1. Zbog čega je Europska unija donijela ovaj propis o praćenju i sljedivosti?

Sustav praćenja i sljedivosti uređen Direktivom o duhanskim proizvodima ima za cilj borbu protiv nezakonite trgovine unutar Europske unije. Nezakonita trgovina povećava negativne učinke omogućavanjem ljudima da po nižoj cijeni kupe duhanske proizvode. Manje je vjerojatno da će nezakoniti duhanski proizvodi biti sukladni pravilima Europske unije, kao što je obveza da na njima budu istaknuta kombinirana zdravstvena upozorenja. Onako kako je to pojašnjeno u provedbenim aktima, sustav praćenja i sljedivosti se također koristi radi provedbe članka 8. Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom, koji je ratificirala Europska unija. U cilju borbe protiv nezakonite trgovine, Direktiva o duhanskim proizvodima propisuje uspostavljanje sustava praćenja i sljedivosti, na razini Europske unije, za zakoniti lanac opskrbe duhanskim proizvodima, temeljem članka 15. Sustav praćenja i sljedivosti dopunjen je sustavom sigurnosnih značajki koje pomažu u otkrivanju krivotvorenih proizvoda, temeljem članka 16. Praćenje i slijeđenje duhanskih proizvoda na razini pakiranja, od proizvođača do posljednjeg gospodarskog subjekta prije prvog maloprodajnog mjesta, omogućit će nadležnim tijelima praćenje puta kretanja i izvora originalnog proizvoda.

2. Koji gospodarski subjekti se smatraju gospodarskim subjektima „prije prvog maloprodajnog mjesta“?

Provedbeni akti definiraju „prvo maloprodajno mjesto“ kao objekt u kojem se duhanski proizvodi prvi put stavljaju na tržište (tj. nude potrošačima u EU-u), uključujući automate za prodaju duhanskih proizvoda. Stoga, gospodarski subjekti prije prvog maloprodajnog mjesta uključuju sve izravne i neizravne kupce u lancu opskrbe duhanskim proizvodima, kao što su distributeri, veletrgovci, glavne računovodstvene službe u središnjim skladištima, vozila s automatima za prodaju, skladišta, prijevoznička poduzeća i uvoznici uključeni u trgovinu duhanskim proizvodima.

3. Koji su glavni koraci u uspostavljanju sustava praćenja i sljedivosti?

Postoje dva ključna koraka:

(1) Imenovanje izdavatelja identifikacijskih oznaka

Svaka država članica mora imenovati neovisnog izdavatelja identifikacijskih oznaka, koji ima dva ključna zadatka.

Prvo, imenovani izdavatelj identifikacijskih oznaka mora generirati jedinstvene identifikacijske oznake koje se sastoje od brojeva i/ili slova, za jedinična pakiranja, te, kada to zahtijevaju gospodarski subjekti, za skupna pakiranja. Te jedinstvene identifikacijske oznake se trebaju postaviti na proizvode unutar razdoblja od šest mjeseci.

Drugo, izdavatelji identifikacijskih oznaka su također odgovorni za izdavanje „identifikacijskih kodova“ za sve relevantne gospodarske subjekte, objekte i strojeve, kako bi ih se moglo lako identificirati unutar sustava. Ti identifikacijski kodovi su potrebni kako bi se mogla zahtijevati jedinstvena identifikacijska oznaka. Ti identifikacijski kodovi su također potrebni pri slanju logističkih i transakcijskih informacija u repozitorijski sustav.

(2) Uspostavljanje repozitorijskog sustava

U međuvremenu, od svakog proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda bit će zahtijevano sklapanje ugovora s pružateljem usluga pohrane podataka radi pohrane podataka o praćenju i sljedivosti isključivo vezanih za njihove proizvode (u daljnjem tekstu: „primarni repozitorij“). Komisija će ispitati svaki nacrt ugovora i podobnost svih predloženih pružatelja usluga, posebice u smislu neovisnosti i tehničkih sposobnosti, te će ih zatim odobriti ili odbiti. Ukoliko Komisija ne pruži odgovor u roku od tri mjeseca, smatrat će se da su ugovor i pružatelj usluga odobreni.

