādājumus un kādās vienībās jūs nosūtat tos tālāk (piem., ienākošie tabakas izstrādājumi ir blokos, bet tālāk 80% tabakas izstrādājumu tiek izsūtīti paciņās)?

27.Ko apzīmē ar jēdzienu "skenēšanas ierīce"?

Ar jēdzienu "skenēšanas ierīce" apzīmē aprīkojumu un programmatūru, kas ir nepieciešama iegādāto, pārdoto, uzglabāto, transportēto un citos veidos apstrādāto tabakas izstrādājumu informācijas ierakstīšanai.

28.Kas notiek, ja ekonomikas dalībnieks saprot, ka ir kļūdījies pēc kompensācijas summas aprēķināšanas?

Pirms kompensācijas prasības iesniegšanas, ekonomikas dalībnieks var sazināties ar SGS, izmantojot OnTrack portālā norādītos saziņas veidus, un lūgt SGS veikt izmaiņas kļūdainajos laukos. Atkarībā no pieprasīto izmaiņu apjoma, SGS var veikt iesniegto datu auditu un pārbaudi.

29.Vai SPoC nodrošinās vadlīnijas izsekošanas risinājumu integrācijai manā sistēmā?

SPoC nesniedz šāda veida informāciju. Visa aprīkojuma integrācija ekonomikas dalībnieka sistēmā ir jāveic pašam ekonomikas dalībniekam. Tas neietilpst ražotāju pienākumos. Ekonomikas dalībnieks var lūgt tehnisko risinājumu izstrādātāju nodrošināt savām individuālajām vajadzībām atbilstošu pakalpojumu, bet šīs izmaksas sedz pats ekonomikas dalībnieks.

30.Ja ekonomikas dalībnieks ir veicis investīcijas TID prasību izpildei pirms SPoC, kā ekonomikas dalībnieks var saņemt kompensāciju?

Ražotāji, kas piedalās SPOC modelī, atzīst, ka daļa ekonomikas dalībnieku jau uzsākuši darbu pie 2019. gadā paredzēto TID prasību ieviešanas un jau ieguldījuši līdzekļus, lai iegūtu aprīkojumu, kas nepieciešams tabakas izstrādājumu datu ierakstīšanai, nolasīšanai un pārsūtīšanai uz repozitoriju sistēmu pirms SPoC modeļa darbības sākuma. Šiem ekonomikas dalībniekiem jāiesniedz pieteikums SPoC, norādot nepieciešamo informāciju, lai saņemtu kompensāciju tāpat, kā visiem citiem ekonomikas dalībniekiem.

Kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas solī, ekonomikas dalībniekam jāiesniedz pierādījumi programmatūras un aprīkojuma iegādei vai iegūšanai, kā arī pierādījumi citām investīcijām, kas veiktas ar mērķi nodrošināt atbilstību TID prasībām. SGS var veikt auditu vai investīciju apliecinājuma pārbaudi, un izmaksās ekonomikas dalībniekam kompensāciju saskaņā ar maksimālo aprēķināto kompensācijas summu.

31.Vai ekonomikas dalībnieks var saņemt no SPoC konfidencialitātes apliecinājumu datu aizsardzības nodrošināšanai, kā arī apliecinājumu par to, ka SGS veic visu ekonomikas dalībnieku datu apstrādi konfidencialitāti, nepieļaujot sensitīvo datu atklāšanu nepiederošām personām?

SGS nodrošina visas uzņēmumam sniegtās informācijas konfidencialitāti. SGS veica visus nepieciešamos soļus un ieviesa nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši visā pasaulē atzītajiem nozares standartiem un Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 5. panta 1. punkta f) apakšpunkta un 32. panta prasībām, lai, cik iespējams, samazinātu ekonomikas operatoru sniegto datu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības riskus SPoC apstrādes ietvaros

Dati tiks uzglabāti un apstrādāti Eiropā. Galvenais Microsoft datu centrs atrodas Amsterdamā, Nīderlandē, bet rezerves datu centrs atrodas Dublinā, Īrijā.