Kada pružatelji usluga primarnog repozitorija budu odabrani i odobreni, Komisija će biti odgovorna za odabir pružatelja usluga „sekundarnog“ repozitorija. Sekundarni repozitorij će pohranjivati sve podatke o praćenju i sljedivosti (uključujući i one pohranjene u različitim primarnim repozitorijima) i bit će odgovoran za osiguravanje da nadležna tijela država članica imaju pristup pojedinačnom skupu podataka. Repozitorijski sustav će nadležnim tijelima omogućiti pregled svih kretanja proizvoda.

Kada ključni koraci budu poduzeti, sustav praćenja i sljedivosti će početi poprimati svoj oblik. Relevantni duhanski proizvodi će se početi označavati jedinstvenim identifikacijskim oznakama i njihovo kretanje će biti skenirano i praćeno u cjelokupnom lancu opskrbe, počevši od 20. svibnja 2019. godine.

4. Koje promjene će biti vidljive na pakiranju?

Sva pakiranja će nositi jedinstvenu identifikacijsku oznaku (kod za praćenje i sljedivost). Ovisno o proizvođaču, jedinstvena identifikacijska oznaka će se vjerojatno nalaziti u crnom pravokutniku na dnu pakiranja. Moguće je da će biti izvršene manje prilagodbe drugih značajki na pakiranju kako bi se postavio taj crni pravokutnik.

5. Za što se koristi jedinstvena identifikacijska oznaka?

Jedinstvena identifikacijska oznaka, koja se stavlja na pakiranje u vrijeme proizvodnje, sadrži, između ostalih, sljedeće podatke:

 • Datum i mjesto proizvodnje,
 • Pojedinosti o proizvodnji (korišteni stroj, smjena ili vrijeme proizvodnje),
 • Opis proizvoda,
 • Namjeravano maloprodajno tržište,
 • Namjeravani put dostave.

Jedinstvena identifikacijska oznaka omogućava nadležnim tijelima praćenje svakog koraka u lancu opskrbe, od tvornice do prvog maloprodajnog mjesta.

6. Kako integrirati praćenje proizvoda u radno okruženje?

Svaki sudionik u lancu opskrbe duhanskim proizvodima će se trebati pripremiti i procijeniti kako će Direktiva o duhanskim proizvodima i provedbeni akti utjecati na njegove poslovne procese. Dolje u tekstu su navedena neka od pitanja koja je potrebno razmotriti:

 1. Postupak za bilježenje svih kretanja duhanskih proizvoda (npr. zaprimanje proizvoda, stvaranje novih hijerarhija za otpremu, otpremanje proizvoda sljedećem poslovnom subjektu) treba biti procijenjen i pripremljen za suglasnu primjenu.
 2. Primjena jedinstvenog identifikacijskog koda za svako skupno pakiranje i kretanje duhanskih proizvoda. Jedinstveni identifikacijski kod na skupnoj razini se može zatražiti od nadležnog izdavatelja identifikacijskih oznaka, ili ga gospodarski subjekt može sam generirati.
 3. Relevantni podaci vezani uz skupno pakiranje i kretanje proizvoda će se trebati prenijeti u repozitorijski sustav putem usmjerivača.
 4. Svaki objekt (mjesto na kojem su pohranjene zalihe proizvoda), uključujući maloprodajna mjesta, će morati imati identifikacijski kod (identifikacijsku oznaku objekta) koji će se koristiti pri generiranju skupnih kodova ili pri otpremi/zaprimanju duhanskih proizvoda tijekom skeniranja.
 5. Svi gospodarski subjekti prije prvog maloprodajnog mjesta trebaju imati pripremljenu neophodnu opremu kako bi mogli skenirati duhanske proizvode (cigarete i duhan za samostalno motanje) i prenijeti te podatke u repozitorijski sustav u skladu s načelima propisanim Direktivom o duhanskim proizvodima.

7. Kako gospodarski subjekti trebaju postupati s proizvodima koji nisu u skladu s Direktivom o duhanskim proizvodima (proizvodima bez jedinstvenih identifikacijskih oznaka) do 20. svibnja 2019.?

Provedbeni akti propisuju da cigarete i duhan za samostalno pravljenje cigareta / duhan za samostalno motanje proizvedeni prije 20. svibnja 2019. godine bez jedinstvenih identifikacijskih oznaka još uvijek mogu biti distribuirani u okviru lanca opskrbe (od tvornice do maloprodajnog objekta) do 20. svibnja 2020. godine (tj. bez zahtjeva za skeniranjem).

Međutim, od 20. svibnja 2019. godine od gospodarskih subjekata će se zahtijevati skeniranje i prijavljivanje kretanja i transakcija vezanih uz sve nove jedinice duhanskih proizvoda koje imaju na zalihama, a koje su u skladu s Direktivom o duhanskim proizvodima (tj. ona pakiranja koja sadrže jedinstvenu identifikacijsku oznaku).

8. Koji softver i hardver će biti potrebni za pridržavanje ovih propisa?

Gospodarski subjekti mogu kupiti „gotova“ rješenja koja pružaju kako hardver, tako i softver potreban za skeniranje i prijenos podataka zahtijevanih Direktivom o duhanskim proizvodima.

Alternativno, gospodarski subjekti mogu odlučiti izgraditi svoja vlastita rješenja, ili ažurirati svoje postojeće sustave kako bi ih prilagodili za primjenu Direktive o duhanskim proizvodima.

Ako gospodarski subjekti već imaju hardver, tada će moći koristiti softver predviđen Direktivom o duhanskim proizvodima koji mogu nabaviti od dobavljača navedenih od strane SPOC-a, međutim, zbog tehničkih zahtjeva propisanih Direktivom o duhanskim proizvodima, samo ograničen skup hardvera će biti kompatibilan.

Ako hardver nije trenutačno instaliran, osnovna oprema kao što su pametni telefoni i/ili skeneri za veće količine proizvoda, kako bi se osigurala mogućnost skeniranja tih proizvoda, će vjerojatno biti potrebni, ali to će ovisiti o poslovnim potrebama i odabiru softvera svakog gospodarskog subjekta.

Konačno, svaki gospodarski subjekt je odgovoran za prilagođavanje svojih operacijskih i logističkih sustava tako da oni budu sukladni zahtjevima vezanim uz praćenje i sljedivost propisanim Direktivom o duhanskim proizvodima i provedbenim aktima.

9. Tko će isporučivati hardver?

Gospodarski subjekti će kupovati hardver od dobavljača koje sami izaberu, imajući u vidu iznos koji je podložan nadoknadi, onako kako im to priopći SPOC. Hardver (skener) koji je potreban za pridržavanje zahtjeva propisanih Direktivom o duhanskim proizvodima je već dostupan na tržištu.

10. Tko će isporučivati softver?

Gospodarski subjekti imaju na raspolaganju različite mogućnosti pri procjeni svojih softverskih potreba vezanih uz pridržavanje Direktive o duhanskim proizvodima. Gospodarski subjekt može odlučiti kupiti gotovo softversko rješenje od dobavljača koji se nalaze na popisu dostavljenom od strane SPOC-a, ili odlučiti razviti/poboljšati svoj postojeći interni sustav, ili se, alternativno, izravno povezati s drugim razvojnim partnerom koji je sposoban pružiti rješenje koje je u skladu s Direktivom o duhanskim proizvodima.

11. Ako gospodarski subjekt već ima skenere i softver za obavljanje svog poslovanja, može li on nastaviti koristiti te skenere i softver?

Ovisno o njihovim poslovnim potrebama i pogodnosti/složenosti njihovih postojećih rješenja, moguće je da će gospodarski subjekti moći poboljšati svoja postojeća rješenja kako bi ona bila u skladu s Direktivom o duhanskim proizvodima. Opet, oni će to uraditi koristeći svoje vlastite interne resurse, ili će se izravno povezati s razvojnim partnerom.