Lūdzu, skatiet SGS OnTrack izmantošanas noteikumu apakšsadaļas SGS Vispārīgie pakalpojuma sniegšanas nosacījumi 1. daļas 1 (d) pantu , dokuments ir pieejams portālā.

32.Kādi dati tiek nodoti SGS?

Visi dati tiek apstrādāti konfidenciāli un tikai tādā apjomā, kas ir nepieciešams, lai izpildītu TID 15. panta 7.punkta prasības attiecībā uz vienoto kontaktpunktu (SPoC).

Ražotāju vai ekonomikas dalībnieku konkurencei svarīgie dati netiks atklāti citiem ražotājiem, kas piedalās SPoC modelī, vai ekonomikas dalībniekiem.

SGS apņemas nodrošināt visas ekonomikas dalībnieku OnTrack portālā iesniegtās informācijas, norādījumu un dokumentu konfidencialitāti. SGS ir aizliegts izmantot kā arī atļaut vai pilnvarot jebkuras citas puses izmantot ekonomikas dalībnieka iesniegto informāciju vai tās daļas, izņemot šiem mērķiem:

 • sniegt ekonomikas dalībniekiem SGS pakalpojumus;
 • nodrošināt informāciju ražotājiem, kas piedalās SPoC modelī (saskaņā ar SGS OnTrack noteikumiem un nosacījumiem ekonomikas dalībniekiem), lai ļautu tiem pārbaudīt pieprasījumus un nodrošināt pieprasījumu izsekošanu un apstrādi; un
 • atklāt informāciju saviem profesionālajiem konsultantiem, aģentiem vai pārstāvjiem ar mērķi saņemt profesionālas konsultācijas.

Ņemiet vērā, ka augstāk minētie nosacījumi nav attiecināmi uz ekonomikas dalībnieku iesniegto informāciju:

 • kas ir vai kļūst publiski pieejama (nepārkāpjot šos noteikumus);
 • kuru SGS saņem no neatkarīgas trešās puses, kas ir tiesīga izpaust šo informāciju;
 • kas bija SGS rīcībā pirms ekonomikas dalībnieks ir sniedzis šo informāciju; vai
 • kas ir jāatklāj saskaņā ar likumu vai pēc atbilstošās varas iestādes pieprasījuma.

33.Kā tiks aizsargāti personas dati?

Visi dati tiek uzskatīti par konfidenciāliem un apstrādāti tikai tādā apjomā, kas nepieciešams, lai izpildītu TID 15 panta 7.punkta prasības attiecībā uz vienoto kontaktpunktu (SPoC). SGS veic datu apstrādi saskaņā ar VDAR 5. panta 1. punkta f) apakšpunkta un 32. panta prasībām . SGS veica visus nepieciešamos soļus un drošības pasākumus atbilstoši nozarē atzītiem drošības standartiem, lai, cik iespējams, samazinātu SPoC modelī iesaistīto ražotāju un ekonomikas dalībnieku apstrādājamo personas datu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības pārkāpumu riskus. Dati tiek uzglabāti Eiropas Savienībā, īpaši tiem paredzētā datu centrā, kā arī rezerves datu centrā.

Par SGS

SGS ir pasaulē vadošais tehnisko pārbaužu, verifikācijas, testēšanas un sertifikācijas uzņēmums. Mēs esam atzīti par globālu etalonu kvalitātē un godīgumu. Mūsu uzņēmumā strādā vairāk nekā 95 000 darbinieku, mums ir 2400 biroju un laboratoriju visā pasaulē.
 

Apmeklējiet mūsu interneta vietni SGS.com
 

Sazinieties ar mums

Vēlaties uzzināt vairāk par Tabakas izstrādājumu direktīvu? Kam ir tiesības pieteikties kompensācijai? Kā iesniegt kompensācijas pieprasījumu? Sazinieties ar mūsu klientu atbalsta komandu.
 

 • Jūs varat sazināties ar mums:
  • Pa e-pastu, izmantojot pogu "Sūtīt e-pastu" zemāk
  • Dzīvajā tērzētavā, kas ir pieejama rīkjoslā labajā pusē
  • Pa tālruni, zvanot uz tālruņa numuru zemāk