12. Hoće li gospodarski subjekti morati koristiti različita rješenja za svakog proizvođača?

Provedbeni akt precizira četiri vrste nosača podataka za kodiranje podataka zahtijevanih Direktivom o duhanskim proizvodima. Dekodiranje podataka iz nosača podataka ovisi o kodiranju podataka koje su obavili proizvođači, te se, stoga, sugerira da gospodarski subjekt ocijeni specifikacije kodiranja svakog proizvođača - dobavljača, kako bi osigurao da njegovo odabrano rješenje može dekodirati pravilne podatke.

U prilogu se nalaze specifikacije kodiranja pripremljene od strane BAT-a, JTI-a, ITG-a i PMI-a, koje predstavljaju otvoreni standard koji svako može slobodno koristiti. Standardizacija kodiranja između proizvođača u velikoj mjeri pojednostavljuje dekodiranje podataka i poboljšava mogućnost korištenja jednog rješenja za skeniranje duhanskih proizvoda.

DCTA EU-TPD pojedinosti o kodiranju.

13. Na koji način će to utjecati na trenutačni put do tržišta gospodarskih subjekata?

Svi gospodarski subjekti će morati prilagoditi svoje procese kako bi osigurali provođenje skeniranja i prijenosa podataka u skladu s načelima propisanim Direktivom o duhanskim proizvodima. Trenutačna razina automatizacije i uspostavljanja operacija će utjecati na prilagodbu puta do tržišta. Na primjer, visoko automatizirani gospodarski subjekt koji ima različite točke koje treba razmotriti, u usporedbi s gospodarskim subjektom koji ima malu ili nikakvu automatizaciju. Od ključnog značaja je da gospodarski subjekt pažljivo pregleda taj proces kako bi razumio gdje skeniranje treba biti obavljeno i kada prijenos podataka treba biti izvršen - ili prije ili poslije događaja. Te dužnosti će utjecati na sve gospodarske subjekte.

14. Što će se dogoditi ako gospodarski subjekt ne obavi skeniranje / koje su implikacije / kazne?

Kazne za nepridržavanje zahtjeva propisanih Direktivom o duhanskim proizvodima su različite u državama članicama. Također, temeljem provedbenih akata, država članica može deaktivirati identifikacijsku oznaku gospodarskog subjekta („EOID“) koji se ne pridržava propisa u sustavu.

15. Gdje gospodarski subjekt može naći više podataka o Direktivi o duhanskim proizvodima?

Kliknite ovdje kako biste pročitali dokumente vezane uz članak 15. Direktive o duhanskim proizvodima koje je Europska komisija objavila.

16. Kako gospodarski subjekt podnosi zahtjev za identifikacijski kod gospodarskog subjekta („EOID“) i identifikacijski kod objekta („FID“)?

Konkretan postupak treba definirati izdavatelj identifikacijskih oznaka imenovan u svakoj državi članici. Provedbeni akti propisuju sljedeće:

 • Članak 14. opisuje način na koji se obrađuje zahtjev za dodjeljivanjem identifikacijskog koda gospodarskog subjekta.
 • Članak 15. opisuje način na koji se obrađuje izdavanje i registracija identifikacijskog koda gospodarskog subjekta.
 • Članak 16. opisuje način na koji se obrađuje zahtjev za dodjeljivanjem identifikacijskog koda objekta i
 • Članak 17. opisuje način na koji se obrađuje izdavanje i registracija identifikacijskog koda objekta.

Pogledajte te konkretne članke za dodatne informacije. Kliknite ovdje kako biste pristupili Službenom listu i odabrali željeni jezik.

17. Tko će pružiti informacije/radionice o tome kako koristiti skenere i softver i kako obučiti naše osoblje?

Kada gospodarski subjekt odabere dobavljača za kupovinu hardvera, taj gospodarski subjekt se može dogovoriti oko pojedinosti vezanih uz uspostavljanje sustava i obuku osoblja izravno s dobavljačem.

18. Mogu li se obratiti dobavljaču po svom izboru kako bih potrošio iznos novca koji mi je dodijeljen?

Gospodarski subjekti mogu odabrati dobavljača po vlastitom izboru, ali će dobiti povrat u skladu s iznosom koji je izračunan na portalu SPoC.

19. Koji je postupak za pribavljanje opreme? Hoću li kontaktirati predstavnika lokalnog predloženog dobavljača opreme ili glavno sjedište dobavljača, ili trebam izvršiti narudžbu putem e-trgovine?

Gospodarski subjekti mogu slobodno odabrati bilo kojeg dobavljača ili opremu po vlastitom izboru, vodeći računa o tome da odabrano rješenje korisniku omogućuje da pročita i prenosi snimljene podatke duhanskih proizvoda u imenovani sustav za pohranu podataka.
Nakon što gospodarski subjekt dobije razinu nadoknade za opreme od jedinstvene točke za kontakt (SPoC), oni mogu kontaktirati s dobavljačem po vlastitom izboru i s tim dobavljačem dogovoriti pojedinosti o stjecanju potrebnog rješenja za svoje poslovanje. Nakon dostave dokaza o stjecanju, naručivanju ili drugom dokazu o postavljanju opreme povezane s TPD-om za čitanje i prijenos snimljenih podataka za duhanske proizvode za vašu tvrtku u SPoC, SPoC će procijeniti vaš zahtjev i nastaviti s naknadom do iznosa koji je izračunan i prenesen putem portala SPoC.

20. Kako mogu dobiti dio nadoknade od nesudjelujućeg proizvođača?

Ako proizvođač ne sudjeluje u ovom modelu, gospodarski subjekt će ga trebati izravno kontaktirati kako bi zatražio proizvođačevo sudjelovanje u neophodnom trošku izdvojenom za opremu.

21. Što je to SGS?

Ova grana industrije je odabrala tvrtku - treću stranu, SGS Société Générale de Surveillance SA („SGS“), koja djeluje kao jedinstvena kontakt točka (eng. „Single Point of Contact“, „SPoC“) radi učinkovitog snabdijevanja opremom neophodnom za očitavanje i prijenos podataka u repozitorijski sustav. Tvrtka SGS ima više od 95.000 zaposlenika i vodeća je tvrtka u svijetu u oblasti inspekcije, verifikacije, testiranja i certifikacije, te je priznata kao globalna referentna točka u pogledu kvalitete i integriteta. Tvrtka SGS prepoznaje suštinsku važnost povjerljivosti, privatnosti i zaštite podataka, te je posvećena zaštiti privatnosti svih svojih klijenata i partnera u svim područjima u kojima posluje.

22. Što znači pojam „prvo maloprodajno mjesto“?

Gospodarski subjekti uključeni u trgovinu duhanskim proizvodima od proizvođača do posljednjeg gospodarskog subjekta prije prvog maloprodajnog mjesta trebaju pribaviti opremu koja je potrebna za bilježenje informacija o kupljenim, prodanim, pohranjenim i prevezenim duhanskim proizvodima, kao i o duhanskim proizvodima kojima se na drugi način rukovalo. Pojam „prvo maloprodajno mjesto“ se definira kao objekt u kojem se duhanski proizvodi stavljaju na tržište (tj. na kojem su dostupni potrošačima) po prvi put (npr. supermarketi, benzinske crpke, trgovine u kojima se prodaju duhanski proizvodi, kiosci itd.). Praćenje i sljedivost se završava izlaznim skeniranjem prema prvom maloprodajnom mjestu. Temeljem provedbenih akata, jedina obveza subjekata u prvom maloprodajnom mjestu je pribavljanje ID oznake gospodarskog subjekta i ID oznake objekta.

23. Kako se zahtjevi izračunavaju? Koje se pretpostavke koriste? Možemo li dobiti preciznu formulu za izračun nadoknade?

Za izračunavanje nadoknada (zahtjeva), tvrtka SGS koristi faktičke podatke o gospodarskom subjektu i objektivne kriterije verificirane od strane neovisne konzultantske tvrtke:

 • Vrsta poslovanja kojom se bavi gospodarski subjekt: C&C, skladište ili ostalo;
 • Oprema potrebna za sve aktivnosti skeniranja, uključujući ulazne aktivnosti, izlazne aktivnosti, aktivnosti odabira i pakiranja, prekrcaja i prodaje u vanjskim dostavnim vozilima;
 • Količina proizvoda koju objekt otpremi u različitim pakiranjima, radno vrijeme objekta i broj radnih stanica (pojam „količina“ označava količinu cigareta, duhana za samostalno motanje (eng. „RYO“) i duhana za samostalno pravljenje cigareta (eng. „MYO“) otpremljenu gospodarskim subjektima tijekom 2017. godine).

24. Što znači pojam „softver“ uključen u jedinicu za skeniranje?.

Ekvivalent jedinice opreme predstavlja onu opremu koja je procijenjena kao neophodna za gospodarske subjekte kako bi oni mogli očitavati i prenositi zabilježene podatke o duhanskim proizvodima u repozitorijski sustav u cilju ispunjavanja obveza koje imaju temeljem DDP-a i provedbenih akata koje je izdala Europska komisija.

Rješenje se sastoji od uređaja za skeniranje sa softverom povezanog s javnim oblakom za pohranu i ima sljedeće mogućnosti

 • Uređaji za skeniranje: Očitavanje različitih vrsta jedinstvenih kodova koji se nalaze na razini pakiranja i skupnoj razini; te prijenos podataka u oblak putem WIFI-a, GPRS-a;
 • Oblak: Bilježenje jedinstvenih kodova; formatiranje zabilježenih podataka u poruke formatirane u skladu sa zakonskim zahtjevima; te prijenos poruka u usmjernik definiran od strane pružatelja usluga sekundarnog repozitorija;

Nekoliko logističkih operativnih postupaka je pokriveno, u skladu s Dodatkom 2 provedbenih akata.

 • Dolazak;
 • Otprema (uključujući otpremu za prodaju u dostavnim vozilima, otpremu u automate za prodaju);
 • Povrati zbog oštećenja ili preprodaje;
 • Uništenje;
 • Modifikacija jedinica za otpremu (agregacija i disagregacija);
 • Skeniranje proizvoda tijekom prijevoza/tranzita, radi prekrcaja;
 • Fakture, evidencije o plaćanju;

Dodatno, oblak omogućava izvršavanje nekoliko administrativnih zadataka:

 • Učitavanje glavnih podataka;
 • Ažuriranje izdanja softvera;
 • Povratne poruke iz usmjernika;
 • Korisnička administracija;

25. Kako i gdje mogu dobiti tehničke specifikacije za rješenja vezana za opremu za sustav praćenja i sljedivosti (T&T)?

Tehničke specifikacije možete pronaći na SGS OnTrack platformi ili na internetskim stranicama EUROPSKE KOMISIJE pomoću dolje prikazane poveznice Tehničke specifikacije

26. Mogu li dobiti informacije o podacima koje je potrebno podnijeti jedinstvenoj kontakt točki (SPoC-u) prije registracije na OnTrack platformi?

Možete se pripremiti za registraciju tako što ćete prikupiti informacije o vašem poduzeću; posebice:

 • Procjenom trenutačnog fizičkog procesa i identificiranjem potrebnih skeniranja
  • Koliko radnih stanica imate?
  • Postoji li područje za odabir i pakiranje? Izlazno područje?
  • Imate li prodaje s prekrcajem i prodaje putem dostavnih vozila?
  • Koliko sati tijekom radnog dana, ne uključujući pauze, ćete obavljati skeniranje za aktivnosti odabira i pakiranja u sustavu praćenja i sljedivosti propisanom DDP-om?
 • Pripremanjem adresa i količina po objektu
  • Koja je količina tvornički proizvedenih cigareta (eng. „Factory Manufactured Cigarettes“, „FMC“) i fino rezanog duhana (eng. „Fine Cut Tobacco“) (duhana za samostalno motanje i duhana za samostalno pravljenje cigareta)?
  • U kojim jedinicama primate duhanske proizvode i u kojim jedinicama ih šaljete dalje (npr. ulazno: veliki kartoni, izlazno: 80% u štekama)?

27. Što pokriva pojam „jedinica za skeniranje“?

„Jedinica za skeniranje“ uključuje opremu, koja se sastoji od hardvera i softvera, koja je potrebna za bilježenje podataka o kupljenim, prodanim, pohranjenim i prevezenim duhanskim proizvodima, kao i o duhanskim proizvodima kojima se na drugi način rukovalo.

28. Što se događa kada gospodarski subjekt shvati da je napravio grešku nakon što iznos bude izračunat?

Prije nego što gospodarski subjekt nastavi s postupkom vezanim za njegov zahtjev za nadoknadu, može kontaktirati liniju za pomoć tvrtke SGS putem raspoloživih opcija navedenih na OnTrack portalu i zatražiti od tvrtke SGS da izmijeni odgovarajuća polja. Ovisno o razini zahtijevane izmjene, tvrtka SGS može imati potrebu izvršiti reviziju i potvrditi točnost ulaznih podataka.

29. Hoće li jedinstvena kontakt točka (SPoC) dostaviti smjernice o tome kako će rješenja za praćenje i sljedivost (T&T) biti integrirana u moje lokalne sustave?

Jedinstvena kontakt točka neće dostaviti te informacije. Bilo koju integraciju u lokalne sustave subjekta treba obaviti sam taj gospodarski subjekt. To nije obveza proizvođača. Gospodarski subjekt može angažirati osobu za integriranje rješenja koja će razviti rješenje koje zadovoljava individualne zahtjeve gospodarskog subjekta, ali gospodarski subjekt će sam snositi te troškove.

30. Gospodarski subjekt je možda investirao za DDP prije jedinstvene kontakt točke - kako će mu to biti nadoknađeno?

Sudjelujući proizvođači potvrđuju činjenicu da je jedan broj gospodarskih subjekata radio unaprijed kako bi primijenio potrebne promjene koje proizlaze iz DDP-a iz 2019. godine i da su ti subjekti možda već investirali u pribavljanje opreme potrebne za očitavanje i prijenos zabilježenih podataka u repozitorijski sustav, prije nego što se model jedinstvene kontakt točke počeo primjenjivati. Ti gospodarski subjekti još uvijek mogu podnijeti zahtjev putem jedinstvene kontakt toče, unijeti ulazne podatke i nastaviti s postupkom vezanim za zahtjev njihovog objekta na isti način kao i svi drugi gospodarski subjekti.

Kada postupak dođe u fazu zahtjeva za nadoknadu, gospodarski subjekt može podnijeti dokaz o kupnji ili pribavljanju potrebnog hardvera i softvera, što može također uključiti i dokaz o ranije izvršenom ulaganju vezanom za pridržavanje odredbi DDP-a. Tvrtka SGS će možda imati potrebu izvršiti reviziju i potvrditi točnost dokaza o ulaganju i tada će isplatiti nadoknadu gospodarskom subjektu do najvećeg izračunatog iznosa nadoknade.

31. Mogu li gospodarski subjekti od jedinstvene kontakt točke dobiti izjavu o zaštiti povjerljivosti podataka u svrhu zaštite podataka i osiguravanja da tvrtka SGS upravlja podacima svih gospodarskih subjekata strogo se pridržavajući zaštite njihove povjerljivosti, u cilju izbjegavanja pristupa drugih osoba osjetljivim elementima tih podataka?

Tvrtka SGS sve informacije koje joj se dostavljaju tretira kao povjerljive. Tvrtka SGS je poduzela sve neophodne korake i sigurnosne mjere predostrožnosti u skladu sa svjetski priznatim industrijskim standardima i u skladu s člankom 5/1 f i člankom 32 Opće uredbe o zaštiti podataka kako bi na najmanju mjeru svela rizik od narušavanja povjerljivosti i integriteta i od gubitka dostupnosti bilo kojih podataka koje dostave gospodarski subjekti, a koje obrađuje jedinstvena kontakt točka.

Podaci će biti smješteni i obrađivat će se u Europi. Glavni podatkovni centar tvrtke Microsoft je u Amsterdamu u Nizozemskoj, dok se centar za oporavak od nezgoda / centar s pričuvnim verzijama podataka (eng. „DR“, „disaster recovery/fail-over“) nalazi u Dublinu u Irskoj. Pogledajte klauzulu 1 (d) 1. dijela: SGS - Opći uvjeti pružanja usluga i SGS OnTrack - Uvjeti korištenja, koji su dostupni na portalu.

32. Koje podatke tvrtka SGS razmjenjuje?

Svi podaci se tretiraju kao povjerljivi i obrađuju se samo u mjeri u kojoj je to potrebno za rad jedinstvene kontakt točke u cilju pružanja opreme u skladu s člankom 15 (7) DDP-a II. Osjetljivi podaci proizvođača ili gospodarskih subjekata vezani za tržišno natjecanje se neće razmjenjivati sa sudjelujućim proizvođačima ili gospodarskim subjektima.

Tvrtka SGS će čuvati u tajnosti sve informacije, upute i dokumente koje joj podnesu gospodarski subjekti putem internetskog portala i tvrtka SGS neće koristiti, niti odobriti ili dopustiti upotrebu, kopiranje ili otkrivanje podataka koji su podnijeli gospodarski subjekti niti bilo kojeg dijela tih podataka, osim:

 • u svrhe pružanja usluga tvrtke SGS gospodarskim subjektima;
 • otkrivanja podataka sudjelujućim proizvođačima (onako kako su definirani u SGS On-Track odredbama i uvjetima za gospodarske subjekte), kako bi im omogućila potvrđivanje zahtjeva, te u sklopu informacija o upravljanju, kako bi se pratilo napredovanje zahtjeva; i
 • otkrivanja njezinim stručnim savjetnicima, zastupnicima ili predstavnicima u svrhu dobivanja stručnog savjeta.

Obratite pozornost na to da se gore u tekstu navedeno neće primjenjivati na informacije koje podnesu gospodarski subjekti, a koje:

 • jesu ili postanu dio javne domene (osim putem kršenja ovih odredbi);
 • tvrtka SGS primi od neovisne treće strane koja ima pravo otkriti te informacije;
 • su bile u posjedu tvrtke SGS prije datuma njihovog primitka od gospodarskih subjekata; ili
 • je zahtijevano otkriti temeljem zakona ili na zahtjev bilo kojeg državnog ili regulatornog tijela

33.Na koji način će biti zaštićeni osobni podaci?

Svi podaci se tretiraju kao povjerljivi i obrađuju se samo u mjeri u kojoj je to potrebno za rad jedinstvene kontakt točke u cilju pružanja opreme u skladu s člankom 15 (7) DDP-a II. Tvrtka SGS obrađuje podatke u skladu s člankom 5 (1) (f) i člankom 32 Opće uredbe o zaštiti podataka. Tvrtka SGS je poduzela sve neophodne korake i sigurnosne mjere predostrožnosti u skladu sa svjetski priznatim industrijskim standardima kako bi na najmanju mjeru svela rizik od narušavanja povjerljivosti i integriteta i od gubitka dostupnosti osobnih podataka sudjelujućih proizvođača i gospodarskih subjekata koji se obrađuju u svrhu pružanja usluga. Podaci su pohranjeni u Europskoj uniji, u zasebnim centrima za glavni podatkovni objekt i objekt za oporavak od nezgoda u kojem se čuvaju pričuvne kopije podataka.

O tvrtki SGS

Tvrtka SGS je vodeća svjetska tvrtka za obavljanje inspekcija, provjera, testiranja i certifikacija. Priznati smo kao globalna referentna točka za kvalitetu i integritet. Zapošljavajući više od 95.000 zaposlenika, upravljamo mrežom od više od 2.400 ureda i laboratorija diljem svijeta.
 

Posjetite naše globalne internetske stranice na adresi SGS.com
 

Kontaktirajte nas

Što još trebate saznati o Direktivi o duhanskim proizvodima? Tko ima pravo podnijeti zahtjev za nadoknadu? Kako registrirati zahtjev za nadoknadu? Slobodno kontaktirajte naš tim za podršku.
 

 • Možete nas kontaktirati:
  • Putem e-pošte, koristeći dolje prikazani gumb „Pošaljite nam e-poštu“
  • Putem razgovora uživo, koristeći poveznicu dostupnu na desnoj bočnoj traci
  • Telefonom, koristeći dolje prikazani telefonski broj